Dostawy - 362697-2020

Submission deadline has been amended by:  407137-2020
03/08/2020    S148

Polska-Jarosław: Urządzenia komputerowe

2020/S 148-362697

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
Adres pocztowy: ul. Czarnieckiego 16
Miejscowość: Jarosław
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Kod pocztowy: 37-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Skalska
E-mail: zamowienia.dpf@pwste.edu.pl
Tel.: +48 166244644

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.pwste.edu.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.pwste.edu.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa uczelnia wyższa
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Laboratorium fizyczne – doposażenie

Numer referencyjny: DAG/PN/18/20
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Laboratorium fizyczne – doposażenie:

— część 1 zestawy komputerowe do stanowisk pomiarowych – 12 zestawów.

— część 2 komputery przenośne wraz z dyskami przenośnymi – 6 zestawów.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zestawy komputerowe do stanowisk pomiarowych – 12 zestawów

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300 Komputer biurkowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA, Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław

II.2.4)Opis zamówienia:

Zestawy komputerowe do stanowisk pomiarowych – 12 zestawów. Szczegółowy opis został zawarty w załączniku nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 70
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy” współfinansowanego ze środków Regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014–2020 (nr wniosku RPPK.06.04.02-18-0001/17).

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 600 PLN brutto na konto wskazane w SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Komputery przenośne wraz z dyskami przenośnymi – 6 zestawów

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
30234000 Nośniki do przechowywania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA, Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław

II.2.4)Opis zamówienia:

Komputery przenośne wraz z dyskami przenośnymi – 6 zestawów. Szczegółowy opis został zawarty w załączniku nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 70
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Wdrożenie programu rozwoju PWSTE w Jarosławiu z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej” (nr WND - POWR.05.03.00-00-0092/17).

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 400 PLN brutto na konto wskazane w SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie przewiduje warunków w omawianym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie przewiduje warunków w omawianym zakresie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający nie przewiduje warunków w omawianym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – co najmniej jedno zamówienie – dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia – o wartości brutto:

— 60 000 PLN – w przypadku części 1,

— 30 000 PLN – w przypadku części 2.

Załączony wykaz dostaw (załącznik nr 7 do SIWZ) powinien zawierać: przedmiot dostaw, wartość, termin realizacji oraz nazwę podmiotu, na którego rzecz zostały zrealizowane dostawy.

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające realizację wymienionych dostaw, tj. referencje itp.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projekt umowy stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/09/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/09/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w Dziale Informatyki, budynek J 2, pok. nr 2, PWSTE Jarosław, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Tomasz Sikora – kierownik Działu pozyskiwania funduszy PWSTE Jarosław;

Jarosław Stępiński – pracownik Działu pozyskiwania funduszy PWSTE Jarosław;

Beata Skalska, Tomasz Buczkowski – pracownik Działu pozyskiwania funduszy PWSTE Jarosław; Agnieszka Falandys – pracownik Działu informatyki PWSTE Jarosław

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Uzupełnienie do sekcji I.3) Komunikacja – do punktu: Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem (URL): (https://obywatel.gov/pl/nforms/ezamowienia) na adres skrytki ePUAP PWSTE w Jarosławiu: /pwste/SkrytkaESP.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury przewidzianej art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołania wnosi się na podstawie art. 182 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/07/2020