Supplies - 36273-2022

21/01/2022    S15

Denmark-Taastrup: Software package and information systems

2022/S 015-036273

Periodic indicative notice – utilities

This notice aims at reducing time limits for receipt of tenders

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: DSB
National registration number: 25 05 00 53
Postal address: Telegade 2
Town: Taastrup
NUTS code: DK Danmark
Postal code: 2630
Country: Denmark
Contact person: Joachim Machholm
E-mail: jmac@dsb.dk
Telephone: +45 22162246
Internet address(es):
Main address: https://www.dsb.dk/
Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=321640&B=DSB
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=321640&B=DSB
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Standardsoftware og Cloud Services

Reference number: Std. Software og Cloud Services
II.1.2)Main CPV code
48000000 Software package and information systems
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

DSB anvender standardiseret Microsoft software til størstedelen af det administrative arbejde, ligesom Public Cloud i dag er en integreret del af DSB’s IT driftsplatform. I den forbindelse forbereder DSB arbejdet for et udbud af en rammeaftale, som dækker det eksisterende og fremtidige behov.

Der arbejdes i projektet ud fra en tidshorisont, at DSB offentliggør et offentligtudbud for ovenstående rammeaftale februar 2022.

DSB anticiperer at skulle have indgået en ny aftale inden udgangen af marts 2022.

Formålet med meddelelsen er dels at gøre potentielle tilbudsgivere opmærksomme på nærværende udbud, dels at give ordregiver mulighed for at for kunne reducere den normale tilbudsfrist.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 200 000 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK Danmark
II.2.4)Description of the procurement:

DSB forventer at indgå en rammeaftale på enten tre eller fem års varighed, som vil omfatte både licenser til standardsoftware og Cloud Services;

Licenser til standardsoftware:

Rammeaftalen vil omfatte tilkøb, nye programmer, vedligeholdelse og support samt timebaseret support til DSB’s licensportefølje og inden for de af rammeaftalen omfattede programkategorier.

Softwareanskaffelsen vil omfatte et sortiment inden for de af rammeaftalen omfattede programkategorier af tilkøb af licenser til eksisterende programmer omfattet af DSB’s microsoft-programmel (fx tilkøb af licenser til flere brugere, flere servere eller lignende), vedligeholdelse og support (patches, opgraderinger mv.) til eksisterende og kommende programmer omfattet af DSB’s standardprogrammel og nye programmer til DSB’s programmel indenfor de definerede programkategorier. Ved ”Programkategorier” forstås en flerhed af programmer med samme grundlæggende karakteristika.

De for den fremtidige rammeaftale omfattede programkategorier vil være defineret i udbudsmaterialet, og vil være baseret på DSB’s behov. DSB’s nuværende microsoft-programmel vil endvidere struktureret i henhold til disse programkategorier.

Under aftalens løbetid, vil der ajourføres en liste over DSB’s programmel, som løbende opdateres løbende i takt med at DSB anskaffer nye programmer, og/eller i forbindelse med at programmer substitueres. Procedure for substitution af udgåede programmer og optagelse af nye programmer vil også fremgå af udbudsmaterialet. En substitution vil altid være indenfor programkategorien.

Cloud Services:

På området for Cloud Services vil rammeaftalen omfatte det bestående workload, der driftes ca. 99 applikationer på Cloud idag.

DSB forventer stigninger i forbruget af Cloud Services. De største kategorier af disse services består i:

• Storage 25%

• Virtual Machines 25%

• Backup: 15%

• License til Virtual Machines: 5%

• Azure App Services 5%

DSB anvender for nuværende Azure til produktions-, test- og udviklingsformål, og har ca. 350 Virtual Machines.

Supplering og tilkøb:

I rammeaftalens løbetid kan der opstå behov for inden for det udbudte sortiment helt at udskifte et eller flere af programmerne eller servicesene omfattet af DSB’s portefølje, og at DSB fortsat kan købe produkter i relation til disse programmer og services. Det forventes også at der i aftalens løbetid kan opstå et forretningsmæssigt behov for at optage yderligere nye programmer og services på aftalen.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 200 000 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.10)Information about variants
II.2.11)Information about options
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
24/02/2022

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
Minimum level(s) of standards possibly required:

I det fremtidige udbud forventes det at der stilles krav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen, herunder i forhold til ansøgers gennemsnitlige soliditetsgrad, årsomsætning eller EBIT-margin i de tre seneste disponible regnskabsår

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for the receipt of applications for an invitation to tender or to negotiate / Time limit for receipt of expressions of interest
Date: 22/02/2022
Local time: 23:59
IV.2.5)Scheduled date for start of award procedures:

Section VI: Complementary information

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Deltagelse i det fremtidige udbud kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3).

For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Ordregiver ser gerne, at spørgsmål [vedrørende prækvalifikationen] stilles senest den [angiv dato]. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at frem-skaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden ansøgningsfristens udløb.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem.

Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com, eller telefon, (+45) 70 20 80 14.

I relation til punkt II.1.5) og punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for rammeaftalens fulde potentielle løbetid, inklusive prisen for alle optioner. Rammeaftalens anslåede værdi af de ydelser der kan leveres i henhold til rammeaftalen er 200.000.000. Ordregivers skøn over rammeaftalens anslåede værdi er baseret på historisk forbrug.

Forskellen på den anslåede værdi og den maksimale værdi er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi. Den anslåede værdi er således udtryk for ordregivers skøn over det forventede træk på rammeaftalen, mens den maksimale værdi udtrykker den højeste værdi af samtlige leverancer, der skal leveres inden for rammeaftalens løbetid, som på tidspunktet for afsendelse af nærværende bekendtgørelse kan blive op til fem år.

Den forventede samlede maksimale værdi af de ydelser, der skal leveres i henhold til rammeaftalen, udgør DKK 400.000.000.

Der er herved taget højde dels for ordregivers forventninger baseret på et mest sandsynligt træk på rammeaftalen, dels for den forventede usikkerhed, der er forbundet med dette skøn. I forhold til den anslåede værdi gøres der særligt opmærksom på, at tilbudsgiverne ikke er garanteret noget mindstetræk på rammeaftalen, og det anførte skøn indebærer ikke et tilsagn fra ordregiver om et mindstetræk på rammeaftalen. Afgørende for den skønnede værdi af rammeaftalen vil være den endelige løbetid, som vil fastsættes i det fremtidige udbud.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405708
Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder føl-gende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022