Supplies - 36273-2022

21/01/2022    S15

Danmark-Taastrup: Programpakker og informationssystemer

2022/S 015-036273

Vejledende periodisk bekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Denne bekendtgørelse har til formål at reducere fristen for modtagelse af bud

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: DSB
CVR-nummer: 25 05 00 53
Postadresse: Telegade 2
By: Taastrup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Joachim Machholm
E-mail: jmac@dsb.dk
Telefon: +45 22162246
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.dsb.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=321640&B=DSB
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=321640&B=DSB
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Standardsoftware og Cloud Services

Sagsnr.: Std. Software og Cloud Services
II.1.2)Hoved-CPV-kode
48000000 Programpakker og informationssystemer
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

DSB anvender standardiseret Microsoft software til størstedelen af det administrative arbejde, ligesom Public Cloud i dag er en integreret del af DSB’s IT driftsplatform. I den forbindelse forbereder DSB arbejdet for et udbud af en rammeaftale, som dækker det eksisterende og fremtidige behov.

Der arbejdes i projektet ud fra en tidshorisont, at DSB offentliggør et offentligtudbud for ovenstående rammeaftale februar 2022.

DSB anticiperer at skulle have indgået en ny aftale inden udgangen af marts 2022.

Formålet med meddelelsen er dels at gøre potentielle tilbudsgivere opmærksomme på nærværende udbud, dels at give ordregiver mulighed for at for kunne reducere den normale tilbudsfrist.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 200 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

DSB forventer at indgå en rammeaftale på enten tre eller fem års varighed, som vil omfatte både licenser til standardsoftware og Cloud Services;

Licenser til standardsoftware:

Rammeaftalen vil omfatte tilkøb, nye programmer, vedligeholdelse og support samt timebaseret support til DSB’s licensportefølje og inden for de af rammeaftalen omfattede programkategorier.

Softwareanskaffelsen vil omfatte et sortiment inden for de af rammeaftalen omfattede programkategorier af tilkøb af licenser til eksisterende programmer omfattet af DSB’s microsoft-programmel (fx tilkøb af licenser til flere brugere, flere servere eller lignende), vedligeholdelse og support (patches, opgraderinger mv.) til eksisterende og kommende programmer omfattet af DSB’s standardprogrammel og nye programmer til DSB’s programmel indenfor de definerede programkategorier. Ved ”Programkategorier” forstås en flerhed af programmer med samme grundlæggende karakteristika.

De for den fremtidige rammeaftale omfattede programkategorier vil være defineret i udbudsmaterialet, og vil være baseret på DSB’s behov. DSB’s nuværende microsoft-programmel vil endvidere struktureret i henhold til disse programkategorier.

Under aftalens løbetid, vil der ajourføres en liste over DSB’s programmel, som løbende opdateres løbende i takt med at DSB anskaffer nye programmer, og/eller i forbindelse med at programmer substitueres. Procedure for substitution af udgåede programmer og optagelse af nye programmer vil også fremgå af udbudsmaterialet. En substitution vil altid være indenfor programkategorien.

Cloud Services:

På området for Cloud Services vil rammeaftalen omfatte det bestående workload, der driftes ca. 99 applikationer på Cloud idag.

DSB forventer stigninger i forbruget af Cloud Services. De største kategorier af disse services består i:

• Storage 25%

• Virtual Machines 25%

• Backup: 15%

• License til Virtual Machines: 5%

• Azure App Services 5%

DSB anvender for nuværende Azure til produktions-, test- og udviklingsformål, og har ca. 350 Virtual Machines.

Supplering og tilkøb:

I rammeaftalens løbetid kan der opstå behov for inden for det udbudte sortiment helt at udskifte et eller flere af programmerne eller servicesene omfattet af DSB’s portefølje, og at DSB fortsat kan købe produkter i relation til disse programmer og services. Det forventes også at der i aftalens løbetid kan opstå et forretningsmæssigt behov for at optage yderligere nye programmer og services på aftalen.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 200 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11)Oplysninger om optioner
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
24/02/2022

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

I det fremtidige udbud forventes det at der stilles krav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen, herunder i forhold til ansøgers gennemsnitlige soliditetsgrad, årsomsætning eller EBIT-margin i de tre seneste disponible regnskabsår

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Tidsfrist for indgivelse af ansøgninger eller modtagelse af tilbud eller oplæg til forhandling / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 22/02/2022
Tidspunkt: 23:59
IV.2.5)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i det fremtidige udbud kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3).

For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Ordregiver ser gerne, at spørgsmål [vedrørende prækvalifikationen] stilles senest den [angiv dato]. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at frem-skaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden ansøgningsfristens udløb.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem.

Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com, eller telefon, (+45) 70 20 80 14.

I relation til punkt II.1.5) og punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for rammeaftalens fulde potentielle løbetid, inklusive prisen for alle optioner. Rammeaftalens anslåede værdi af de ydelser der kan leveres i henhold til rammeaftalen er 200.000.000. Ordregivers skøn over rammeaftalens anslåede værdi er baseret på historisk forbrug.

Forskellen på den anslåede værdi og den maksimale værdi er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi. Den anslåede værdi er således udtryk for ordregivers skøn over det forventede træk på rammeaftalen, mens den maksimale værdi udtrykker den højeste værdi af samtlige leverancer, der skal leveres inden for rammeaftalens løbetid, som på tidspunktet for afsendelse af nærværende bekendtgørelse kan blive op til fem år.

Den forventede samlede maksimale værdi af de ydelser, der skal leveres i henhold til rammeaftalen, udgør DKK 400.000.000.

Der er herved taget højde dels for ordregivers forventninger baseret på et mest sandsynligt træk på rammeaftalen, dels for den forventede usikkerhed, der er forbundet med dette skøn. I forhold til den anslåede værdi gøres der særligt opmærksom på, at tilbudsgiverne ikke er garanteret noget mindstetræk på rammeaftalen, og det anførte skøn indebærer ikke et tilsagn fra ordregiver om et mindstetræk på rammeaftalen. Afgørende for den skønnede værdi af rammeaftalen vil være den endelige løbetid, som vil fastsættes i det fremtidige udbud.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder føl-gende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/01/2022