Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lucrări - 362809-2022

Submission deadline has been amended by:  483041-2022
05/07/2022    S127

România-Sibiu: Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă

2022/S 127-362809

Anunț de participare – utilități

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: APA CANAL SIBIU SA
Număr naţional de înregistrare: RO 2684940
Adresă: Strada: Eschile, nr. 6
Localitate: Sibiu
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Cod poștal: 550096
Țară: România
Persoană de contact: UNITATEA DE IMPLEMENTARE PROIECTE
E-mail: achizitii@apacansb.ro
Telefon: +40 269222916
Fax: +40 269227457
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.apacansb.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100150161
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Apă

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

CL2-Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare din Municipiul Sibiu - Zona 1, inclusiv camine pentru imbunatatirea procesului de contorizare si facturare

Număr de referinţă: Cl 2
II.1.2)Cod CPV principal
45232150 Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul acestui contract constă în extinderea și reabilitarea reșelelor de apă și canalizare la nivelul Municipiului Sibiu.

Prin acest contract se vor realiza următoarele lucrări:

• Reabilitarea rețelelor de transport și distribuție apă potabilă pe raza Municipiului Sibiu : 19.240 m

• Reabilitarea rețelelor de transport apă potabilă (reabilitare interioară a conductelor) pe raza Municipiului Sibiu prin: 2761 m

• Extinderea rețelelor de transport și distribuție apă potabilă pe raza Municipiului Sibiu : 7.423 m

• Reabilitarea rețelelor de canalizare menajeră pe raza Municipiului Sibiu: 1.510 m

Termenul limita pana la care operatorii economici pot solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de

atribuire este: 21 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor

Entiatea Contractantă stabilește două termene în care va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări, după

cum urmează:

- primul termen: în a 28-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, Entitatea contractantă va raspunde solicitărilor transmise

până în a 38-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor;

- al doilea/ultimul termen: în a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, Entitatea contractantă raspunde solicitărilor

transmise până în a 21-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor;

Entitatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul limita stabilit,

respectiv 21 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 107 493 197.40 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45232400 Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale
45233140 Lucrări de drumuri
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Lucrările se vor desfășura pe raza Municipiului Sibiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lucrarile cuprind urmatoarele:

EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA

 Reabilitarea artere de transport apa potabila cu conducte din POLIESTER DN 1000, SN10000, PN10 cu fir de detectie, L=1191 m;

 Reabilitarea artere de transport apa potabila cu conducte din POLIESTER DN 800, SN10000, PN10 cu fir de detectie, L=285 m;

 Reabilitarea artere de transport apa potabila cu conducte din POLIESTER DN 600, SN10000, PN10 cu fir de detectie, L=5620 m;

 Reabilitarea artere de transport apa potabila cu conducte din PEID cu fir de detectie, PE100, SDR 17, PN10, De 800 mm, Ltot= 1179 m;

 Reabilitarea artere de transport apa potabila cu conducte din PEID cu fir de detectie, PE100, SDR 17, PN10, De 630 mm, Ltot= 5490 m;

 Reabilitarea artere de transport apa potabila cu conducte din PEID cu fir de detectie, PE100, SDR 17, PN10, De 400 mm, Ltot= 4546 m;

 Reabilitarea artere de transport apa potabila cu conducte din PEID cu fir de detectie, PE100, SDR 17, PN10, De 315 mm, Ltot= 645 m;

 Reabilitarea legaturi la conductele de transport apa potabila cu conducte din PEID cu fir de detectie, PE100, SDR 17, PN10, De 250 mm, Ltot= 10 m;

 Reabilitarea legaturi la conductele de transport apa potabila cu conducte din PEID cu fir de detectie, PE100, SDR 17, PN10, De 200 mm, Ltot= 143 m;

 Reabilitarea legaturi la conductele de transport apa potabila cu conducte din PEID cu fir de detectie, PE100, SDR 17, PN10, De 160 mm, Ltot= 101 m;

 Reabilitarea legaturi la conductele de transport apa potabila cu conducte din PEID cu fir de detectie, PE100, SDR 17, PN10, De 110 mm, Ltot= 30 m;

 Reabilitarea artere de transport apa potabila DN600 prin camasuire cu furtun flexibil impregnat cu rasini epoxidice, Ltot= 2365 m;

 Reabilitarea artere de transport apa potabila DN400 prin metoda CIPP pentru rețele de apă cu un strat pe bază de polietilenă sau TPU și un strat pâslă cu fibră de sticlă, Ltot= 396 m;

 Camine cu vana de sectionare, golire si aerisire : 58 buc;

 Camine by-pass:2 buc.

 Reechipare tehnologica camine de vane existente: 2 buc.

EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA

 Extindere retea de transport apa potabila cu conducte din PEID cu fir de detectie, PE100, SDR 17, PN10, De 400 mm, Ltot= 24m;

 Extindere retea de transport apa potabila cu conducte din PEID cu fir de detectie, PE100, SDR 17, PN10, De 315 mm, Ltot= 5575m;

 Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID cu fir de detectie, PE100, SDR 17, PN10, De 110 mm, Ltot= 1824 m;

 Camine cu vana de sectionare, golire si aerisire : 25 buc;

IMBUNATATIREA PROCESULUI DE CONTORIZARE SI FACTURARE

 Echipare camine noi de presiune si monitorizare debit : 4 buc;

 Reechipare camine existente 3 buc;

 Camin reducere a presiunii 1buc;

REABILITARE RETA DE CANALIZARE MENAJERA

 Reabilitare retea de canalizare menajera cu conducte din PVC KG SN 8, De 400mm,

Ltot= 137m;

 Reabilitare retea de canalizare menajera cu conducte din PVC KG SN 8, De 500mm,

Ltot= 370m;

 Reabilitare retea de canalizare menajera cu conducte din PAFSIN SN 10000, De 600mm,

Ltot= 260m;

 Reabilitare retea de canalizare menajera cu conducte din PAFSIN SN 10000, De 800mm,

Ltot= 634m;

 Reabilitare retea de canalizare menajera cu conducte din PAFSIN SN 10000, De 1000mm,

Ltot= 109m;

 Camine de vizitare canalizare menajera: 52 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Garanția suplimentara acordata lucrărilor / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 30
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

„PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢELE SIBIU ŞI BRASOV, ÎN PERIOADA 2014-2020”

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta nr.1

Ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii NU trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.177, 178 si 180 din Legea nr.99/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va prezenta DUAE de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire(ofertanti, ofertanti asociati, subcontractanti si terti sutinatori daca este cazul) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Se vor prezenta:

- cazier judiciar(in perioada de valabilitate la momentul prezentarii) al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau supraveghere al respectivului operator economic si al a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv pentru persoane juridice eliberat de I.G.P.R.

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii; Din aceste certificate constatatoare trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiior la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc) la momentul prezentarii;

- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic beneficiaza de derogarile prevazute la art. 179 alin.(2), art.180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor mentionate anterior sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180, entitatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste existenta sau inexistenta unei situatii de excludere, entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente.

Nota: Potrivit prevederilor art. 202 din Legea 99/2016 entitatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Document Unic de Achizitiei European), in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare a activitatii profesionale, ca dovada preliminara. Un operator economic care participa pe cont propriu si care nu se bazeaza pe capacitatile altor entitati pentru a indeplini criteriile de calificare si selectie, va completa un singur DUAE. Un operator economic care participa pe cont propriu, dar se bazeaza pe capacitatile uneia sau mai multor alte entitati (terti sustinatori/subcontractanti) este raspunzator pentru depunerea in cadrul procedurii a propriului sau DUAE, precum si a cate un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza. Un operator economic care participa pe cont propriu, dar se bazeaza pe capacitatile uneia sau mai multor entitati va preciza la nivelul propriului sau DUAE informatii cu privire la terti sustinatori/subcontractanti. De asemenea, in cazul in care grupurile de operatori economici, inclusiv asociatiile temporare, participa

impreuna la procedura de achizitie publica, trebuie prezentat cate un DUAE separat, care sa cuprinda informatiile solicitate pentru fiecare dintre operatorii economici participanti in cadrul grupului/asociatiei. Este obligatorie depunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinator), sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conform art.143 alin (2) lit. b) din H.G. nr. 394/2016. De asemenea odată cu DUAE, daca este cazul, se vor prezenta şi angajamentul ferm al terţului susţinător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia, sau după caz, acordul de subcontractare şi/sau acordul de asociere.

Cerinta nr.2

Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.73 din Legea 99/2016.

a. Persoanele care detin functii de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Maier-Bondrea Vasile-Director General, Mitea Dan-Valeriu-Director Economic, Tatu Mairean - Director Tehnic, Damian Andreea -Sef Birou Juridic; Avram Alexandru-Sef Serviciu Achizitii Publice-Aprovizionare, Banciu Mihai Ilie- Șef UIP Medar Corina – economist CFPP, Băra Alina-consilier juridic.

b.Se solicita a se prezenta “Declaratia pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art.73 din Legea 99/2016”, de catre toti participantii la procedura (ofertanti/asociati /subcontractanti/sau terti sustinatori, daca este cazul). (Formular 12)

Modalitatea de îndeplinire:

Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.73 din Legea 99/2016 urmeaza sa fie prezentata de catre toti participantii la procedura odata cu depunerea DUAE.

In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180, Persoanele juridice straine pot prezenta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Documentele prezentate intr-o alta limba decat limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata.

Toate documentele se vor depune în SEAP, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Cerinta:

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintei mentionate:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificat constatator emis de ONRC din care sa reiasa ca ofertantul are in domeniul de activitate, activitatile ce fac obiectul prezentului contract, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta care dovedesc o forma de inregistrare/atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa reiasa ca ofertantul are in domeniul de activitate, activitatile ce fac obiectul prezentului contract, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.Documentele emise în alta limba decat limba romana trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata în limba româna.

DUAE se va depune de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire(ofertanti, ofertanti asociati, subcontractanti si terti sutinatori daca este cazul) si se incarca in SICAP la sectiunea "Documente de calificare".

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Specificati cifra de afaceri medie anualaCifra medie de afaceri anuala din ultimii 3 ani (2019, 2020 și 2021) sa fie de minim 160.000.000 lei.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt : - bilanturile contabile pentru anii 2019, 2020 și 2021, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document edificator din care sa rezulte cifra de afaceri . Nota: In cazul unei asocieri, documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii. DUAE va fi completat corespunzator de fiecare membru al asocierii In cazul in care un grup de operatori economici depun oferta comuna, atunci indeplinirea indicatorului "cifra de afaceri” se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul de indeplinire prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. In conformitate cu art.198 din Legea nr.99/2016 operatorul economic si tertul/tertii sustinator/sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial. Fiecare tert sustinator va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Odata cu depunerea DUAE se va prezinta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre terti/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora, conform art. 196 din Legea nr.99/2016), respectiv Formularul nr. 15 – Angajament ferm privind sustinerea financiara a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. În cazul în care ofertantul/candidatul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară ori privind capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui terţ, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător (i) pe a căror capacitate se bazează ofertantul /candidatul. Pentru ofertanții care trebuie să efectueze conversia altor monede, se va lua în considerare cursul mediu de referință publicat de Banca Centrală Europeană pentru anul respectiv

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificatOfertantul va demonstra ca in ultimii 5 ani, impliniti la data termenului limita de depunere a ofertelor, mentionat in anuntul de participare, a executat si a dus la bun sfarsit, lucrări similare sau superioare din punct de vedere al complexitatii cu o lungime totală de minim 30 km , la nivelul a maximum 3 contracte.*Nota: Prin ”lucrari similare” se intelege lucrări de construire / reabilitare / modernizare / extindere rețele de apă / canalizare si/sau aducțiuni de apă/apă brută sau gaze naturale sau termoficare.*Nota: prin sintagma „lucrari duse la bun sfarsit” înţelegându-se:a) lucrări recepţionate pe obiecte, care sunt însoţite de proces-verbal de recepţie întocmite în conformitate cu prevederile legale şi tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; sau b) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal la terminarea lucrărilor; sau c) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal de recepţie finală

Proportia de subcontractareOfertantul are dreptul sa subcontracteze o parte/parti din contract. Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi.Autoritatea contractantă solicită ofertantului/candidatului să precizeze în ofertă ori în solicitarea de participare:a) categoriile de servicii/lucrări din contract pe care intenţionează să le subcontracteze, precum şiprocentul activităţilor indicate în ofertă ca fiind realizate de către subcontractanţi;şi b) datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi, dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi lamomentul depunerii ofertei sau a solicitării de participare

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiImplementarea unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent pentru componenta ”Execuție”

Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediuImplementarea unui sistem de management de mediu in conformitate cu SR EN ISO14001 sau echivalent pentru activitati in domeniul in care se incadreaza activitatea/activitatile principala(e) pentru componenta "Executie".

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de catre operatorii ofertant/candidat, asociat, terţ susţinător şi subcontractant, după caz, participanti la procedura cu informatiile aferente situatiei lor. La nivelul DUAE trebuie precizate de către ofertanţi informaţii cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, beneficiarul acestuia şi datele sale de contact, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi descrierea lucrarilor executate din care sa reiasa cantitatile/lungimile executate. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt: - extrase relevante ale contractului/ si documente/ certificate emise sau contra-semnate de către Beneficiarul lucrării (ex.procesul-verbal de recepție/ procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, certificate de predare-primire, recomandări, certificări de bună execuție, certificate constatatoare) care să ateste faptul că lucrările au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu și că au fost duse la bun sfârșit și/sau alte documente din care sa reiasă: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizează obiectul lucrării), perioada (inclusiv data încheierii contractului) și locul execuției lucrărilor . Vor fi acceptate documente care atesta atat lucrarile receptionate partial cat si lucrarile receptionate la sfarsitul prestarii si executiei. Entitatea contractantă își rezervă dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al lucrărilor care fac obiectul contractului prezentat drept experiență similară, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Daca se decaleaza termenul de depunere al ofertelor, SE VA EXTINDE CORESPUNZATOR (cu zilele de decalare) SI PERIOADA AFERENTĂ EXPERIENTEI SIMILARE.

Se va completa DUAE de catre ofertant/candidat, terţ susţinător şi subcontractant, după caz. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intocmit dupa evaluarea ofertelor Nota 1: Entitatea contractantă nu a stabilit criterii privind capacitatea pentru subcontractanţii propuşi de ofertant/candidat în ofertă, dar va lua în considerare capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanţilor propuşi pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens. În cazul în care ofertantul/candidatul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară ori privind capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui terţ, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător (i) pe a căror capacitate se bazează ofertantul/candidatulEntitatea contractanta solicitata aceasta cerinta in conformitate cu prevederile Art 192 lit k) din Legea 99/2016. Entitatea contractanta a solicitat completarea DUAE in conformitate cu prevederile Art 202 alin(1) din Legea 99/2016, si documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE conform Art 205 alin(1), si Art 88 din Legea 99/2016. Informatii privind asocierea operatorilor economici Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alti operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara constituite în scopul participarii la procedura de atribuire, în conditiile prevazute de prezenta Legea 99/2016. Ofertantul/ofertantul asociat va completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de asociere (Formularul nr. 3A). Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intocmit dupa evaluarea ofertelor In cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta copie dupa acorduri si traducere autorizata in limba romana dupa acestea. Entitatea contractanta a solicitat completarea DUAE in conformitate cu prevederile Art 202 alin(1) din Legea 99/2016, si documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE conform Art 205 alin(1), si Art 88 din Legea 99/2016. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionalainvocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul de indeplinire prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. In conformitate cu art.198 din Legea nr.99/2016 operatorul economic si tertul/tertii sustinator/sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial. Fiecare tert sustinator va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Operatorul economic (tertul/ tertii sustinatori) va completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE. Odata cu depunerea DUAE se va prezinta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre terti/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora.), respectiv Formular nr. 4.1 - Angajament ferm privind sustinerea tehnica - experienta similara a ofertantului/ al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi solicitate ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intocmit dupa evaluarea ofertelor Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Referitor la solicitarile privind tertul/ii sustinatori entitatea contractanta a avut in vedere dispozitiile prevazute la art.196,197 si 198 din Legea nr.99/2016.

Operatorul economic va completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE. Documentele justificative vor fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Se vor prezenta certificate valabile emise de organisme independente care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001 sau echivalent un sistem de management al calitatii pentru activitati in domeniul în care se încadrează activitatea principală de ”Execuție” ce face obiectul contractului sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii pentru cazurile in care operatorul economic nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine in termenul stabilit. / In cazul unei asocieri, cerinta privind sistemul de management al calitatii trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat pentru partea din contract pe care urmeaza sa o indeplineasca.

Operatorul economic va completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE. Documentele justificative vor fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Se va prezenta certificat valabil emis de organisme independente care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001 sau echivalent un sistem de management de mediu pentru activitati in domeniul în care se încadrează activitatea/activităţile principală de ”Execuție” ce face obiectul contractului sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii pentru cazurile in care operatorul economic nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine in termenul stabilit. In cazul unei asocieri, cerinta privind sistemul de management de mediu trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat pentru partea din contract pe care urmeaza sa o indeplineasca.

III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

Ofertantul va constitui o garantie pt. participare in cuantum de 1.070.000 lei. Pt. calculul echivalentei gar de part in alta

moneda/valuta decat lei se va avea in vedere cursul BNR si valabil pt data publicarii anuntului de participare. Perioada de valab gar

de particip. Este de 12 luni de la termenul limita de primire a ofertelor. Gar de particip se constituie prin virament bancar sau printrun

instrument de garantare emis în condițiile legii, astfel: a) scrisoare de gar emisă de o instit de credit din România sau alt stat; b)

asigurare de garanții emisă: – de o soc de asig care deține autoriz de funcționa emisă în Rom. sau într-un alt stat al UE și/sau care

este înscrisă în registrele publicate pe site-ul ASF;– fie de o soc. de asig. dintr-un stat terț printr-o sucursală autoriz. în Rom. de ASF.)

. Gar de particip se va depune in S.E.A.P în format electronic, semnatura electronica extinsa (valabila) pana la data limita stabilita pt.

dep ofertelor, cf. anuntului de particip. Comisia de evaluare va solicita ofertantilor participanti in original orice document

reprezentand garantia de participare in cazul in care valabilitatea acestuia este conditionata de prezentarea in aceasta forma.

Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere

a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia

de participare trebuie constituita in numele asocierii si trebuie sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de

operatori economici din cadrul asocierii. Garantia de participare se restituie cf cu prev. art. 44 din HG 394/2016. Entitatea

contractanta are dreptul de a retine garantia de participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma

se afla in oricare din situatiile prev. la art. 43 din HG 394/2016.

A se vedea sect VI3 Inf. suplimentare.

III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 22/08/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 22/08/2023
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 22/08/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

--Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA si se va constitui conform art. 46 alin 1 din

Hotărârea nr. 394/2016, printr-un instrument de garantare (scrisoare de garantie) emis de o instituţie de credit din România sau din alt

stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie

a contractului cel mai tarziu in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului. Garanția de bună execuție se poate constitui și

conform OUG 19/2022 prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, (10% din fiecare factură până la lmita de 10%

prevăzută în contract) sau prin combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute de lege (de exemplu, prin

virament bancar pentru o parte din sumă, rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale pentru o altă parte din sumă și,

respectiv, instrument de garantare emis de o societate de asigurări pentru cea de-a treia parte din sumă) Garantia trebuie sa fie

irevocabila. Daca garantia de buna executie se constituie prin instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din

alt stat sau de o societate de asigurari, aceasta devine anexa la contract si trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa

neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. In situatia

executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregi garantia in cauza, raportat la restul ramas

de executat. Garantia de buna executie se restituie de catre entitatea contractanta conf. art. 48 alin. 4 din HG 394/2016.(Model orientativ

Formular nr.2)

- Ofertantii au obligatia de a analiza cu atentie Documentatia de Atribuire si sa pregateasca oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si specificatiile tehnice continute in aceasta Documentatie.

- Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SICAP, operatorii economici, trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica.

- Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SICAP.

- Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana.

- Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site -ul www.e-licitatie.ro.

- Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SICAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice.

- Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentatii, clarificari si decizii" a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro .

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 21.

Entiatea Contractantă stabilește două termene în care va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări, după

cum urmează:

- primul termen: în a 28-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, Entitatea contractantă va raspunde solicitărilor transmise

până în a 38-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor;

- al doilea/ultimul termen: în a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, Entitatea contractantă raspunde solicitărilor

transmise până în a 21-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor;

Entitatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul limita stabilit,

respectiv 21 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent

- Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SICAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

- Se recomanda ofertantilor sa inspecteze locatia proiectului si imprejurimile pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuliala si riscul, datele necesare pentru a pregati oferta.

- Potentialii ofertanti care intentioneaza sa participe la vizitarea amplasamentelor vor anunta autoritatea contractanta asupra acestui lucru cu cel putin 48 ore inaintea datei stabilite. Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectuarii vizitei.

- În cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decât cea româna, documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, însotite de traducere autorizata a acestora în limba româna.

Oferta câștigătoare este cea clasată pe primul loc (punctajul cel mai mare).

In cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Criteriul de atribuire se va aplica numai ofertelor admisibile.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Persoana vatamata poate sesiza CNSC în conditiile art. 8 si art. 49 din Legea 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Apa-Canal Sibiu S.A.-BIROU jURIDIC
Adresă: Eschile nr. 6
Localitate: Sibiu
Cod poștal: 550096
Țară: România
E-mail: office@apacansb.ro
Telefon: +40 269222916
Fax: +40 269223468
Adresă internet: www.apacansb.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
30/06/2022