Supplies - 36289-2022

Submission deadline has been amended by:  125633-2022
21/01/2022    S15

Poland-Warsaw: Computer equipment and supplies

2022/S 015-036289

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: PGE Systemy S.A.
Postal address: ul. Sienna 39
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-121
Country: Poland
Contact person: Aleksandra Pędzińska
E-mail: aleksandra.pedzinska@gkpge.pl
Internet address(es):
Main address: www.gkpge.pl
I.1)Name and addresses
Official name: PGE Dystrybucja S.A.
Postal address: ul. Garbarska 21A
Town: Lublin
NUTS code: PL814 Lubelski
Postal code: 20-340
Country: Poland
Contact person: Aleksandra Pędzińska
E-mail: aleksandra.pedzinska@gkpge.pl
Internet address(es):
Main address: www.gkpge.pl
I.1)Name and addresses
Official name: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Postal address: ul. Węglowa 5
Town: Bełchatów
NUTS code: PL713 Piotrkowski
Postal code: 97-400
Country: Poland
Contact person: Aleksandra Pędzińska
E-mail: aleksandra.pedzinska@gkpge.pl
Internet address(es):
Main address: www.gkpge.pl
I.1)Name and addresses
Official name: PGE Energia Ciepła S.A.
Postal address: ul. Złota 59
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-496
Country: Poland
Contact person: Aleksandra Pędzińska
E-mail: aleksandra.pedzinska@gkpge.pl
Internet address(es):
Main address: www.gkpge.pl
I.1)Name and addresses
Official name: PGE Energia Odnawialna S.A.
Postal address: ul. Ogrodowa 59 A
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-876
Country: Poland
Contact person: Aleksandra Pędzińska
E-mail: aleksandra.pedzinska@gkpge.pl
Internet address(es):
Main address: www.gkpge.pl
I.1)Name and addresses
Official name: PGE Obrót S.A.
Postal address: ul. 8-go Marca 6
Town: Rzeszów
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Postal code: 35-959
Country: Poland
Contact person: Aleksandra Pędzińska
E-mail: aleksandra.pedzinska@gkpge.pl
Internet address(es):
Main address: www.gkpge.pl
I.1)Name and addresses
Official name: ELTUR-SERWIS Sp. z o.o.
Postal address: ul. Młodych Energetyków 12
Town: Bogatynia
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Postal code: 59-916
Country: Poland
Contact person: Aleksandra Pędzińska
E-mail: aleksandra.pedzinska@gkpge.pl
Internet address(es):
Main address: www.gkpge.pl
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.swpp2.gkpge.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.swpp2.gkpge.pl
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sukcesywne dostawy komputerów, monitorów oraz stacji dokujących dla Spółek GK PGE

Reference number: POST/PGE/SYS/DZ/00204/2021
II.1.2)Main CPV code
30200000 Computer equipment and supplies
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa komputerów, monitorów oraz stacji dokujących dla Spółek Grupy Kapitałowej PGE. Dostawy będą obejmowały okres 24 miesięcy i będą miały charakter sukcesywny.

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zamówienie dla PGE GiEK

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
30213000 Personal computers
30213100 Portable computers
30214000 Workstations
30231300 Display screens
30213300 Desktop computer
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa komputerów, monitorów oraz stacji dokujących dla Spółek Grupy Kapitałowej PGE (GK PGE). Dostawy będą obejmowały okres 24 miesięcy i będą miały charakter sukcesywny.

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Umowa zostaje zawarta na czas określony, na okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy liczonych od dnia jej podpisania lub do wyczerpania kwoty określonej w Umowie - w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi, jako pierwsze.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zamówienie dla pozostałych Zamawiających

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
30213000 Personal computers
30213100 Portable computers
30214000 Workstations
30231300 Display screens
30213300 Desktop computer
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa komputerów, monitorów oraz stacji dokujących dla Spółek Grupy Kapitałowej PGE (GK PGE). Dostawy będą obejmowały okres 24 miesięcy i będą miały charakter sukcesywny.

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Umowa zostaje zawarta na czas określony, na okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy liczonych od dnia jej podpisania lub do wyczerpania kwoty określonej w Umowie - w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi, jako pierwsze.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, że

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż:

Dla części I Zamówienia: 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych)

Dla części II Zamówienia: 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych)

W odniesieniu do warunku określonego powyżej Zamawiający wskazuje, że Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia mogą je spełniać łącznie.

W przypadku ubiegania się o więcej niż jedną Część Zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie niższej niż 3 000 000,00 zł.

oraz

b) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż:

dla części I Zamówienia: 2 500 000,00 zł PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych)

dla części II Zamówienia: 5 000 000,00 zł PLN (słownie: pięć milionów złotych).

W przypadku ubiegania się o więcej niż jedną Część Zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia na sumę ubezpieczenia min. 5 000 000,00 zł.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego Zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wystarczy, że Wykonawcy spełnią warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej wspólnie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda:

i. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

ii. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w lit. a), Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. w odniesieniu do Części I oraz II Zamówienia Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał co najmniej dwa zamówienia spełniające przynajmniej jeden z poniższych warunków każde, przy czym wymagane jest spełnienie przez Wykonawcę obu warunków:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać, że warunek określony w pkt 14.2.4.1. SWZ spełniają łącznie.

1.1. co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie sprzętu komputerowego ( stacje robocze, monitory, zestawy komputerowe, stacje dokujące laptopy) do minimum 15 (piętnastu) lokalizacji na terenie Polski, wraz z zapewnieniem minimum trzyletniego serwisu gwarancyjnego (zwane Doświadczeniem typu A) o wartości netto co najmniej:

W odniesieniu do Części I Zamówienia: 1.500.000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych)

W odniesieniu do Części II Zamówienia: 3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych)

W przypadku ubiegania się o więcej niż jedną Część Zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał Doświadczenie typu A o wartości nie mniejszej niż wyższa kwota wymagana spośród tych Części Zamówienia, o które ubiega się Wykonawca. Np. jeżeli Wykonawca ubiega się o Część I Zamówienia i Część II Zamówienia, powinien Doświadczenie typu A o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych)

oraz

1.2. co najmniej 1 zamówienie, którego przedmiotem była dostawa i serwis sprzętu komputerowego na terenie Polski (stacje robocze, monitory, zestawy komputerowe, stacje dokujące laptopy,) wraz z przyjmowaniem i obsługą zgłoszeń service desk (zwane Doświadczeniem typu B) o wartości co najmniej:

W odniesieniu do Części I Zamówienia: 3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych)

W odniesieniu do Części II Zamówienia: 6.000.000,00 PLN (słownie: sześć milionów złotych)

W przypadku ubiegania się o więcej niż jedną Część Zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał Doświadczenie typu B o wartości nie mniejszej niż wyższa kwota wymagana spośród tych Części Zamówienia, o które ubiega się Wykonawca.

Np. jeżeli Wykonawca ubiega się o Część I Zamówienia i Część II Zamówienia, powinien Doświadczenie typu B o wartości nie mniejszej niż 6.000.000,00 PLN (słownie: sześć milionów).

2. w odniesieniu do Części II Zamówienia w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania Ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), wykonał co najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem był serwis sprzętu komputerowego (np. stacje robocze, monitory, zestawy komputerowe, serwery, drukarki, laptopy, urządzenia sieciowe etc.) na obszarze Unii Europejskiej (poza Polską).

3. w odniesieniu do Części I oraz II Zamówienia Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, że Wykonawca posiada system zarządzania jakością PN EN ISO 9001:2009 (lub równoważny) w zakresie dostaw i serwisu sprzętu informatycznego oraz realizacji projektów informatycznych, oraz;

4. w odniesieniu do Części I oraz II Zamówienia Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, że posiada System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PN-ISO/IEC27001:2007 (lub równoważny) w zakresie dostaw i serwisu sprzętu informatycznego oraz realizacji projektów informatycznych, oraz;

5. w odniesieniu do Części I oraz II Zamówienia Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, że posiada System Zarządzania Ochroną Środowiska PN-EN ISO 14001:2005 (lub równoważny) w zakresie dostaw i serwisu sprzętu informatycznego oraz realizacji projektów informatycznych.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego Zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wystarczy, że Wykonawcy spełnią warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej wspólnie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

i. wykazu dostaw / usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu zamówienia, zakresu zamówienia, terminu realizacji zamówienia, terminu realizacji usług utrzymania, kraju wdrożenia oraz podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

Jeżeli Wykonawca powołuje sią na doświadczenie w realizacji dostaw lub usług, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw lub usług faktycznie przez niego wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – również faktycznie przez niego wykonywanych.

ii. Certyfikatu systemu zarządzania jakością PN EN ISO 9001:2009 (lub równoważnego) w zakresie dostaw i serwisu sprzętu informatycznego oraz realizacji projektów informatycznych, o którym mowa w pkt. 14.2.4.3. SWZ;

iii. Certyfikatu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PN-ISO/IEC27001:2007 (lub równoważnego) w zakresie dostaw i serwisu sprzętu informatycznego oraz realizacji projektów informatycznych, o którym mowa w pkt. 14.2.4.4. SWZ;

iv. Certyfikatu Systemu Zarządzania Ochroną Środowiska PN-EN ISO 14001:2005 (lub równoważnego) w zakresie dostaw i serwisu sprzętu informatycznego oraz realizacji projektów informatycznych, o którym mowa w pkt. 14.2.4.5 SWZ.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu;

2. spełniają warunki udziału w Postępowaniu.

Szczegółowe informacje dot. podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 i 109 Ustawy PZP oraz informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostały określone w pkt 13 i 14 SWZ.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

I. Wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

a) 100 000,00 zł dla części I

b) 200 000,00 zł dla części II

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy PZP.

4. Szczegółowe wymagania dot. wadium określa pkt 9. SWZ.

II. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % wynagrodzenia (brutto) należnego Wykonawcy na podstawie Umowy.

2. Szczegółowe wymagania dot. Zabezpieczenia określa pkt 23. SWZ.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Szczegółowe warunki finansowe oraz terminy płatności zostały określone w SWZ.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zam:

1. ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postęp. o zam. albo do reprezentowania ich w Postęp. i zawarcia umowy w sprawie zam. publ.;

2. ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie ZNWU.

W takim przypadku do Oferty należy załączyć pełnomocnictwo podpisane przez każdego z Wykonawców ustanawiających pełnomocnika.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zam. mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykon. wspólnie ubiegający się o udzielenie zam. dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zam. przez Wykon., JEDZ składany jest przez każdego z Wykon. wspólnie ubiegających się o zam.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Projektowane postanowienia Umowy stanowią Załącznik nr 2 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/03/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 03/03/2022
Local time: 16:00
Place:

Otwarcie Ofert nastąpi przy użyciu Systemu Zakupowego GK PGE.

W przypadku awarii Systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. W takim przypadku Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Information about authorised persons and opening procedure:

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu Ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego Postępowania informacje o:

1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których Oferty zostały otwarte;

2. cenach lub kosztach zawartych w Ofertach.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1) - 6), art. 109 ust. 1 pkt 1), pkt 4), pkt 8) - 10) ustawy Pzp.

II. Na podstawie art. 126 ust. 1 Ustawy PZP Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej Oferty, wezwie Wykonawcę, którego Oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni:

1) oświadczenia JEDZ (…)

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP (…)

3) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP (…)

4) oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy PZP (…)

5) zaświadczenia właściwego naczelnika US w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP (…)

6) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP (…)

7) odpisu lub informacji z KRS lub z CEIDG (…)

8) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia z Postępowania wskazanych przez Zamawiającego (…)

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie Zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, ww. oświadczenia lub dokumenty składa każdy z tych Wykonawców.

W przypadku korzystania przez Wykonawcę z podmiotów udostępniających zasoby na warunkach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy PZP, ww. oświadczenia lub dokumenty składa każdy z tych podmiotów.

Z uwagi na ograniczenie liczby znaków, pełne informacje na temat oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, w tym dokumentów od podmiotów zagranicznych, dostępne są w SWZ.

Szczegółowe wytyczne dotyczące podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy określa Rozporządzenie Min. Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 r.

III. Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami art. 139 Ustawy PZP zastosuje tzw. „procedurę odwróconą” tzn. najpierw dokona badania i oceny Ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego Oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w Postępowaniu.

IV. Dla wartości wskazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż złoty polski (PLN), Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia publikacji Ogłoszenia o Zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w przypadku braku średniego kursu NBP w dniu ukazania się Ogłoszenia o Zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, wskazana kwota zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu NBP obowiązującego w najbliższym dniu po dniu publikacji Ogłoszenia o Zamówieniu).

V. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych znajdują się w SWZ.

VI. Wykonawca składa Ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego w Systemie Zakupowym GK PGE. Ofertę oraz JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VII. W celu wykazania spełniania przez oferowane dostawy/usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia wraz z Ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci:

1. Specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 4.2 do SWZ.

2. Próbki oferowanego sprzętu przygotowanej zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 9 do SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego Ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Ustawy PZP (art. 505 – 590 Ustawy PZP).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022