Bygge og anlæg - 363031-2021

16/07/2021    S136

Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejder

2021/S 136-363031

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Koch Sonnenborg
E-mail: mksn@bane.dk
Telefon: +45 25183257
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=306125&B=BANEDANMARK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=306125&B=BANEDANMARK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Ny Kong Frederik IX's bro

Sagsnr.: E3006
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

I forbindelse med Banedanmarks Ringsted-Femern program igangsættes hermed projektet E3006 Ny Kong Frederik den IX’s bro, der bl.a. omfatter etablering af en ny et-sporet banebro syd for den eksisterende Kong Frederik IX's bro. Kontrakten omfatter i hovedtræk projektering og udførelse af dobbeltspor ved krydsningen af Guldborgsund i Nykøbing Falster med tilhørende tilslutninger på Falster og Lolland. Det ekstra spor placeres på sydsiden af det eksisterende spor.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
34632300 Elektriske installationer til jernbaner
44212100 Bro
45221000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med broer, tunneler, skakte og underføringer
45221100 Arbejder i forbindelse med broer
45221110 Bygge-anlægsarbejde: broer
45221112 Anlægsarbejde: jernbanebroer
45234100 Byggearbejder i forbindelse med jernbaner
45234113 Fjernelse af spor
45234116 Sporlægningsarbejder
45241300 Anlægsarbejde: anlægsbroer
45247112 Anlægsarbejde: afvandingskanaler
45310000 Udførelse af elektriske installationer
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Falster og Lolland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Totalentreprisen starter ved overføringen for Østerbrogade i Nykøbing Falster, hvor et gammelt brofundament fjernes. Entreprisen fortsætter til Nystedvejbroen på Lolland.

Ved Prinsholmvej og Kong Frederik IX's bro etableres nye et-sporet jernbanebroer syd for eksisterende. Den nye Kong Frederik IX's bro skal etableres som klapbro, med styresystem, der kan bygges sammen med eksisterende. På Falster og Lolland etableres banedæmninger og der etableres spor på hele strækningen. Under Østerbrogadebroen fjernes et efterladt brofundament. Frem til underføringen for Prinsholmvej udføres jord- og støttekonstruktioner ind mod Nordic Sugars fabrikanlæg. Mellem Prinsholmvej og Kong Frederik IX’s bro udføres jord- og evt. støttekonstruktioner ind mod Nordic Sugars lagerplads, desuden etableres en ny pumpestation som erstatning for en eksisterende.. På Lolland udføres jord- og støttekonstruktioner for det nye spor. Der udføres sporarbejde i hele totalentreprisens længde.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 250 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 46
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer i relation til de ydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.4) og II.2.4). Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af sammenlignelig ydelse funktionelt og volumenmæssigt. Ved volumenmæssigt forstås kontraktværdien af referencen.

Der ønskes op til 15 referencer, herunder op til 10 referencer omfattende udførelse og op til 5 referencer omfattende projektering. En reference kan angives i begge grupper, hvis der både er udførelse og projektering (totalentreprise).

Referencer med ydelser omfattende sporbærende, elektrificerede og bevægelige broer vægter højest, da denne kombination af funktioner vurderes at have den bedste sammenlignelighed funktionelt med den udbudte kontrakt.

Referencer indenfor sporbærende og bevægelige broer vurderes at have en god sammenlignelighed funktionelt.

Referencer med broarbejder, sporarbejder, andre anlægsarbejder i forbindelse med banen og andre arbejder, der har lighed til den udbudte ydelse, vil vurderes at have en mindre sammenlignelighed funktionelt med den udbudte kontrakt.

Overordnet vil referencer, der indeholder udførelse og projektering (totalentreprise) vægte over referencer, der alene indeholder enten udførelse eller projektering, da den udbudte kontrakt er i totalentreprise.

I forholdet mellem referencer, der alene indeholder udførelse henholdsvis projektering, vil referencer indeholdende udførelse vægte mere end projektering, men det vil vægte positivt, at ansøger har referencer omfattende såvel udførelse som projektering, da dette samlet set vil dokumentere størst mulig sammenlignelighed med den udbudte ydelse.

Udvælgelsen sker på baggrund af de referencer, som ansøger angiver i ESPD’ets del IV, C: Teknisk og faglig formåen, eventuelt som bilag til ESPD’et.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

1111

II.2.14)Yderligere oplysninger

Tilbudslisten, der skal afleveres af tilbudsgiver, indeholder et fast tillæg for tilbud indeholdende en hydraulisk løsning for åbningsmekanismen på Kong Frederiks IX's bro frem for en mekanisk løsning. Det faste tillæg vil blive indregnet i den evalueringstekniske pris for tilbud indeholdende en hydraulisk løsning. Tillægget er fastsat på baggrund en LCC analyse (LifeCycle Calculation).”

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal afgive følgende oplysninger i det fælles europæiske udbudsdokuments (herefter ESPD) punkt IV.B:

Ansøgers samlede årsomsætning de 3 seneste disponible regnskabsår og soliditetsgrad det seneste disponible regnskabsår.

Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav til egnethed, kræver Banedanmark, at tilbudsgiver og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Erklæring om virksomhedens egenkapital og aktiver i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, hvis tallene for egenkapital og aktiver foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrap-port/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomhe-den sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en un-derleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne om-sætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber afgives for hver af de deltagende virksomheder i sam-menslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves det, at:

Ansøger har en samlet årsomsætning på mindst 250 mio. DKK hvert af de seneste 3 regnskabsår samt at ansøger har en soliditetsgrad på mindst 15 % i det seneste regnskabsår.

Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal afgive følgende oplysninger i det fælles europæiske udbudsdokuments (herefter ESPD) punkt IV.C:

Referencer

Ansøger skal vedlægge en referenceliste over relevante opgaver med angivelse af op til 15 referencer.

Ansøgers referencer må maksimalt være 10 år gamle, regnet fra tidspunktet for aflevering af ansøgning om prækvalifikation. En reference kan omfatte et igangværende projekt, dog under forudsætning af, at projektet er godkendt af bygherre til udførelse, og at udførelsen er igangsat før den 1. juni 2021. Kun den del af et igangværende projekt, der er afsluttet på ansøgningstidspunktet vil blive tillagt vægt ved bedømmelsen af ansøgers referencer.

Hvis opgaven var påbegyndt tidligere end 10 år inden ansøgningstidspunktet, er det alene den del af ydelserne, der er udført senere end 10 år før ansøgningsfristen, der vil indgå i vurderingen af referencen. Er det ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Som en del af referencebeskrivelsen bedes følgende oplysninger angives:

- Kort beskrivelse af opgaven der klart angiver, hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4), anførte arbejder/ydelser, leverancen vedrørte, herunder fx sporarbejdet eller brokonstruktionen, ansøgers rolle(r) i projektering og udførelsen.

- Kontraktbeløb

- start- og slutdato

- hvis referencen vedrører et ikke-afsluttet projekt, tillige hvilke dele af projektet, der på tidspunktet for fremsendelse af ansøgningen er afsluttet, samt

- navn på modtageren af leverancen og kontaktperson.

Ansøger kan i ESPD’et henvise til referencer vedlagt som bilag.

Der kan maksimalt angives 15 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Såfremt der angives mere end 15 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 15 første referencer i den rækkefølge, de er angivet ved fremsendelse. Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de første 15 referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning.

Baserer ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af arbejderne, som kontrakten omfatter, jf. punkt II.2.4), arbejderne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

Referencelisten, som ansøger angiver i ESPD’et (inkl. bilag), vil udgøre den endelige dokumentation for ansøgers oplysninger om dennes tekniske og faglige formåen. Banedanmark kan dog indhente yderligere dokumentation for ansøgerens tekniske og faglige formåen, såfremt Banedanmark finder dette relevant. Derudover kan Banedanmark bede den vindende tilbudsgiver om at bekræfte oplysningerne, hvorefter disse udgør den endelige dokumentation.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindste krav kræves det, at:

- Mindst én reference angår udførelse (fx i hovedentreprise eller i totalentreprise) af en bevægelig bro inkl. styring af bevægelighed (fx klapbro, hæve-/sænkebro eller svingbro).

- Mindst én reference angår udførelse (fx i hovedentreprise eller i totalentreprise) af bevægelige sporkomponenter.

De 2 mindstekrav kan opfyldes ved samme reference eller ved 2 forskellige referencer.

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Finansierings- og betalingsvilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.

Der henvises endvidere til påkrævet elektronisk fakturering og mulighed for elektronisk ordre i henhold til lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger m.v. med senere ændringer. Lovbe-kendtgørelsen kan hentes på www.retsinformation.dk

III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der kræves ingen særlig retlig form.

Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten omfatter sociale klausuler om uddannelses- eller praktikaftaler. Kontrakten stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen. Der stilles krav om, at alle entreprenører, der fremfører trækkraftenheder uden for sporspærringer, skal have eget sikkerhedscertifikat udstedt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/08/2021
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet sker elektronisk via Banedanmarks udbudssystem jf. punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret/registrere sig som bruger. Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via udbudssystemmet. Ordregiver ser gerne, at spørgsmål vedrørende prækvalifikationen stilles senest den 2. august 2021, kl. 14.00. Spørgsmål stillet efter denne dato, vil som udgangspunkt alene blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at Banedanmark kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden henholdsvis ansøgningsfristen og tilbudsfristernes udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage inden udløbet af ansøgningsfristen, kan ikke forventes besvaret, medmindre ansøgningsfristen samtidig udskydes, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivet art. 66, stk. 3, litra a). Interesserede bedes holde sig ajour via udbudssystemmet. Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon (+45) 70 20 80 14. Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold, jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (herefter ”implementeringsbekendtgørelsen”) § 11. ESPD findes via udbudssystemmet. Det er ikke nødvendigt for ansøger at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøger er en sammenslutning, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende ansøger, der indgiver ansøgningen, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed.

Ansøgeren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske- og/eller økonomiske kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i punkt III.1.2) og III.1.3), herunder til brug for udvælgelsen, jf. punkt II.2.9). Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske- og/eller økonomiske kapacitet til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne. Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 1, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 2. Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af ansøgeren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er mindre alvorlige, kan dog give anledning til at udelukke ansøgeren. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151 og 152, stk. 3, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11.

Ved ændringer af tilbudsgivers sammensætning finder reglerne i udbudslovens § 147 i det hele anvendelse.

I relation til punkt II.1.5) og punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid. Skønnet er baseret på Banedanmarks forventning til materialepriser og udførelsespriser på tilbudstidspunktet.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillage angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/07/2021