Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Tjenesteydelser - 363098-2016

18/10/2016    S201    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Odense: Tjenesteydelser inden for skovbrug

2016/S 201-363098

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Odense Slot, Nørregade 36-38, Indgang P, Postboks 740
By: Odense C
NUTS-kode: DK031
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Dalgaard
E-mail: thdal@odense.dk
Telefon: +45 66131372

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.odense.dk

Internetadresse for køberprofilen: www.odense.dk/udbud

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.odense.dk/udbud
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Skovservice 2017.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
77200000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontrakten omfatter en rammeaftale med følgende hovedopgaver:

Træfældning og bevoksningspleje i bynære bevoksninger.

Specialopgaver med pleje og beskæring af bytræer.

Stormberedskab/fældning og oparbejdning af træer væltet i storm.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
77300000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Odense Kommune.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter følgende opgaver:

Træfældning og bevoksningspleje i bynære bevoksninger.

Specialopgaver med pleje og beskæring af bytræer.

Stormberedskab/fældning og oparbejdning af træer væltet i storm.

Bekæmpelse af bjørneklo.

Naturpleje og mindre hegnsopgaver ved græsningsarealer.

Diverse mindre ad hoc-serviceopgaver i de grønne områder, udløst af f.eks. borgerhenvendelser.

Salg af flis, brænde og kævler mv.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Odense Kommune skal udelukke tilbudsgivere, der er omfattet af udbudslovens § 135 stk. 1, 2 og 3 og § 136, med de undladelsesmuligheder der er anført under § 135 stk. 4 og 5, jf. dog § 138.

Odense Kommune vil udelukke tilbudsgivere, der er omfattet af udbuds-lovens §137 stk. 1 nr. 1-6, jf. dog § 138.

Odense Kommune vil udelukke tilbudsgivere iht. udbudslovens §137 stk. 7, såfremt tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld på over 50 000 DKK til offentlige myndigheder, med de undladelsesmuligheder, der er anført i udbudslovens § 135 stk. 4.

For at kunne deltage i tildelingen af rammeaftalen skal tilbudsgiver i forbindelse med tilbudsafgivelsen dokumentere sin virksomhed samt dennes økonomiske og tekniske formåen ved de under pkt. III.1.2) og III.1.3) anførte oplysninger/dokumenter.

Såfremt en tilbudsgiver ikke har eksisteret i mindst 1 år, kan ordregiver dog acceptere anden form for dokumentation, der sikrer at tilstrækkelig økonomisk og teknisk formåen er til stede hos tjenesteyder. Denne dokumentation kan være oplysninger fra indeværende regnskabsår.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen forudsætter at tjenesteyder har personale placeret i umiddelbar nærhed af Odense Kommune.

Rammeaftalen indgås med 1 tjenesteyder, men er ikke eksklusiv.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 177-317512
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/10/2016
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 17/12/2016
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 31/10/2016
Tidspunkt: 09:00
Sted:

Odense Kommune, Drift og Anlæg, By- og Kulturforvaltningen, Odense Slot, Mødelokale »1.05«, Nørregade 36-38, 5000 Odense C.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Ved tilbudsfristens udløb åbnes tilbuddene under overværelse af de bydende eller deres repræsentanter, der er til stede. Tilbudssummer samt eventuelle forbehold vil blive læst op.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Efteråret 2020.

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Odense Kommune forbeholder sig ret til at annullere det gennemførte udbud, såfremt en sådan annullation er sagligt begrundet.

Hvis der konstateres fejl i tildelingen efter meddelelse af Odense Kommunes tildelingsbeslutning — men før kontrahering — vil Odense Kommune kunne annullere, som anført ovenfor, eller træffe en ny tildelingsbeslutning.

Odense kommune udbetaler ikke godtgørelse for afholdte omkostninger til afgivelse af tilbud.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
By: København
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

12 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren

har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrencestyrelsen, Center for Udbudsregler
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.konkurrencestyrelsen.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/10/2016