Servicii - 363136-2019

02/08/2019    S148

Malta-Marsa: Furnizarea unui sondaj pentru înțelegerea migrației privind azilul (SAM)

2019/S 148-363136

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: EASO – Biroul European de Sprijin pentru Azil
Localitate: Marsa
Cod NUTS: MT001 Malta
Cod poștal: 1917
Țară: Malta
E-mail: contracts@easo.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5207
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Azil

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizarea unui sondaj pentru înțelegerea migrației privind azilul (SAM)

Număr de referinţă: EASO/2019/734
II.1.2)Cod CPV principal
79311000 Servicii de studii
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul specific al proiectului SAM este de a implementa un sondaj la scară largă pentru solicitanții de azil și a beneficiarilor de protecție internațională găzduiți în 3 țări europene - Belgia, Franța și Norvegia (țări sondaj). Informațiile colectate vor fi utilizate în principal pentru a înțelege mai bine factorii de atragere și de respingere, istoricul călătoriilor și așteptările de integrare ale populațiilor din centrele de primire. Datele cantitative și informațiile calitative vor fi colectate direct de la populația de primire folosind un protocol predefinit de eșantionare. Va rezulta un raport pe care EASO îl va folosi în scopuri interne.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79311300 Servicii de analiză a studiilor
79315000 Servicii de cercetare socială
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod NUTS: FR FRANCE
Cod NUTS: NO NORGE
Locul principal de executare:

Pe lângă sediul contractantului, sondaj va trebui să fie efectuată în Belgia, Franța și Norvegia.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 300 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 10
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 02/09/2019
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 03/09/2019
Ora locală: 11:00
Locul:

Sediul EASO, MTC Block A, Winemakers Wharf, Grand Harbour, Valletta MRS 1917, MALTA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

La ședința de deschidere pot participa maximum 2 reprezentanți din partea fiecărui ofertant. Din motive organizatorice și legate de securitate, ofertantul trebuie să transmită numele complet, data nașterii, naționalitate și numărul cărții de identitate sau al pașaportului fiecăruia dintre reprezentanți cu cel puțin 2 zile lucrătoare în prealabil, la EASO la următoarea adresă: contracts@easo.europa.eu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L - 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: Gc.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
26/07/2019