Υπηρεσίες - 363139-2019

02/08/2019    S148    Oργανισμοί - Υπηρεσίες - Συμπληρωματικά στοιχεία - Ανοικτή διαδικασία 

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: 2η ευρωπαϊκή έρευνα για τις δεξιότητες και τις θέσεις εργασίας: συλλογή δεδομένων όσον αφορά τις επιπτώσεις της ψηφιοποίησης και των τεχνολογικών εξελίξεων στην αναντιστοιχία δεξιοτήτων των εργαζομένων της ΕΕ

2019/S 148-363139

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2019/S 127-309714)

Νομική βάση:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: CEDEFOP
Ταχ. διεύθυνση: 123 Europe Street, PO Box 22427
Πόλη: Thessaloniki
Κωδικός NUTS: EL522
Ταχ. κωδικός: 55102
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Clotilde Assumel-Lurdin
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: c4t-services@cedefop.europa.eu
Τηλέφωνο: +30 2310490287
Φαξ: +30 2310490028

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://www.cedefop.europa.eu/

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.cedefop.europa.eu/

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

2η ευρωπαϊκή έρευνα για τις δεξιότητες και τις θέσεις εργασίας: συλλογή δεδομένων όσον αφορά τις επιπτώσεις της ψηφιοποίησης και των τεχνολογικών εξελίξεων στην αναντιστοιχία δεξιοτήτων των εργαζομένων της ΕΕ

Αριθμός αναφοράς: AO/DSL/KPOUL-MSERA/ESJS/001/19
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
73000000
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Στόχος της παρούσας σύμβασης-πλαίσιο είναι η παροχή ενός συνόλου δεδομένων που θα ενισχύσει την κατανόηση των επιπτώσεων της ψηφιοποίησης και των τεχνολογικών αλλαγών (συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών/αυτοματισμών μείωσης δεξιοτήτων) από το Cedefop και την ευρύτερη κοινότητα έρευνας/πολιτικής όσον αφορά τις απαιτήσεις ως προς τις δεξιότητες του επαγγελματικού βίου και την αναντιστοιχία δεξιοτήτων των εργαζομένων της ΕΕ.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
30/07/2019
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2019/S 127-309714

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι αποσφράγισης των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 20/09/2019
Τοπική ώρα: 11:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 20/09/2019
Τοπική ώρα: 10:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: