Usługi - 363139-2019

02/08/2019    S148    Agencje - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Grecja-Saloniki: 2. europejska ankieta na temat umiejętności i zatrudnienia: Zbieranie danych na temat wpływu cyfryzacji i zmian technologicznych w zakresie niedopasowania umiejętności pracowników UE

2019/S 148-363139

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 127-309714)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: CEDEFOP
Adres pocztowy: 123 Europe Street, PO Box 22427
Miejscowość: Thessaloniki
Kod NUTS: EL522
Kod pocztowy: 55102
Państwo: Grecja
Osoba do kontaktów: Clotilde Assumel-Lurdin
E-mail: c4t-services@cedefop.europa.eu
Tel.: +30 2310490287
Faks: +30 2310490028

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.cedefop.europa.eu/

Adres profilu nabywcy: http://www.cedefop.europa.eu/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

2. europejska ankieta na temat umiejętności i zatrudnienia: Zbieranie danych na temat wpływu cyfryzacji i zmian technologicznych w zakresie niedopasowania umiejętności pracowników UE

Numer referencyjny: AO/DSL/KPOUL-MSERA/ESJS/001/19
II.1.2)Główny kod CPV
73000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszej umowy ramowej jest dostarczenie zbioru danych, który zwiększy zrozumienie Cedefopu oraz społeczności badawczej/zajmującej się politykami w zakresie wpływu cyfryzacji i zmian technologicznych (w tym technologie wypierające umiejętności/automatyka) na wymogi w zakresie umiejętności pracowników UE oraz niedopasowania ich umiejętności.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/07/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 127-309714

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 20/09/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 20/09/2019
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: