Услуги - 363149-2019

02/08/2019    S148    Европейска комисия - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: Сметки за околната среда

2019/S 148-363149

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Eurostat, Directorate E 'Sectoral and regional statistics'
Град: Luxembourg
код NUTS: LU
Пощенски код: L-2920
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Ms Christine Wirtz, Acting Director E
Електронна поща: estat-directorate-e-call-for-tenders@ec.europa.eu
Телефон: +352 430134994
Факс: +352 430137316

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu/eurostat/callsfortenders

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4817
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4817
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Статистика

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Сметки за околната среда

Референтен номер: ESTAT/E/2019/009
II.1.2)Основен CPV код
79330000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата покана за участие в търг обхваща: помощ при разработването на въпросници и обработката на данни за сметки за околната среда; методологична подкрепа.

Услугите в областта на статистиката, които са включени в предмета на настоящата покана за участие в търг, са разделени на следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Подкрепа за валидиране и разработване на парични сметки за околната среда;

Обособена позиция 2: Събиране на данни и разработване на физически сметки за околната среда;

Обособена позиция 3: Актуализиране и прилагане на модели за оценка на еквивалент на суровини (модел RME);

Обособена позиция 4: Подкрепа за изготвяне на статистика на водите и разработване на сметки за водите;

Обособена позиция 5: Отчитане на вторични суровини и отпадъци;

Обособена позиция 6: Икономически аспекти на кръговата икономика.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 561 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за максимален брой обособени позиции: 6
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Подкрепа за валидиране и разработване на парични сметки за околната среда

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79330000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU
Основно място на изпълнение:

Помещения на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Целта на настоящата покана за участие в търг за обособена позиция 1 е:

— да се подкрепи Евростат в процеса на събиране на данни, валидиране, запълване на пропуски и оценка за статистическата област на паричните сметки за околната среда;

— да се подкрепи анализът на данните, оценката на качеството, както и разпространението им в областта на статистиката на паричните сметки за околната среда;

— да се поддържат, подобрят и управляват съществуващите ИТ инструменти и да се разработят и приложат нови и по-ефективни, всеобхватни и съгласувани ИТ инструменти, които ще бъдат съвместими с ИТ средата на Евростат, с оглед на попълването на въпросниците по държави, проверката на данните по държави, както и валидирането, анализа и разпространението на данни на Евростат;

— да се подкрепи методологическото разработване на паричните сметки за околната среда и разработването на нови набори от данни в областта на екологично-икономическите сметки от страна на Евростат.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 885 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Европейска статистическа програма 2013—2020 г.

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Събиране на данни и разработване на физически сметки за околната среда

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79330000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU
Основно място на изпълнение:

Помещения на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Целта на настоящата покана за участие в търг за обособена позиция 2 е да се подпомогне Евростат при изготвянето и разработването на данни в областта на физическите сметки за околната среда, по-специално за 3 модула съгласно Регламент (ЕС) № 691/2011.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 588 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Европейска статистическа програма 2013—2020 г.

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Актуализиране и прилагане на модели за оценка на еквивалент на суровини (модел RME)

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79330000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU
Основно място на изпълнение:

Помещения на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Целта на настоящата покана за участие в търг е да се подпомогне Евростат за:

— актуализиране, преразглеждане и прилагане на RME модела на Евростат в ЕС и актуализиране/преразглеждане на неговата документация;

— актуализиране и усъвършенстване на опростената версия на модела (инструмент за RME по държави), актуализиране/преразглеждане на неговата документация и предоставяне на подкрепа на потребителите на инструмента и националните статистически институти, участващи в оценката на MFA-RME;

— прилагане, тестване и по-нататъшно разработване на метода на дезагрегиране, който в момента се разработва за междудържавната таблица на Евростат за входящи ресурси и продукция (ICIOT) с оглед преминаване към бъдещ преход на междудържавно ядро относно входящите ресурси и продукцията за модела;

— подготовка на приносите към международните разработки в оценката на показателите за материалния поток, основаващи се на търсенето, по-специално институционализирането на глобални входящи и изходящи данни, както и разширяване на базата данни за околната среда.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 210 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Европейска статистическа програма 2013—2020 г.

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Подкрепа за изготвяне на статистика на водите и разработване на сметки за водите.

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79330000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU
Основно място на изпълнение:

Помещения на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Основните цели на обособена позиция 4 от настоящата покана за участие в търг са двустранни, съответно свързани със статистиката за водите и сметките за водите, съответно:

1) подкрепа за Евростат за събирането на статистически данни за водите през целия производствен цикъл. Оферентът трябва да допринесе за подготовката, плавното изпълнение и проследяването на дейностите по събиране на данни, чиято цел е постигане на висококачествен набор от данни за европейската статистика за водите;

2) подготовката от страна на Евростат за бъдещо изготвяне на сметки за водите ще се подпомага чрез принос за методологическо развитие и подготовка/оценяване на възможности за правно покритие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 276 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Европейска статистическа програма 2013—2020 г.

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Отчитане на вторични суровини и отпадъци

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79330000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU
Основно място на изпълнение:

Помещения на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Целта на настоящата покана за участие в търг за обособена позиция 5 е да се изготвят общоевропейски интегрирани сметки за материалните потоци и сметки за отпадъците, включително потоци на вторични суровини, както и сметки за физически материални активи. Те ще бъдат еднократни оценки като проучване за осъществимост, преди да се разгледа редовното производство (което няма да бъде част от настоящата поръчка).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 198 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Европейска статистическа програма 2013—2020 г.

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Икономически аспекти на кръговата икономика

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79330000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU
Основно място на изпълнение:

Помещения на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Целта на настоящата покана за участие в търг за обособена позиция 6 е да се разработят рамки за събиране на икономически данни за кръговата икономика и биоикономика, да се съберат данни и да се опише общ концептуален метод, както и да се определи процесът на разграничаване.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 404 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Европейска статистическа програма 2013—2020 г.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 27/09/2019
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 12 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 01/10/2019
Местно време: 11:00
Място:

Eurostat, Room B4/444

Joseph Bech Building

5, rue Alphonse Weicker

L-2721 Luxembourg, ЛЮКСЕМБУРГ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На процедурата по отварянето може да присъстват не повече от 2-ма представители на всеки оферент.

Дружества, желаещи да присъстват, трябва да уведомят по електронна поща за своето намерение поне 48 часа по-рано. Всички подробности за съдържанието на уведомлението и процедурата са разяснени в раздел 4.3.2) от техническите спецификации.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се използва електронно фактуриране
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/07/2019