Usługi - 363149-2019

02/08/2019    S148    Komisja Europejska - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Luksemburg-Luksemburg: rachunki aktywów środowiskowych

2019/S 148-363149

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Eurostat, Directorate E 'Sectoral and regional statistics'
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU
Kod pocztowy: L-2920
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Ms Christine Wirtz, Acting Director E
E-mail: estat-directorate-e-call-for-tenders@ec.europa.eu
Tel.: +352 430134994
Faks: +352 430137316

Adresy internetowe:

Główny adres: http://ec.europa.eu/eurostat/callsfortenders

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4817
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4817
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Statystyka

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

rachunki aktywów środowiskowych

Numer referencyjny: ESTAT/E/2019/009
II.1.2)Główny kod CPV
79330000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Niniejsze zaproszenie do składania ofert dotyczy: pomocy w opracowaniu kwestionariuszy i przetwarzaniu danych dotyczących rachunków aktywów środowiskowych; wsparcia metodycznego.

Usługi statystyczne, będące przedmiotem niniejszego zaproszenia do składania wniosków, zostały podzielone na następujące części:

Część 1: Wsparcie przy zatwierdzaniu i rozwoju rachunków pieniężnych w zakresie aktywów środowiskowych;

Część 2: Zbieranie danych i opracowanie rachunków aktywów środowiskowych w ujęciu fizycznym;

Część 3: Aktualizowanie i stosowanie modeli do szacowania równoważników surowców (model RME);

Część 4: Wsparcie w tworzeniu statystyki wód oraz opracowywaniu rachunków gospodarki wodnej;

Część 5: Rachunkowość w zakresie surowców wtórnych i odpadów;

Część 6: Ekonomiczne aspekty gospodarki o obiegu zamkniętym.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 561 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 6
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wsparcie przy zatwierdzaniu i rozwoju rachunków pieniężnych w zakresie aktywów środowiskowych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79330000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba wykonawcy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres niniejszego zaproszenia do składania ofert na część 1 obejmuje:

— wspieranie Eurostatu w procesie gromadzenia, zatwierdzania i szacowania danych oraz uzupełniania luk, w dziedzinie statystyki rachunków pieniężnych w zakresie aktywów środowiskowych,

— wspieranie analizy danych, oceny jakości i rozpowszechniania w dziedzinie statystyki rachunków pieniężnych w zakresie aktywów środowiskowych,

— utrzymywanie, ulepszanie i obsługę istniejących narzędzi informatycznych oraz opracowywanie i wdrażanie nowych, bardziej wydajnych, kompleksowych i spójnych narzędzi informatycznych, które będą zgodne ze środowiskiem informatycznym Eurostatu, do wypełniania kwestionariuszy przez kraje, sprawdzania danych przez kraje i do zatwierdzania analizy i rozpowszechniania danych Eurostatu,

— wspieranie metodologicznego rozwoju rachunków pieniężnych w zakresie aktywów środowiskowych i opracowywanie nowych zbiorów danych w dziedzinie rachunków środowiskowo-ekonomicznych przez Eurostat.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 885 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Europejski program statystyczny na lata 2013–2020

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zbieranie danych i opracowanie rachunków aktywów środowiskowych w ujęciu fizycznym

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79330000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba wykonawcy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert na część 2 jest wsparcie Eurostatu w tworzeniu i opracowywaniu danych w dziedzinie rachunków aktywów środowiskowych w ujęciu fizycznym, w szczególności w odniesieniu do 3 modułów rozporządzenia (UE) nr 691/2011.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 588 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zob. adres internetowy w pkt I.3)

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Europejski program statystyczny na lata 2013–2020

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Aktualizowanie i stosowanie modeli do szacowania równoważników surowców (model RME)

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79330000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba wykonawcy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest zapewnienie Eurostat pomocy w:

­— aktualizacji, przeglądzie i stosowaniu modelu Eurostat EU RME oraz aktualizacji/przeglądzie dokumentacji,

­— aktualizowaniu i ulepszaniu uproszczonej wersji modelu (krajowe narzędzie RME), aktualizowaniu/przeglądzie dokumentacji oraz zapewnianiu wsparcia użytkownikom narzędzia i krajowym urzędom statystycznym zajmującym się szacowaniem rachunków przepływu materiałów w zakresie równoważników surowców (MFA-RME),

­— wdrażaniu, testowaniu i dalszym rozwijaniu metody dezagregacji, która jest obecnie opracowywana dla tabeli przepływów międzypaństwowych Eurostatu (ICIOT), w celu przegotowania do przyszłego przejścia na rdzeń przepływów międzypaństwowych modelu,

­— przygotowaniu wkładu w rozwój międzynarodowy w szacowaniu wskaźników przepływu materiałów opartych na popycie, w szczególności instytucjonalizację bazy danych przepływu globalnego i rozszerzeń środowiskowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 210 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zob. adres internetowy w pkt I.3)

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Europejski program statystyczny na lata 2013–2020

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wsparcie w tworzeniu statystyki wód oraz opracowywaniu rachunków gospodarki wodnej

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79330000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba wykonawcy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Główne cele części 4 niniejszego zaproszenia do składania ofert są dwojakiego rodzaju i dotyczą odpowiednio statystyk wodnych i rachunków wodnych:

1) wsparcie Eurostatu w zbieraniu danych statystyk wodnych w całym cyklu produkcyjnym. Wykonawca przyczynia się do przygotowania, sprawnego wykonania i dalszych działań związanych z gromadzeniem danych, czego celem jest opracowanie wysokiej jakości zbioru danych dotyczących europejskich statystyk wodnych;

2) wsparcie Eurostatu w przygotowaniach do opracowania przyszłych rachunków gospodarki wodnej przez zapewnienie wkładu w rozwój metodologii oraz przygotowanie/ocenę możliwych uregulowań prawnych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 276 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zob. adres internetowy w pkt I.3)

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Europejski program statystyczny na lata 2013–2020

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rachunkowość w zakresie surowców wtórnych i odpadów

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79330000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba wykonawcy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert na część 5 jest stworzenie ogólnoeuropejskich zintegrowanych rachunków przepływów materiałów i rachunków odpadów, w tym przepływów surowców wtórnych, a także rachunków aktywów materialnych w ujęciu fizycznym. Będą to jednorazowe szacunki jako studium wykonalności przed rozważeniem regularnego opracowywania (które nie byłoby częścią niniejszej umowy).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 198 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Europejski program statystyczny na lata 2013–2020

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Ekonomiczne aspekty gospodarki o obiegu zamkniętym

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79330000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba wykonawcy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert na część 6 jest opracowanie ram dla kompilacji danych ekonomicznych dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym i biogospodarki, zestawienie danych i opisanie ogólnej metody koncepcyjnej oraz określenie procesu nakreślania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 404 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Europejski program statystyczny na lata 2013–2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/09/2019
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 12 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 01/10/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Eurostat, Room B4/444

Joseph Bech Building

5, rue Alphonse Weicker

L-2721 Luxembourg, LUKSEMBURG.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

w sesji otwarcia ofert może uczestniczyć maksymalnie 2 przedstawicieli każdego oferenta.

Przedsiębiorstwa pragnące wziąć udział w sesji otwarcia ofert proszone są o zgłoszenie tego zamiaru drogą mailową z 48-godzinnym wyprzedzeniem. Wszystkie szczegóły dotyczące treści zawiadomienia oraz procedury zostały wyjaśnione w punkcie 4.3.2 specyfikacji technicznej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/07/2019