Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Usługi - 363150-2019

02/08/2019    S148

Belgia-Bruksela: Badanie w zakresie uproszczenia oznakowania i stosowania narzędzi IT, by informować konsumentów o zagrożeniach i informacjach bezpieczeństwa dotyczących chemikaliów oraz instrukcjach użytkowania

2019/S 148-363150

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate D: Consumer, Environmental and Health Technologies
Adres pocztowy: BREY 12/088
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: B-1049
Państwo: Belgia
E-mail: grow-dir-d-financial-team@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/growth/
Adres profilu nabywcy: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5024
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5024
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Badanie w zakresie uproszczenia oznakowania i stosowania narzędzi IT, by informować konsumentów o zagrożeniach i informacjach bezpieczeństwa dotyczących chemikaliów oraz instrukcjach użytkowania

Numer referencyjny: 750/PP/GRO/IMA/19/1131/10774
II.1.2)Główny kod CPV
79400000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Badanie to stanowi kontynuację kontroli sprawności najnowszych przepisów dotyczących chemikaliów (w tym REACH) oraz ocenę rozporządzeń dotyczących detergentów. Te 2 oceny zapewnią kompleksową ocenę na potrzeby wydajności przepisów UE w zakresie chemikaliów w świetle celów przepisów z dziedziny ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska, zapewniając stosowne funkcjonowanie jednego rynku i uwzględniając konkurencyjność i innowację.

Głównym celem badania jest zidentyfikowanie stosownych opcji polityk:

1) Uprościć i usprawnić obecne wymogi w zakresie oznakowania w Rozporządzeniu CLP i powiązanych przepisach, to jest w przepisach sektorowych i właściwych dla danego produktu, które są powiązane poziomo lub pionowo z Rozporządzeniem CLP; oraz

2) Optymalnie wykorzystać narzędzia cyfrowe, by informować konsumentów o zagrożeniu i przekazywać informacje na temat bezpieczeństwa oraz instrukcje użytkowania.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 200 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79410000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem wykonania zadania będzie siedziba wykonawcy lub inne miejsce wskazane w ofercie, z wyjątkiem siedziby Komisji.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie na usługi wykonania studium. Badanie to stanowi kontynuację kontroli sprawności najnowszych przepisów dotyczących chemikaliów (w tym REACH) oraz ocenę rozporządzeń dotyczących detergentów. Te 2 oceny zapewnią kompleksową ocenę na potrzeby wydajności przepisów UE w zakresie chemikaliów w świetle celów przepisów z dziedziny ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska, zapewniając stosowne funkcjonowanie jednego rynku i uwzględniając konkurencyjność i innowację.

Głównym celem badania jest zidentyfikowanie stosownych opcji polityk:

1) Uprościć i usprawnić obecne wymogi w zakresie oznakowania w Rozporządzeniu CLP i powiązanych przepisach, to jest w przepisach sektorowych i właściwych dla danego produktu, które są powiązane poziomo lub pionowo z Rozporządzeniem CLP; oraz

2) Optymalnie wykorzystać narzędzia cyfrowe, by informować konsumentów o zagrożeniu i przekazywać informacje na temat bezpieczeństwa oraz instrukcje użytkowania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 200 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/09/2019
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/09/2019
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Avenue d'Auderghem 45, B-1049, Brussels, BELGIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Oferenci zainteresowani udziałem w sesji otwarcia proszeni są o zgłoszenie tego zamiaru przez wysłanie wiadomości elektronicznej z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem na adres poczty elektronicznej podany w pkt 3.2 zaproszenia do składania wniosków. Zgłoszenie musi być podpisane przez upoważnionego urzędnika oferenta i zawierać nazwisko osoby, która będzie obecna podczas otwarcia ofert w imieniu oferenta.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Składanie ofert dla niniejszego zaproszenia możliwe jest wyłącznie drogą elektroniczną.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W ciągu 2 miesięcy od powiadomienia wnioskodawcy, lub, w przypadku braku powiadomienia, od dnia, kiedy został poinformowany. Wniesienie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/07/2019