Werken - 363200-2018

18/08/2018    S158

Duitsland-Stuttgart: Bouwen van bruggen en tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen

2018/S 158-363200

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S)
Postadres: Räpplenstraße 17
Plaats: Stuttgart
NUTS-code: DE11 Stuttgart
Postcode: 70191
Land: Duitsland
E-mail: einkauf-s21nbs@deutschebahn.com
Fax: +49 6926521939
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.deutschebahn.com/bieterportal
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

S21, PFA 1.3a, VE Rohbau Flughafenanbindung, Los 1: VE 10 light und Los 2: VE NBS Ost

Referentienummer: 18FEI32068
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45221000 Bouwen van bruggen en tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

S21, PFA 1.3a, Rohbau Flughafenanbindung, Los 1: VE 10 light

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45221000 Bouwen van bruggen en tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
45221242 Bouwen van spoorwegtunnel
45233120 Wegenbouwwerken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE111 Stuttgart, Stadtkreis
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 13/01/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

S21, PFA 1.3a, Rohbau Flughafenanbindung, Los 2: VE NBS Ost

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45221000 Bouwen van bruggen en tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
45221242 Bouwen van spoorwegtunnel
45233120 Wegenbouwwerken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE11 Stuttgart
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 24/03/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 209-434540
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/09/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 18/09/2018
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/08/2018