Services - 363253-2017

15/09/2017    S177    - - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Česká republika-Praha: Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací

2017/S 177-363253

Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby

Služby

Legal Basis:

směrnice 2014/25/EU

Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
70994234
Dlážděná 1003/7
Praha
110 00
Česká republika
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Lacigová
E-mail: Lacigova@szdc.cz
Kód NUTS: CZ01

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.szdc.cz/index.html

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.szdc.cz/

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://zakazky.szdc.cz/
Další informace lze získat na jiné adrese:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
70994234
Stavební správa východ, Nerudova 1
Olomouc
772 58
Česká republika
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Lacigová
E-mail: Lacigova@szdc.cz
Kód NUTS: CZ071

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.szdc.cz/index.html

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.szdc.cz/

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
70994234
Stavební správa východ, Nerudova 1
Olomouc
772 58
Česká republika
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Lacigová
E-mail: Lacigova@szdc.cz
Kód NUTS: CZ071

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://zakazky.szdc.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.szdc.cz/

I.6)Hlavní předmět činnosti
Železniční služby

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Elektrizace a zkapacitnění trati Libina – Uničov.

Spisové číslo: S 14299/2017-SŽDC-SSV-Ú3
II.1.2)Hlavní kód CPV
71322000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem zakázky je zpracování Projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 43 449 639.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71311230
71317210
71248000
71246000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ071
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Olomoucký kraj.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem zakázky je zpracování Projektu stavby včetně výkazů výměr, veřejnoprávního projednání, všech podkladů k vydání stavebního povolení, včetně dokladů potřebných pro zahájení realizace stavby (případných změn), včetně zpracování dokumentů koordinátora BOZP pro stavby železnice dle zákona č. 309/2006 Sb. a včetně výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Součástí díla je zejména:

— zpracování a předání vyplněné žádosti o stavební povolení objednateli, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh,

— zpracování žádosti o podporu z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Doprava (2014-2020) pro tzv. individuální (běžný) projekt včetně všech povinných příloh, včetně vypořádávání předmětných připomínek v rámci jejího hodnocení až do vydání Schvalovacího protokolu v rámci OPD,

— zpracování a předání podkladů objednateli pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a výkazy výměr),

— certifikát o shodě vydaný notifikovanou osobou pro subsystémy řízení a zabezpečení, energie a infrastrukturu v souladu se směrnicemi Evropské komise a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému a vydá objednateli ES prohlášení o shodě pro jednotlivé subsystémy, jehož přílohou bude kopie certifikátu o shodě.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Kvalifikace a zkušenosti vybraných členů odborného personálu zadavatele / Váha: 40 %
Cena - Váha: 60 %
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 56
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Předpokládá se spolufinancování jak z prostředků České republiky – Státního fondu dopravní infrastruktury, tak i z prostředků Evropské unie-Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu doprava.
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Prokázání splnění profesní způsobilosti:

— Zadavatel požaduje předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence

— Zadavatel požaduje předložení dokladu o oprávnění k podnikání pro následující činnosti:

— projektovou činnost ve výstavbě,

— výkon zeměměřických činností,

— poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

— Odborná způsobilost:

— Zadavatel požaduje předložení dokladu o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. a), b), d), e), f), i) a j) zákona č. 360/1992 Sb.

— Zadavatel požaduje předložení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb.

— Zadavatel požaduje předložení osvědčení odborné způsobilosti koordinátora BOZP na staveništi podle § 14, resp. § 10 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a dle § 6, 7 a 8 nařízení vlády č. 592/2006 Sb.

Podrobně uvedeno v Pokynech pro dodavatele.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.4)Objektivní pravidla a kritéria účasti
Seznam a stručný popis pravidel a kritérií:

Veškerá pravidla a kritéria účasti jsou uvedena v Pokynech pro dodavatele.

III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.1.6)Požadované zálohy a záruky:
III.1.7)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:

Cena a platební podmínky jsou uvedeny v čl. 9 a 10 – Obchodní podmínky Zhotovení projektu OP/P/11/17.

III.1.8)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 19/10/2017
Místní čas: 09:20
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 19/10/2017
Místní čas: 09:30
Místo:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Za uchazeče se otevírání obálek může zúčastnit max. 1 oprávněný zástupce.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:

Zadavatel je veřejným zadavatelem, který zadává tuto veřejnou zakázku při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) ZZVZ. V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. V souladu s § 170 ZZVZ si zadavatel vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení této veřejné zakázky i bez naplnění důvodů podle § 127 ZZVZ kdykoliv před uzavřením smlouvy na plnění této veřejné zakázky.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
12/09/2017