Diensten - 363357-2021

Submission deadline has been amended by:  432001-2021
16/07/2021    S136

Nederland-Amsterdam: Gasdistributie en aanverwante diensten

2021/S 136-363357

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AEB Amsterdam
Nationaal identificatienummer: 36343288
Postadres: Australiëhavenweg 21
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1045 BA
Land: Nederland
Contactpersoon: Tom Dekker
E-mail: info@aebamsterdam.nl
Telefoon: +31 204076005
Fax: +31 204076005
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.aebamsterdam.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.aebamsterdam.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/0b508745dacc5493a75df91c62976651
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/0b508745dacc5493a75df91c62976651
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: warmte- en elektriciteitslevering

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

AEB Amsterdam | Transport, opslag en/of utilisatie van CO2

Referentienummer: 126238
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
65200000 Gasdistributie en aanverwante diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

AEB Amsterdam is voornemens om - in het kader van het energieakkoord van de gemeente Amsterdam - haar CO2 emissie te reduceren. Hiertoe wil in oktober 2021 een SDE++ subsidie aanvragen voor de afvang van CO2 uit de rookgassen van de HRC (ca. 440 kton/jaar). De subsidie kan gebruikt worden voor de afvang en vervolgens transport opslag in een leeg gasveld in de Noordzee en eventueel gebruik in de glastuinbouw in de zomer: CCS versus CCUS. Hiervoor zoekt AEB een uitvoerende partij die gedurende 15 jaar deze werkzaamheden wil uitvoeren. In Negometrix (Mercell Nederland) was reeds aangekondigd (ref. nr. 180365) dat AEB een aanbesteding zal gaan doen voor de transport, opslag en/of utilisatie van CO2.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

300.000.000

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2027
Einde: 31/12/2042
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De aanbesteder kan besluiten de overeenkomst met de opdrachtnemer uit te breiden met soortgelijke werkzaamheden zoals verlenging van de overeenkomst. De opdrachtnemer kan geen rechten ontlenen aan deze optie.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlening

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Inschrijving(en) Handels- en/of Beroepsregister.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/09/2021
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/09/2021
Plaatselijke tijd: 18:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Amsterdam
Postadres: Parnassusweg 220
Plaats: Amsterdam
Postcode: 1076 AV
Land: Nederland
E-mail: berichtenprocesvoeringKG.rbams@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/07/2021