Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 363405-2015

Vis forkortet udgave

16/10/2015    S201

Luxembourg-Luxembourg: EIB - HL-1276 RAY Vedligeholdelse og forbedringer

2015/S 201-363405

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Den Europæiske Investeringsbank
Postadresse: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
By: Luxembourg
Postnummer: 2950
Land: Luxembourg
Att: hr. Henning Lihn, afdelingen for udbud og indkøb, ref.: HL-1276
Mailadresse: cs-procurement@eib.org
Telefon: +352 4379-1
Fax: +352 437704

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.eib.org

Elektronisk adgang til oplysninger: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1099

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
HL-1276 RAY Vedligeholdelse og forbedringer.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 27: Andre tjenesteydelser

NUTS-kode LU00 Luxembourg (Grand-Duché)

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Den Europæiske Investeringsbank er forpligtet til at opfylde bedste markedspraksisser, herunder vedtagelse af Basel III-krav (søjle 1 og 2). Banken er stort set i overensstemmelse med kapitalkravsforordningen og -direktivet (CRR/CRD IV) og er i øjeblikket ved at finjustere gennemførelsen af avancerede interne vurderinger af kreditrisiko under Basel III, søjle 1.
I denne sammenhæng søger banken en tjenesteyder, der skal supplere internt arbejde for at gennemføre ekstra funktionaliteter i dets Basel III, søjle 1-kreditrisikoberegner (Moody's RiskAuthority) og vedligeholdelse deraf.
Tjenesteyderen skal:
— rådgive om gennemførelsen af de foreslåede ændringer til den regulatoriske kapitalberegning i Moody's RiskAuthority
— udarbejde funktionsrelaterede specifikationer og beskrive processen og systemmæssige udviklinger, der er nødvendige til de foreslåede ændringer af den regulatoriske kapitalberegning i Moody's RiskAuthority
— samarbejde med dataejere til at sikre passende dataindsamling for den regulatoriske kapitalberegning
— udføre faktisk funktionsrelateret implementering og vedligeholdelse af den regulatoriske kapitalberegning i Moody's RiskAuthority
— samarbejde med bankens it-afdeling for at gennemføre alle ønskede ændringer, når der er behov for dette
— afprøve relaterede it-udviklinger, inklusive i forbindelse med ændringer/integration af opstrømsapplikationer, oprettelse af og opfølgning på problemmeddelelser
— udarbejde relevant dokumentation til brug for Den Europæiske Investeringsbank.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

66171000 Finansielle konsulentydelser, 72210000 Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker, 72246000 Systemrådgivning

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Så vidt muligt skal tjenesterne udføres af et enkelt medlem af tjenesteyderens medarbejdere (»konsulenten«), der er udpeget til dette projekt, for at sikre kontinuitet og en effektiv udnyttelse af ressourcer (i gennemsnit 2 til 3 dage om ugen). Tilstedeværelsen af konsulenten på stedet vil være påkrævet under kontraktperioden (i det omfang, der er beskrevet nedenfor).
Anslået værdi eksklusive moms: 500 000 EUR
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 2
Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:
måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 24 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Betaling inden for 30 dage efter anmodningen om betaling behørigt registreres.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Hvis en sammenslutning (et konsortium) tildeles kontrakten, kan Den Europæiske Investeringsbank kræve, at den antager en retlig form forud for underskrivelse af kontrakt. Alle deltagere i sammenslutningen skal hæfte solidarisk for udførelse af kontrakten. Sammenslutningen skal repræsenteres af 1 tilbudsgiver, der skal optræde som eneste talsmand.
Tilbudsgivere skal besidde alle relevante godkendelser, der kræves for at udføre de beskrevne tjenesteydelser, før opgaven påbegyndes, og skal, i hele tildelingsperioden, overholde alle gældende love og bestemmelser.
III.1.4)Andre særlige vilkår
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Tilbudsgivere vil blive udelukket fra deltagelse i dette udbud, hvis nogen af udelukkelseskriterierne i medfør af artikel 45 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31.3.2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter finder anvendelse på dem:
a. De er gået konkurs, er trådt i likvidation, er under tvangsakkord eller frivillig akkord, er ophørt med at drive virksomhed eller befinder sig i en lignende situation i henhold til nationale love og bestemmelser.
b. De er begæret konkurs eller taget under behandling med henblik på likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller enhver tilsvarende behandling, der er fastsat i national lovgivning.
c. De er ved en retskraftig dom i overensstemmelse med de nationale retsforskrifter blevet dømt for en strafbar handling, der rejser tvivl om deres faglige hæderlighed.
d. De har i forbindelse med udøvelsen af deres erhverv begået en alvorlig fejl, som de ordregivende myndigheder bevisligt har konstateret.
e. De har ikke opfyldt deres forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger og betaling af skatter i overensstemmelse med retsforskrifterne i det land, hvor de er etableret, eller den ordregivende myndigheds land eller det land, hvor kontrakten skal udføres, eller dem i den ordregivende myndigheds land.
f. De er ved en retskraftig dom, som den ordregivende myndighed er bekendt med, blevet dømt af en eller flere af grundene anført nedenfor:
i) deltagelse i en kriminel organisation, som defineret i artikel 2, stk. 1, i Rådets fælles aktion 98/733/RIA (20)
ii) korruption, som defineret i artikel 3 i Rådets retsakt af 26.5.1997 (21) og artikel 3, stk. 1, i Rådets fælles aktion 98/742/RIA (22)
iii) svindel i henhold til betydningen i artikel 1 i konventionen udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, og som omhandler beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (23)
iv) hvidvaskning af penge i overensstemmelse med artikel 1 i Rådets direktiv 91/308/EØF af 10.6.1991 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge (24).
g. De har svigagtigt givet urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves af den ordregivende myndighed i forbindelse med deltagelse i dette udbud, eller har undladt at give sådanne oplysninger.
Tilbudsgivere skal dokumentere, at de ikke befinder sig i 1 eller flere af de ovenfor angivne situationer ved at fremlægge følgende dokumentation vedrørende ovennævnte punkter:
a) relevante straffeattester eller, hvis dette ikke er muligt, tilsvarende dokumentation udstedt af en kompetent retlig eller administrativ myndighed i det land, hvor vedkommende er etableret, i forbindelse med litra a), b) c), og f) ovenfor. Disse straffeattester eller tilsvarende dokumenter skal være de senest tilgængelige. Afhængigt af den nationale lovgivning i etableringslandet skal disse dokumenter vedrøre enheder med juridiske personligheder og/eller fysiske personer. I sidstnævnte tilfælde skal de vedrøre den eller de personer, der har beføjelse til at repræsentere tilbudsgiveren og til at underskrive rammekontrakten, såfremt vedkommendes bud vælges
b) de seneste certifikater udstedt af de kompetente social- og skattemyndigheder i det land, hvor vedkommende er etableret, i forbindelse med litra e) ovenfor. Hvis et sådant certifikat ikke udstedes i det pågældende land, kan det erstattes af en erklæring afgivet under ed eller en højtidelig erklæring afgivet over for en kompetent retlig eller administrativ myndighed, en notar eller et kompetent fagligt eller erhvervsmæssigt organ i det pågældende land. Den fremlagte erklæring skal være dateret senest 4 måneder før datoen for sidste frist for afgivelse af bud.
Afhængigt af den nationale lovgivning i etableringslandet skal disse dokumenter vedrøre enheder med juridiske personligheder og/eller fysiske personer. I sidstnævnte tilfælde skal de vedrøre den eller de personer, der har beføjelse til at repræsentere tilbudsgiveren og til at underskrive kontrakten, såfremt vedkommendes bud vælges
c) en højtidelig erklæring, der angiver, at tilbudsgiveren ikke er skyldig i tjenesteforseelse, og indeholder alle de oplysninger, som kræves i dette udbud, givet i god tro og uden forvanskning, i forhold til litra d) og g) ovenfor. Denne højtidelige erklæring skal underskrives af den eller de personer, der har beføjelse til at repræsentere tilbudsgiveren og underskrive kontrakten, såfremt vedkommendes bud vælges, og dateres senest 4 måneder før datoen for sidste frist for afgivelse af bud.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: De krævede evner og dokumenter vil blive anført i udbudsmaterialet.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
De krævede kapaciteter og dokumenter vil blive anført i udbudsmaterialet.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: ja

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
HL-1276.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
27.11.2015
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
engelsk. fransk.
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
dage: 180 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8)Åbning af bud
Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
6.10.2015