Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 363405-2015

Normál nézet megjelenítése

16/10/2015    S201

Luxemburg-Luxembourg: EBB - HL-1276 RAY Karbantartás és fejlesztések

2015/S 201-363405

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Európai Beruházási Bank
Postai cím: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2950
Ország: Luxemburg
Címzett: Henning Lihn úr, Közbeszerzési és beszerzési részleg, hivatkozási szám: HL-1276
E-mail: cs-procurement@eib.org
Telefon: +352 4379-1
Fax: +352 437704

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eib.org

Elektronikus hozzáférés az információkhoz: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1099

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.3)Fő tevékenység
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
HL-1276 RAY Karbantartás és fejlesztések.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 27: Egyéb szolgáltatások 

NUTS-kód LU00 Luxembourg (Grand-Duché)

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Az EBB alapszabályában foglalt elkötelezettségének eleget téve a legjobb piaci gyakorlatnak kíván megfelelni, a Basel III. követelmények elfogadását is tartalmazóan (1. és 2. pillér). A Bank messzemenően megfelel a tőkekövetelményekről szóló rendeletben és irányelvben (CRR/CRD IV) foglaltaknak, és jelenleg a Bázel III. keretrendszer 1. pillére szerinti, a hitelezési kockázat a fejlett belső minősítésen alapuló módszerének (AIRBA) kivitelezését finomítja.
Ebben az összefüggésben a Bank egy olyan szolgáltatót keres, aki kiegészíti a belső erőfeszítéseket a Bázel III. keretrendszer 1. pillére kockázatkalulátora (Moody's RiskAuthority) további funkcióinak kivitelezése és azok karbantartása terén.
A szolgáltató feladata:
— tanácsadás a Moody's RiskAuthority-ban a szabályozási tőke számítások terén javasolt változások végrehajtásával kapcsolatban,
— funkcionális előírások előkészítése és a folyamat és rendszer a Moody's RiskAuthority-ban végzett, az előírások szerinti tőkekalkulációhoz javasolt változásokhoz szükséges fejlesztéseinek ismertetése,
— kapcsolattartás adattulajdonosokkal a szabályozás szerinti tőkekalkulációhoz megfelelő adatforrás biztosítása érdekében,
— a Moody's RiskAuthority-ban végzett, a szabályozás szerinti tőkekalkuláció tényleges funkcionális kivitelezése és karbantartása,
— kapcsolattartás a Bank IT részlegével bármely, szükséges változás olyan módon és időben történő kivitelezéséhez, ahogyan és amikor szükséges,
— teszttel kapcsolatos IT-fejlesztések, az upstream alkalmazások változása/integrációja kotnextusában, a javító megjegyzések (ticket) létrehozása és nyomon követése,
— az EBB használatára szánt kapcsolódó dokumentáció tervezete.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

66171000 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások, 72210000 Szoftvercsomag-programozási szolgáltatások, 72246000 Rendszer-tanácsadói szolgáltatások

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
A szolgáltatásokat, amennyiben lehetséges, a szolgáltató személyi állományának egy, erre a projektre kijelölt tagja (a konzultáns) teljesítse annak érdekében, hogy gondoskodjanak az erőforrások folyamatos és hatékony felhasználásáról (átlagosan heti 2-3 nap). A tanácsadó helyszíni jelenlétére a szerződés teljes időtartama alatt szükség lesz (az alább ismertetett mértékben).
Becsült érték áfa nélkül: 500 000 EUR
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: igen
A lehetséges meghosszabbítások száma: 2
Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A kifizetés a megfelelően kivitelzett és nyilvántartásba vett fizetési kérelem benyújtásától számított 30 napon belül esedékes.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Amennyiben csoportosulás (konzorcium) nyeri el a szerződést, az EBB felkérheti arra, hogy az a szerződés aláírása előtt meghatározott jogi formát vegyen fel. A csoportosulás valamennyi tagja együttes és egyetemleges felelősséggel tartozik a szerződés teljesítéséért. A csoportosulást 1 pályázó képviseli, aki a csoport kizárólagos szóvivőjeként jár el.
A pályázóknak meg kell szerezniük valamennyi, a kért szolgáltatások teljesítéséhez szükséges releváns engedélyt a megbízás megkezdése előtt és a teljes megbízási időszak alatt meg kell felelniük a hatályos jogszabályoknak és rendelkezéseknek.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A pályázók az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 31.3.2004 keltezésű 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 45. cikke értelmében kizárásra kerülnek az ajánlati felhívásból, amennyiben a következő kizárási kritériumok bármelyike vonatkozik rájuk:
a. csődbe mentek, felszámolási eljárás alatt állnak, működésüket bíróság felügyeli, egyezséget kötöttek a hitelezőkkel, felfüggesztették üzleti tevékenységüket vagy ilyen ügyekkel kapcsolatos eljárás alanyai, vagy a tagállami jogszabályok szerinti hasonló eljárás következtében bármely ezekhez hasonló helyzetben vannak;
b. csődeljárást, felszámolási eljárást, bírósági felügyelet alatti eljárást, hitelezőkkel való egyezségkötés miatti eljárást, vagy a nemzeti jogszabályok, illetve rendelkezések szerinti hasonló eljárást kezdeményeztek velük szemben;
c. az adott ország jogi rendelkezései szerinti jogerős döntés alapján olyan ítéletet hoztak esetükben, amely szakmai hitelüket megkérdőjelezi;
d. súlyos szakmai kötelességszegést követettek el, amelyet az ajánlatkérő bármely eszközzel bizonyíthat;
e. nem tettek eleget társadalombiztosítási járulék- vagy adófizetési kötelezettségeiknek a székhelyük szerinti ország vagy az ajánlatkérő országának jogi rendelkezései szerint;
f. az ajánlatkérő tudomására jutott, az alábbiakban felsorolt 1 vagy több ok miatt jogerős ítéletet hoztak esetükben:
(i) a 98/733/IB együttes fellépés 2. cikke (1) pontjában meghatározott, bűnszervezetben való részvétel (20);
(ii) a Tanács 26.5.1997 keltezésű határozatának 3. cikkében (21) és a 98/742/IB együttes fellépés 3. cikke (1) pontjában meghatározott korrupció (22);
(iii) az Európai Unióról szóló szerződés K. 3. cikke alapján létesített egyezmény 1. cikke értelmében vett, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény szerint meghatározott csalás (23);
(iv) a pénzügyi rendszerek pénzmosás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 10.6.1991 keltezésű 91/308/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének meghatározása szerinti pénzmosás (24);
g. hamis információkat szolgáltattak az ajánlatkérő által a jelen ajánlati felhívásban való részvétel feltételeként előírt információszolgáltatási kötelezettség teljesítése során vagy elmulasztották az információszolgáltatást.
Az ajánlattevőknek bizonyítaniuk kell, nincsenek a fentebb felsorolt helyzetek közül 1 vagy több helyzetben, a fent jelzett tételek tekintetében a következő bizonytékokat kell megadni:
(a) a fenti (a), (b) és (c) pontok vonatkozásában új keletű hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve ennek hiányában egyéb, az ajánlattevő székhelye szerinti ország illetékes igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által kibocsátott, a fentivel egyenértékű dokumentum. Az erkölcsi bizonyítvány(ok)nak vagy az azokkal egyenértékű dokumentumoknak a lehető legújabb keletűeknek kell lenniük. Az ajánlattevő alapítása szerinti ország nemzeti jogszabályai függvényében ezen dokumentumoknak jogi személyekre és/vagy természetes személyekre, ez utóbbi esetben az ajánlattevő tekintetében képviseleti, illetve sikeres pályázat esetén a keretszerződés aláírásának jogával felruházott személyre kell, hogy vonatkozzanak;
(b) a fenti, (e) pont vonatkozásában az ajánlattevő székhelye szerinti ország társadalombiztosítási és adóhatóságai által kibocsátott új keletű igazolások. Amennyiben nem adnak ki ilyen tanúsítványt az adott országban, azt helyettesítheti egy eskü alatt tett, az ország illetékes bírói vagy közigazgatási hatósága, jegyzője, illetékes szakmai vagy kereskedelmi szerve előtt tett ünnepélyes nyilatkozat. A benyújtott nyilatkozatnak vagy kijelentésnek az ajánlatok beérkezési határidejét megelőzően kevesebb mint 4 hónappal keltezettnek kell lennie.
Az ajánlattevő alapítása szerinti ország nemzeti jogszabályai függvényében ezen dokumentumok jogi személyekre és/vagy természetes személyekre, ez utóbbi esetben az ajánlattevő tekintetében képviseleti, illetve sikeres pályázat esetén a szerződés aláírásának jogával felruházott személyre kell, hogy vonatkozzanak;
(c) a fenti (d) és (g) cikkek tekintetében egy olyan ünnepélyes nyilatkozat, amelyben feltüntetik, hogy az ajánlattevő szakmai kötelezettségszegésben nem vétkes, és az ajánlati felhívás keretében jóhiszeműen és megtévesztési szándék nélkül közöl valamennyi információt. Ezt az eskü alatt tett ünnepélyes nyilatkozatot az ajánlattevő vonatkozásában képviseleti joggal felruházott és kiválasztott ajánlat esetén a szerződés aláírására jogosult személy(ek)nek kell aláírnia/aláírniuk, és annak az ajánlatok beérkezésének határidejét megelőző 4 hónapon belül keltezettnek kell lennie.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A szükséges felkészültséget és dokumentumokat a pályázati dokumentációban fogják felsorolni.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A szükséges felkészültséget és dokumentumokat a pályázati dokumentációban fogják felsorolni.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: igen

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
HL-1276.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
27.11.2015
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
angol. francia.
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 180 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A panaszos félnek küldött értesítést követő 2 hónapon belül, vagy ennek hiányában attól a naptól számított 2 hónapon belül, amikor arról tudomást szereztek.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
6.10.2015