Na naši spletni strani, namenjeni covidu-19, boste našli več informacij o javnih razpisih za nabavo medicinske opreme.

Konferenca o prihodnosti Evrope je vaša priložnost, da delite svoje zamisli in oblikujete prihodnost Evrope. Naj se sliši vaš glas!

Storitve - 363405-2015

Prikaži skrčeni pogled

16/10/2015    S201

Luksemburg-Luxembourg: EIB - HL-1276 Vzdrževanje in izboljšave RAY

2015/S 201-363405

Obvestilo o naročilu

Storitve

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Evropska investicijska banka
Poštni naslov: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2950
Država: Luksemburg
V roke: g. Henning Lihn, Oddelek za naročila in nabavo, referenčna št.: HL-1276
E-pošta: cs-procurement@eib.org
Telefon: +352 4379-1
Telefaks: +352 437704

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://www.eib.org

Elektronski dostop do informacij: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1099

Dodatne informacije dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

I.2)Vrsta naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.3)Glavna področja dejavnosti
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
HL-1276 Vzdrževanje in izboljšave RAY
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve
Št. kategorije storitev 27: Druge storitve

Šifra NUTS LU00 Luxembourg (Grand-Duché)

II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na javno naročilo
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave
EIB je s statutom zavezana k skladnosti z najboljšo tržno prakso, vključno s sprejetjem zahtev baselskega kapitalskega sporazuma (Basel Ill) (stebra 1 in 2). Banka v širšem smislu posluje v skladu z uredbo in direktivo o kapitalskih zahtevah (CRR/CRD IV), trenutno pa izpopolnjuje izvajanje naprednega pristopa na podlagi notranjih ocen (napredni IRB) na področju kreditnih tveganj iz stebra 1 sporazuma Basel Ill.
Banka v tem kontekstu išče ponudnika storitev, ki bo dopolnil notranja prizadevanja pri izvajanju dodatnih funkcij izračuna kreditnega tveganja iz stebra 1 sporazuma Basel Ill (Moodyjev RiskAuthority) in vzdrževanje le-teh.
Ponudnik storitev (se) bo:
— svetoval pri izvedbi predlaganih sprememb izračuna regulatornega kapitala v Moodyjevem RiskAuthority,
— pripravil funkcionalne specifikacije ter opisal postopek in sistemske napredke, potrebne za predlagane spremembe izračuna regulatornega kapitala v Moodyjevem RiskAuthority,
— povezal z lastniki podatkov za zagotovitev ustreznega pridobivanja podatkov za izračun regulatornega kapitala,
— izvedel dejansko funkcionalno izvedbo in vzdrževanje izračuna regulatornega kapitala v Moodyjevem RiskAuthority,
— povezal z oddelkom IT Banke za izvedbo kakršnih koli zahtevanih sprememb, ko in če so te potrebne,
— testiral povezane razvojne dosežke na področju IT, tudi v kontekstu vnaprejšnjih sprememb/integracije aplikacije, izdelal in spremljal poročila o rešitvah,
— pripravil osnutek povezane dokumentacije za uporabo na EIB.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

66171000 Storitve finančnega svetovanja, 72210000 Storitve programiranja paketne programske opreme, 72246000 Storitve svetovanja o sistemih

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
Storitve mora v največji možni meri izvesti 1 sam član osebja ponudnika storitev („svetovalec“), zadolženega za ta projekt, da bi zagotovili neprekinjenost in učinkovito uporabo virov (povprečno 2 do 3 dni na teden). Prisotnost svetovalca na lokaciji bo potrebna v celotnem pogodbenem obdobju (v spodaj opisanem obsegu).
Ocenjena vrednost brez DDV: 500 000 EUR
II.2.2)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Število možnih podaljšanj: 2
Pri dodatnih naročilih blaga ali storitev navedite ocenjeni časovni okvir za poznejša javna naročila:
v mesecih: 12 (od oddaje naročila)
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek
Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
Plačila v roku 30 dni po registraciji zahtevka za plačilo, v ustrezni obliki.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Če bo naročilo oddano skupini (konzorciju), lahko EIB zahteva, da pred podpisom pogodbe prevzame pravno obliko. Vsi člani skupine bodo solidarno odgovorni za izvedbo naročila. Skupino bo zastopal 1 ponudnik, ki bo njen edini zastopnik.
Ponudniki morajo pridobiti vse ustrezne licence, potrebne za izvedbo prej opisanih storitev, pred začetkom izvajanja naloge in morajo v celotnem času trajanja naloge delovati skladno z veljavnimi zakoni in določbami.
III.1.4)Drugi posebni pogoji
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Ponudniki bodo izključeni iz sodelovanja v tem javnem razpisu, če zanje, skladno s členom 45 Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31.3.2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev, velja katero koli izmed naslednjih meril za izključitev:
a. so v stečaju, likvidaciji ali pod upravo sodišč, so vstopili v poravnavo z upniki, so ustavili poslovno dejavnost ali so v kakršnem koli drugem analognem položaju, ki izhaja iz podobnega postopka po nacionalni zakonodaji ali predpisih;
b. so predmet postopka za razglasitev stečaja, prisilne poravnave ali za prehod pod upravo sodišča ali za poravnavo z upniki ali v kakršnem koli podobnem postopku po nacionalnih zakonih ali predpisih;
c. so bili po zakonskih določbah države pravnomočno obsojeni za kakršno koli kaznivo dejanje v zvezi s svojim strokovnim ravnanjem;
d. so bili spoznani za krive zaradi neprofesionalnega obnašanja, dokazanega na kakršen koli način, ki ga naročnik lahko upraviči;
e. niso izpolnili obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost ali plačilom davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri so ustanovljeni, ali države naročnika;
f. so bili predmet obsodbe s pravnomočno sodbo, o kateri je naročnik obveščen, zaradi 1 ali več razlogov, navedenih spodaj:
(i) sodelovanje v kriminalni organizaciji, kot je opredeljeno v členu 2(1) Skupnega ukrepa 98/733/PNZ(20);
(ii) korupcija, kot je opredeljeno v členu 3 Ukrepa Sveta z dne 26.5.1997(21) in v členu 3(1) Skupnega ukrepa 98/742/PNZ(22);
(iii) goljufija v smislu člena 1 Konvencije, pripravljene na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti(23);
(iv) pranje denarja, kot je opredeljeno v členu 1 Direktive Sveta 91/308/EGS z dne 10.6.1991 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja(24);
g. so krivi za resno napačno predstavitev informacij, ki jih je naročnik zahteval za sodelovanje v tem javnem razpisu, ali navedenih informacij niso priskrbeli.
Ponudniki morajo dokazati, da niso v nobenem od zgoraj naštetih položajev, s predložitvijo naslednjih dokazil v povezavi z zgoraj navedenimi točkami:
(a) za zgornje točke (a), (b), (c) in (f): ustrezni izpisek(-i) iz sodnega registra ali, če to ni mogoče, enakovredna dokumentacija, ki jo je izdali pristojni sodni ali upravni organ države, v kateri so ustanovljeni. Izpisek(-i) ali enakovredna dokumentacija morajo biti najnovejši, ki so na voljo. Odvisno od nacionalne zakonodaje države, v kateri so ustanovljeni, se morajo ti dokumenti nanašati na subjekte s pravno osebnostjo in/ali fizične osebe; v slednjem primeru se morajo nanašati na osebo(-e), pooblaščeno(-e) za zastopanje ponudnika in podpis okvirne pogodbe v primeru uspešnosti ponudbe;
(b) za zgornjo točko (e): najnovejša potrdila, ki so jih izdali pristojni organi za socialno varnost in davčni organi države, v kateri so ustanovljeni. Če zadevna država takšnih potrdil ne izdaja, se lahko nadomestijo z izjavo pod prisego ali formalno izjavo, podano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali usposobljenim strokovnim ali trgovinskim organom v navedeni državi. Zagotovljena izjava ali poročilo mora biti datirana(-o) manj kot 4 mesece pred zadnjim datumom za oddajo ponudb.
Odvisno od nacionalne zakonodaje države, v kateri so ustanovljeni, se morajo ti dokumenti nanašati na subjekte s pravno osebnostjo in/ali fizične osebe; v slednjem primeru se morajo nanašati na osebo(-e), pooblaščeno(-e) za zastopanje ponudnika in podpis pogodbe v primeru uspešnosti ponudbe;
(c) za zgornji točki (d) in (g): formalna izjava, v kateri je navedeno, da ponudnik ni bil spoznan za krivega zaradi neprofesionalnega obnašanja in da vse informacije, zahtevane v okviru tega javnega razpisa, predlaga v dobri veri in brez napačnih predstavitev. To formalno izjavo mora(-jo) podpisati oseba(-e), pooblaščena(-e) za zastopanje ponudnika in podpis pogodbe v primeru uspešnosti ponudbe, datirana pa mora biti manj kot 4 mesece pred zadnjim datumom za oddajo ponudb.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Zahtevana sposobnost in dokumenti bodo našteti v specifikacijah.
III.2.3)Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Zahtevana sposobnost in dokumenti bodo našteti v specifikacijah.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: ne
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve
Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovorno za izvedbo storitve: da

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
HL-1276.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
Dokumentacija se plačuje: ne
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.11.2015
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
angleščina. francoščina.
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
v dneh: 180 (od datuma za prejema ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: ne

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.3)Dodatne informacije
VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vložitev pritožb
Navedite rok za vložitev pritožb: V 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
6.10.2015