Δείτε την ειδική σελίδα COVID-19 για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που σχετίζονται με ανάγκες σε υγειονομικό εξοπλισμό.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης σάς δίνει την ευκαιρία να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να διαμορφώσετε το μέλλον της Ευρώπης. Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί!

Υπηρεσίες - 363701-2017

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

16/09/2017    S178

Ιταλία-Ίσπρα: Υπηρεσίες μηχανολογικής υποστήριξης του προγράμματος παροπλισµού και διαχείρισης αποβλήτων

2017/S 178-363701

Διορθωτική προκήρυξη

(Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 9.8.2017, 2017/S 151-311945)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Joint Research Centre (JRC), via Enrico Fermi 2749, TP 582, 21027 Ispra VA, ΙΤΑΛΙΑ. Contact: Nina Faggion Robertsson. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jrc-g9nisp-procurement@ec.europa.eu

Αντί 

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

2.10.2017.

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών:

9.10.2017 (10:00), τοπική ώρα.

[...]

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

[...]

... Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να αποσταλεί στο σημείο επαφής πριν από τις 2.10.2017, ...

Διάβαζε 

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

31.10.2017.

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών:

7.11.2017 (9:00), τοπική ώρα.

[...]

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

[...]

... Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να αποσταλεί στο σημείο επαφής πριν από τις 31.10.2017, ...