Roba - 363826-2019

02/08/2019    S148

Hrvatska-Zagreb: Spektrometri

2019/S 148-363826

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Prirodoslovno-matematički fakultet
Nacionalni registracijski broj: 28163265527
Poštanska adresa: Horvatovac 102a
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ured nabave PMF-a
E-pošta: nabava@dekanat.pmf.hr
Telefon: +385 14606041
Telefaks: +385 14606023
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.pmf.unizg.hr
Adresa profila kupca: www.pmf.unizg.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F2-0031051
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Obrazovanje

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava znanstvene opreme - komplet 1

Referentni broj: 07V-PMF/19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
38433000 Spektrometri
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je: Nabava znanstvene opreme: Komplet 1.

Predmet nabave je podijeljen u devet (9) grupa predmeta nabave kako slijedi:

Grupa I. Suhi „CryoFree" hladnjak s magnetskim poljem do 5T (3T)

Grupa II. Sustav za zatvoreno vodeno hlađenje

Grupa III. Širokopojasni NMR spektrometar

Grupa IV. Monokromator s opcijama

Grupa V. Real-time LAUE sa water chillerom

Grupa VI. ICCD kamera

Grupa VII. Spektralni analizator sastava (>Na)

Grupa VIII. „Naparivač“ i „Sputtering" uređaj za izradu tankih uzoraka

Grupa IX. IR spektrometar s mikroskopom.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 7 186 365.46 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa I - Suhi „CryoFree" hladnjak s magnetskim poljem do 5T (3T)

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38433000 Spektrometri
42123000 Kompresori
38341300 Instrumenti za mjerenje električnih veličina
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke robe je na adresi Naručitelja:Prirodoslovno-matematički fakultet, Bijenička cesta 32, Fizički odsjek, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Suhi „CryoFree" hladnjak s magnetskim poljem do 5T (3T).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Snaga hlađenja sustava na 4.2 K / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Jačina supravodljivog magneta / Ponder: 20
Kriterij kvalitete - Naziv: Homogenost magnetskog polja u središtu supravodljivog magneta (1 cm duljine i 1 cm promjera) / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 60
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 756 960.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 180
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa II - Sustav za zatvoreno vodeno hlađenje

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38433000 Spektrometri
42500000 Rashladni uređaji i uređaji za provjetravanje
42510000 Izmjenjivači topline, oprema za klimatizaciju i hlađenje i uređaji za filtriranje
42122160 Rashladne crpke
42943500 Optočni hladnjaci
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke robe je na adresi Naručitelja:Prirodoslovno-matematički fakultet, Bijenička cesta 32, Fizički odsjek, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Sustav za zatvoreno vodeno hlađenje.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Brzina cirkulacije vode / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Snaga hlađenja / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Zapremnina spremnika vode za cirkulaciju / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 70
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 371 716.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 90
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa III - Širokopojasni NMR spektrometar

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38433000 Spektrometri
38430000 Aparati za detekciju i analizu
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke robe je na adresi Naručitelja:Prirodoslovno-matematički fakultet, Bijenička cesta 32, Fizički odsjek, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Širokopojasni NMR spektrometar.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Dostupnost mjernih frekvencija / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Najmanje vrijeme između dviju točaka jednog mjernog ciklusa (eng. „dwell time“) / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 80
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 401 964.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 180
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa IV - Monokromator s opcijama

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38433000 Spektrometri
38000000 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)
38600000 Optički instrumenti
38623000 Optički filtri
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke robe je na adresi Naručitelja:Prirodoslovno-matematički fakultet, Bijenička cesta 32, Fizički odsjek, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Monokromator s opcijama.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Ponuđeni garancijski period (jamstveni rok) / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Vrsta konstrukcije monokromatora / Ponder: 20
Cijena - Ponder: 70
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 108 892.82 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 120
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa V - Real-time LAUE sa water chillerom

Grupa br.: 5
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38433000 Spektrometri
33111200 Rendgenske radne stanice
33111000 Rendgenske naprave
33111100 Rendgenski stol
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke robe je na adresi Naručitelja:Prirodoslovno-matematički fakultet, Bijenička cesta 32, Fizički odsjek, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Real-time LAUE sa water chillerom.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Laue detektor velike površine / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Kutna osjetljivost / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: 3-osni električki goniometar / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Program za kontrolu uređaja i obradu podataka / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 60
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 329 096.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 210
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa VI - ICCD kamera

Grupa br.: 6
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38433000 Spektrometri
38000000 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)
38600000 Optički instrumenti
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke robe je na adresi Naručitelja:Prirodoslovno-matematički fakultet, Bijenička cesta 32, Fizički odsjek, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

ICCD kamera.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Ponuđeni garancijski period (jamstveni rok) / Ponder: 20
Cijena - Ponder: 80
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 396 510.80 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 60
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa VII - Spektralni analizator sastava (>Na)

Grupa br.: 7
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38433000 Spektrometri
38433300 Spektralni analizator
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke robe je na adresi Naručitelja:Prirodoslovno-matematički fakultet, Bijenička cesta 32, Fizički odsjek, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Spektralni analizator sastava (>Na).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Mogućnost reguliranja promjera točke detekcije (eng. "spot beam size") putem kolimatora / Ponder: 15
Kriterij kvalitete - Naziv: Dodatni kolimatori za rad s malim i velikim uzorcima / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Mogućnost detekcije u različitim atmosferama / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Ekonomičnost potrošnje plinova / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Silikonski detektori SDD tipa (eng. "Silicon drift detector"), energetska razlučivost detektora za lagane elemente / Ponder: 20
Cijena - Ponder: 35
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 665 688.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 210
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa VIII - „Naparivač“ i „Sputtering" uređaj za izradu tankih uzoraka

Grupa br.: 8
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38433000 Spektrometri
42122450 Vakuumske crpke
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke robe je na adresi Naručitelja:Prirodoslovno-matematički fakultet, Bijenička cesta 32, Fizički odsjek, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

„Naparivač“ i „Sputtering" uređaj za izradu tankih uzoraka

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Maseni kontroler protoka (MKP) za upuštanje plina u radnu komoru / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Mogućnost ugradnje više vodom hlađenih magnetrosnkih izvora / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 80
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 523 095.84 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 120
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa IX - IR spektrometar s mikroskopom

Grupa br.: 9
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38433000 Spektrometri
38433000 Spektrometri
38510000 Mikroskopi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke robe je na adresi Naručitelja:Prirodoslovno-matematički fakultet, Bijenička cesta 32, Fizički odsjek, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

IR spektrometar s mikroskopom.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Brzina skeniranja kod mjerenja s rezolucijom od 16 cm-1 / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Točnost u mjerenja valnog broja u rasponu 1500 cm-1 - 1600 cm-1 / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 80
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 632 442.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 180
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt mora, za svih 9 grupa predmeta nabave (od grupa 1 do grupe 9), za koje podnosi svoju ponudu, dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Definirano Prilogom I. Prijedlog ugovora koji je sastavni dio Dokumentacije o nabavi.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 12/09/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 12/09/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

Prirodoslovno-matematički fakultet, Horvatovac 102a, Zagreb, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
30/07/2019