Usługi - 363841-2020

03/08/2020    S148

Polska-Września: Usługi wprowadzania danych

2020/S 148-363841

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 132-323708)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Wrzesiński
Krajowy numer identyfikacyjny: pl
Adres pocztowy: ul. Chopina 10
Miejscowość: Września
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 62-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Wolska Wróblewska
E-mail: przetargi@wrzesnia.powiat.pl
Tel.: +48 616404429
Faks: +48 616402051

Adresy internetowe:

Główny adres: www.wrzesnia.powiat.pl

Adres profilu nabywcy: www.platformazakupowa.pl/sp_wrzesnia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego

Numer referencyjny: 272.19.2020
II.1.2)Główny kod CPV
72312000 Usługi wprowadzania danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego:

— część I – utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla terenu miasta Września w ramach projektu „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”,

— część II – utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) dla terenu miasta Września,

— część III – modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia kartotek budynków i lokali w obrębach ewidencyjnych: Białe Piątkowo, Biechowo, Bugaj, Chlebowo, Chrustowo, Czeszewo, Gorzyce, Kębłowo, Kozubiec, Książno, Lipie, Mikuszewo, Nowa Wieś Podgórna, Orzechowo, Pałczyn, Rudki, Skotniki, Szczodrzejewo położonych w gminie Miłosław w ramach projektu „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest w załączniku: załączniki nr 4a dot. cz. I i załącznik 4b dot. cz. II i 4c dot. części III – opis przedmiotu zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/07/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 132-323708

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:

Zamawiający otworzy oferty poprzez wykorzystanie odpowiedniej, dedykowanej strony dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej: (www.platformazakupowa.pl/sp_wrzesnia) w dniu 13 sierpnia 2020 r. o godz. 13.05.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający otworzy oferty ze zmianami online. Otwarcie ofert będzie transmitowane na żywo w internecie w dniu 13 sierpnia 2020 r. o godz. 13.05. Transmisja prowadzona będzie na kanale powiatu wrzesińskiego pod adresem: (https://www.youtube.com/channel/UCGMSmWdbyMPMjJz-cilq19Q).

Powinno być:

Zamawiający otworzy oferty poprzez wykorzystanie odpowiedniej, dedykowanej strony dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej: (www.platformazakupowa.pl/sp_wrzesnia) w dniu 17 sierpnia 2020 r. o godz. 13.05.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający otworzy oferty ze zmianami online. Otwarcie ofert będzie transmitowane na żywo w Internecie w dniu 17 sierpnia 2020 r. o godz. 13.05. Transmisja prowadzona będzie na kanale powiatu wrzesińskiego pod adresem: (https://www.youtube.com/channel/UCGMSmWdbyMPMjJz-cilq19Q).

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 13/08/2020
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 17/08/2020
Czas lokalny: 13:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 11/10/2020
Powinno być:
Data: 15/10/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 13/08/2020
Czas lokalny: 13:05
Powinno być:
Data: 17/08/2020
Czas lokalny: 13:05
VII.2)Inne dodatkowe informacje: