W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Usługi - 363849-2020

03/08/2020    S148

Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 148-363849

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 135-332695)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-326
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Górski
E-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wdrożenie i integracja e-Usług w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” części: 1–5; znak postęp. ZZP-154/20

Numer referencyjny: ZZP-154/20
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę dzieła w postaci budowy i wdrożenia e-Usług dla Zamawiającego (partnera projektu) oraz ich integracji z oprogramowaniem Zamawiającego (partnera projektu) w ramach projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”, realizowanego w oparciu o porozumienie o dofinansowanie, w zakresie i zgodnie z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia (dalej OPZ). Rezultatem dzieła będzie produkcyjne wdrożenie zintegrowanych z oprogramowaniem Zamawiającego (partnera projektu) następujących e-Usług:

a) przetwarzania i wymiany EDM;

b) e-Zleceń;

c) e-Rejestracji,

— zwanych dalej „Systemem e-Usług”, wraz z usługą serwisu gwarancyjnego w zakresie opisanym umową.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/07/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 135-332695

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1, 2, 3, 4, 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 04/08/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 06/08/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1, 2, 3, 4, 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 04/08/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 06/08/2020
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: