Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 363870-2019

Submission deadline has been amended by:  417527-2019
02/08/2019    S148    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Ostrołęka: Medische apparatuur

2019/S 148-363870

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
Postadres: al. Jana Pawła II 120 A
Plaats: Ostrołęka
NUTS-code: PL922
Postcode: 07-410
Land: Polen
Contactpersoon: Beata Kraska-Romanowska
E-mail: beata.kraska@szpital.ostroleka.pl
Telefoon: +48 297652122/+48 297652110
Fax: +48 297604569

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.szpital.ostroleka.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.szpital.ostroleka.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Modernizacja systemu nadzoru nad płodem oraz zakup wyposażenia Sali Endoskopowej w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym w Ostrołęce.

Referentienummer: MSS-TZP-ZPP-26-21/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja systemu nadzoru nad płodem oraz zakup wyposażenia Sali Endoskopowej w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym w Ostrołęce.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy - Zestawienie warunków/parametrów wymaganych, granicznych i ocenianych dla przedmiotu zamówienia o parametrach technicznych określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz Załączniku nr 3 do SIWZ (Załącznik nr 2 do umowy) - Formularz cenowy.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48180000
33120000
33123230
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1.1 Wyposażenie systemu typu Monako w tym:

1.1.1. oprogramowanie

1.1.2. moduł transmisji danych (bezprzewodowy) – 18 szt.

1.1.3. stanowisko monitorujące – 3 kpl., w tym:

— oprogramowanie

— komputer – 3 szt.

1.1.4. stanowisko robocze - 2 kpl., w tym:

— oprogramowanie

— komputer – 2 szt.

1.1.5. stanowisko serwerowe – 1 kpl. W tym:

— serwer „rackowy”

— oprogramowanie

1.1.6. materiały instalacyjne – 1 kpl.

1.2 Zakup kardiotokografu do ciąży pojedynczej wraz z wózkiem – 10 szt.

1.3 Zakup kardiotokografu do ciąży bliźniaczej wraz z wózkiem – 6 szt.

1.4 Zakup kardiotokografu do ciąży bliźniaczej w monitorowaniem parametrów matki wraz z wózkiem – 4 szt.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 25/10/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości. Kwota wadium wynosi dla części 1: 11 308,00 PLN.

Pozostałe warunki umieszczone są w dokumentach postępowania na ogólnodostępnej bezpłatnej stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.ostroleka.pl w zakładce zamówienia publiczne o nr postępowania MSS-TZP-ZPP-26-21-19.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33192000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, al. Jana Pawła II 120A, 07-410 Ostrołęka, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fotel ginekologiczny – 1 szt.=1 kpl. (1 zestaw)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 25/10/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości. Kwota wadium wynosi dla części 2: 550,00 PLN.

Pozostałe warunki umieszczone są w dokumentach postępowania na ogólnodostępnej bezpłatnej stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.ostroleka.pl w zakładce zamówienia publiczne o nr postępowania MSS-TZP-ZPP-26-21-19.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część 3

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33171000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aparat do znieczulenia - 1 szt.= 1 kpl. (1 zestaw)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 25/10/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości. Kwota wadium wynosi dla części 3 071,00 PLN.

Pozostałe warunki umieszczone są w dokumentach postępowania na ogólnodostępnej bezpłatnej stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.ostroleka.pl w zakładce zamówienia publiczne o nr postępowania MSS-TZP-ZPP-26-21-19.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część 4

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33168000
33162000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

4.1. Tor wizyjny – 1 szt. = 1 kpl. (1 zestaw)

4.2. Pompa do histeroskopii – 1 szt. = 1 kpl. (1 zestaw)

4.3. Wózek sprzętowy – 1 szt.= 1 kpl. (1 zestaw)

4.4. Histeroskop – 2 szt.= 2 kpl. (2 zestawy)

4.5. Resektoskop bipolarny – 1 szt.= 1 kpl. (1 zestaw)

4.6. Diatermia wraz z zestawem do konizacji – 1 szt.= 1 kpl. (1 zestaw)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 25/10/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości. Kwota wadium wynosi dla części 4: 7 350,00 PLN.

Pozostałe warunki umieszczone są w dokumentach postępowania na ogólnodostępnej bezpłatnej stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.ostroleka.pl w zakładce zamówienia publiczne o nr postępowania MSS-TZP-ZPP-26-21-19.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część 5

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33123210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, al. Jana Pawła II 120A, 07-410 Ostrołęka, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kardiomonitor – 2 szt. = 2 kpl. (2 zestawy)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 25/10/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium

W prawidłowej wysokości. Kwota wadium wynosi dla części 5: 1 400,00 PLN.

Pozostałe warunki umieszczone są w dokumentach postępowania na ogólnodostępnej bezpłatnej stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.ostroleka.pl w zakładce zamówienia publiczne o nr postępowania MSS-TZP-ZPP-26-21-19.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

b) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum: 500 000,00 PLN.

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

c) Technicznej i zawodowej

W celu wykazania tego warunku, Zamawiający wymaga:

Wykaz dostaw wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże że wykonał jedną dostawę w przedmiocie zamówienia o wartości nie mniejszej niż: 500 000,00 PLN brutto.

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Termin płatności wynosi 60 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury wystawionej po realizacji przedmiotu umowy i podpisaniu protokołu dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru końcowego/częściowego. Zamawiający nie udziela przedpłat.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:15
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, al. Jana Pawła II 120A, POLSKA, pok. nr 203 (II piętro).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres poczty elektronicznej oraz skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587702
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu VI ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/07/2019