Roba - 363887-2015

Prikaži smanjeni prikaz

16/10/2015    S201    - - Roba - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Zagreb: Rasvjetna oprema i električne svjetiljke

2015/S 201-363887

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Grad Zagreb
61817894937
Avenija Dubrovnik 15
Služba(e) za kontakt: Grad Zagreb – Ured za javnu nabavu
10020 Zagreb
Hrvatska

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: javna.nabava@zagreb.hr

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2015%2fS+002-0032935

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Grad Zagreb – Ured za javnu nabavu
Avenija Dubrovnik 15, I kat,soba 105
10020 Zagreb
Hrvatska
Telefon: +385 16503788
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Lokalne ili regionalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Nabava materijala za sustav javne rasvjete Grada Zagreba, Grupa 1 – Svjetiljke i stupovi; Grupa 2 – Prigušnice, propaljivači; Grupa 3 – Žarulje, grla, kondenzatori; Grupa 4 – Stakla, ormari, razdjelnici, krakovi, natikači, cilindri, ključevi, klinovi, vijci, pribor za svjetiljke i reflektore te upravljački sklopovi.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Mjesto izvršenja predmeta nabave je grad Zagreb.

NUTS kod HR011

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Predmet nabave je nabava materijala za sustav javne rasvjete Grada Zagreba.
a) Grupa 1 – Svjetiljke i stupovi;
b) Grupa 2 – Prigušnice, propaljivači;
c) Grupa 3 – Žarulje, grla, kondenzatori;
d) Grupa 4 – Stakla, ormari, razdjelnici, krakovi, natikači, cilindri, ključevi, klinovi, vijci, pribor za svjetiljke i reflektore te upravljački sklopovi.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

31500000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Okvirna količina predmeta nabave razvidna je iz priloženog troškovnika.
Stvarno nabavljena količina predmeta nabave po pojedinim stavkama temeljem sklopljenog Ugovora može biti veća ili manja od okvirne količine, uz ograničenje da ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju sklopljenog Ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 9 600 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: Nabava materijala za sustav javne rasvjete Grada Zagreba, Grupa 1 – Svjetiljke i stupovi
1)Kratak opis
Predmet nabave je nabava materijala za sustav javne rasvjete Grada Zagreba.
Grupa 1 – Svjetiljke i stupovi.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

31500000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 4 400 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 2 Naziv grupe: Grupa 2 – Prigušnice, propaljivači
1)Kratak opis
Predmet nabave je nabava materijala za sustav javne rasvjete Grada Zagreba.
Grupa 2 – Prigušnice, propaljivači.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

31500000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 400 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 3 Naziv grupe: Grupa 3 – Žarulje, grla, kondenzatori
1)Kratak opis
Predmet nabave je nabava materijala za sustav javne rasvjete Grada Zagreba.
Grupa 3 – Žarulje, grla, kondenzatori.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

31500000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 300 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 4 Naziv grupe: Grupa 4 – Stakla, ormari, razdjelnici, krakovi, natikači, cilindri, ključevi, klinovi, vijci, pribor za svjetiljke i reflektore te upravljački sklopovi
1)Kratak opis
Predmet nabave je nabava materijala za sustav javne rasvjete Grada Zagreba.
Grupa 4 – Stakla, ormari, razdjelnici, krakovi, natikači, cilindri, ključevi, klinovi, vijci, pribor za svjetiljke i reflektore te upravljački sklopovi.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

31500000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 500 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Sukladno točki 13. Jamstva u Dokumentaciji za nadmetanje.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Obračun i naplata isporučene robe obavit će se nakon potpisom prihvaćenih računa od strane Naručitelja: (Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet), a sve prema stvarno isporučenoj količini robe iz Troškovnika.
Ponuditelj mora svom računu odnosno situaciji obvezno priložiti račune odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.
Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa platiti Ponuditelju/članu zajednice ponuditelja u roku 60 dana od dana primitka računa.
Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa platiti Podizvoditelju, na IBAN naveden u ponudbenom listu, u roku 60 dana od dana primitka računa.
Ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju sklopljenog Ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Obvezni i ostali razlozi isključenja, kao i uvjeti pravne i poslovne sposobnosti te dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje, navedeni su u točkama 14. i 15.1. Dokumentacije za nadmetanje.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Uvjeti financijske sposobnosti navedeni su u točki 15.2. Dokumentacije za nadmetanje.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti navedeni su u točki 15.3. Dokumentacije za nadmetanje.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
1625 – 2015 - EVV
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
25.11.2015 - 10:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 25.11.2015 - 10:00

Mjesto:

Zagreb, Avenija Dubrovnik 15, I. kat, dvorana 101.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
14.10.2015