Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 364083-2020

03/08/2020    S148

Polska-Lublin: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2020/S 148-364083

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007

Sekcja I: Właściwy organ

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Lubelski
Krajowy numer identyfikacyjny: KTD.7140. 46.2020.KD
Adres pocztowy: ul. Spokojna 9
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-074
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Dudziński
E-mail: k.dudzinski@powiat.lublin.pl
Tel.: +48 815286708
Faks: +48 815286601
Adresy internetowe:
Główny adres: http://splublin.bip.lubelskie.pl.
Adres profilu nabywcy: www.powiat.lublin.pl
I.2)Udzielenie zamówienia w imieniu innych właściwych organów
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj właściwego organu
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu lubelskiego

Numer referencyjny: KTD.7140.46.2020.KD
II.1.2)Główny kod CPV
60112000 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi

Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznego:
Usługi transportu autobusowego (miejskie/regionalne)
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

powiat lubelski

II.2.4)Opis zamówienia:

Przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar powiatu lubelskiego, dla której Powiat Lubelski jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

Umowa zawarta zostanie na okres nie dłuższy niż 3 lata.

(charakter i ilość usług lub określenie potrzeb i wymogów)
II.2.7)Przewidywana data rozpoczęcia realizacji zamówienia
Początek: 01/09/2021
Okres w miesiącach: 36

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Bezpośrednie udzielanie zamówień zamówienia o małej wartości na rzecz małego lub średniego przedsiębiorstwa (art. 5 ust. 4 akapit 2 rozporządzenia 1370/2007)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 23 ust. 5 u.p.t.z. zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/07/2020