Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 364181-2021

Submission deadline has been amended by:  466019-2021
19/07/2021    S137

România-Bucureşti: Ecograf

2021/S 137-364181

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu” București
Număr naţional de înregistrare: 4266308
Adresă: Str. Lacul Tei nr. 120
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 020395
Țară: România
Persoană de contact: Birou achiziții
E-mail: iomc.achizitii@gmail.com
Telefon: +40 212421192
Fax: +40 212421192
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.insmc.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100124497
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare echipamente medicale, inclusiv operațiunile de montaj și punere în funcțiune (57 loturi) în cadrul proiectului „Creșterea capacității degestionare a crizei cauzata de virusul COVID-19” a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu” București

Număr de referinţă: 12661
II.1.2)Cod CPV principal
33112200 Ecograf
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul viitorului contract îl reprezintă furnizarea de echipamente medicale impartite in 57 de loturi, inclusiv serviciile accesorii de instalare, punere in functiune, instruire a personalului pentru utilizare, mentenanță și service în perioada de garanție a echipamentelor.Valoarea totală a echipamentelor medicale aferente celor 57 de loturi, este de 36 869 987,97 RON (fără TVA), valoarea estimată aferentă fiecărui lot în parte fiind detaliată în cadrul fișei de date a achiziției (cap.II.2.6).

În aplicarea dispozițiilor art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016, coroborat cu art. 103 alin. (2) din HG 395/2016, autoritatea contractantă stabilește următoarele termene cu privire la solicitările de clarificări:

(a) termenul-limită de primire a solicitărilor de clarificări: 18 zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor;

(b) autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 36 869 987.97 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 57
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 57
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Se pot înainta oferte pentru unul sau mai multe loturi, fără nicio restricție! În cadrul unui lot nu se acceptă oferte parțiale.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Analizor automat biochimie

Lot nr.: 23
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38434500 Analizoare biochimice
51410000 Servicii de instalare de echipament medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

1 buc – Dep. Pediatrie situat in Bld Lacul Tei nr.120, sector 2, Bucuresti

1 buc – Dep. O.G Polizu situat in str. Gh. Polizu nr.38-52, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Analizor automat biochimie - 2 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 23.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 139 764.71 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 23 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Statie centrala de monitorizare cu 12 monitoare functii vitale componenta OG

Lot nr.: 28
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33195200 Staţie centrală de monitorizare
51410000 Servicii de instalare de echipament medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

1 buc – Dep. O.G Polizu situat in str. Gh. Polizu nr.38-52, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Statie centrala de moniotrizare cu 12 monitoare functii vitale componenta OG- 1 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 28.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 468 117.65 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 28 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Kit-uri panel respirator cu 21 patogeni si SARS-COV-2 pentru REAL TIME PCR sistem complet automat multiplex

Lot nr.: 46
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
51410000 Servicii de instalare de echipament medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

3500 buc – Dep. Pediatrie situat in Bld Lacul Tei nr.120, sector 2, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Kit-uri panel respirator cu 21 patogeni si SARS-COV-2 pentru REAL TIME PCR sistem complet automat multiplex- 3500 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 46.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 852 117.65 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 46 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Analizor determinare Ac si Ag SARS-CoV2 + 2600 teste

Lot nr.: 13
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38434520 Analizoare de sânge
51410000 Servicii de instalare de echipament medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Dep. O.G Polizu situat in str. Gh. Polizu nr.38-52, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Analizor determinare Ac si Ag SARS-CoV2 + 2600 teste - 1 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 13.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 199 458.82 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 13 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aparat radiologie digitala - grafie cu 2 detectori

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33111000 Aparate de radiologie
51410000 Servicii de instalare de echipament medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Dep. Pediatrie situat in Bld Lacul Tei nr.120, sector 2, Bucuresti

Dep. O.G Polizu situat in str. Gh. Polizu nr.38-52, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Aparat radiologie digitala - grafie cu 2 detectori - 2 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 1.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 564 470.59 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 1 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Analizor automat de electroforeza capilara

Lot nr.: 14
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38434500 Analizoare biochimice
51410000 Servicii de instalare de echipament medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

1 buc – Dep. Pediatrie situat in Bld Lacul Tei nr.120, sector 2, Bucuresti

1 buc – Dep. O.G Polizu situat in str. Gh. Polizu nr.38-52, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Analizor automat de electroforeza capilara - 1 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 14.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 211 670.59 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 14 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Statie centrala de sterilizare

Lot nr.: 40
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33191000 Aparate de sterilizare, de dezinfectare şi de igienizare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

1 buc – Dep. O.G Polizu situat in str. Gh. Polizu nr.38-52, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Statie centrala de sterilizare- 1 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 40.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 872 470.59 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București. Tip de finantare: Program / Proiect

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 40 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Statie centrala de monitorizare cu 10 monitoare (componenta pediatrie)

Lot nr.: 41
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33195200 Staţie centrală de monitorizare
51410000 Servicii de instalare de echipament medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

1 buc – Dep. Pediatrie situat in Bld Lacul Tei nr.120, sector 2, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Statie centrala de monitorizare cu 10 monitoare (componenta pediatrie)- 1 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 41.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 468 117.65 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 41 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ecograf Doppler pentru medicina materno+fetala de cazuistica complex

Lot nr.: 51
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33112200 Ecograf
51410000 Servicii de instalare de echipament medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

1 buc – Dep. O.G Polizu situat in str. Gh. Polizu nr.38-52, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Ecograf Doppler pentru medicina materno+fetala de cazuistica complex- 1 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 51.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 774 225.88 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 51 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lampi de sterilizare suprafete si aer pentru incaperi de 36 mp

Lot nr.: 19
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33191000 Aparate de sterilizare, de dezinfectare şi de igienizare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

2 buc – Dep. Pediatrie situat in Bld Lacul Tei nr.120, sector 2, Bucuresti

3 buc – Dep. O.G Polizu situat in str. Gh. Polizu nr.38-52, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Lampi de sterilizare suprafete si aer pentru incaperi de 36 mp - 5 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 19.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 6 105.90 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectului intitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 19 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Teste COVID depistare IgG/IgM,

Lot nr.: 22
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

80 buc – Dep. O.G Polizu situat in str. Gh. Polizu nr.38-52, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Teste COVID depistare IgG/IgM, - 2000 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 22.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 81 411.76 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 22 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

VIDAS SARS-COV-2 IgG (comaptibile cu VIDAS PC din dotare)

Lot nr.: 55
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

1000 buc – Dep. Pediatrie situat in Bld Lacul Tei nr.120, sector 2, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare VIDAS SARS-COV-2 IgG (comaptibile cu VIDAS PC din dotare) 1000 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 55.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 48 847.06 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 55anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

EKG 12 canale

Lot nr.: 31
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33123210 Sistem de monitorizare cardiacă
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

3 buc – Dep. O.G Polizu situat in str. Gh. Polizu nr.38-52, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare EKG 12 canale- 3 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 31.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 61 058.82 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 31 anexată caietului de sarcini.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Dispozitiv de sterilizat si purificat aerul din incaperi, pentru 165 mp, mobil

Lot nr.: 17
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33191000 Aparate de sterilizare, de dezinfectare şi de igienizare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

5 buc – Dep. Pediatrie situat in Bld Lacul Tei nr.120, sector 2, Bucuresti

5 buc – Dep. O.G Polizu situat in str. Gh. Polizu nr.38-52, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Dispozitiv de sterilizat si purificat aerul din incaperi, pentru 165 mp, mobil - 10 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 17.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 93 623.53 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Furnizare Dispozitiv de sterilizat si purificat aerul din incaperi, pentru 165 mp, mobil - 10 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 17.

II.2.14)Informații suplimentare

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Echipament teste de efort - (componenta pediatrie)

Lot nr.: 44
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33190000 Diverse aparate şi produse medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

1 buc – Dep. Pediatrie situat in Bld Lacul Tei nr.120, sector 2, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Echipament teste de efort - (componenta pediatrie)- 1 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 44.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 146 541.18 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 44 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Spirometru (componenta pediatrie)

Lot nr.: 43
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33157400 Aparate medicale respiratorii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

2 buc – Dep. Pediatrie situat in Bld Lacul Tei nr.120, sector 2, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Spirometru (componenta pediatrie)- 2buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 43.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 69 200.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 43 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Analizor automat de coagulare, volum mare

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38434520 Analizoare de sânge
51410000 Servicii de instalare de echipament medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Dep. O.G Polizu situat in str. Gh. Polizu nr.38-52, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Analizor automat de coagulare, volum mare - 1 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 11.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 183 176.47 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 11 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Baie de apa pentru histolologie

Lot nr.: 36
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33190000 Diverse aparate şi produse medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

1 buc – Dep. O.G Polizu situat in str. Gh. Polizu nr.38-52, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Baie de apa pentru histolologie- 1 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 36.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 477.65 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 36 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Instrument colorare imunohistochimica si hibridizare in situ + anticorpi si reactivi pentru 6.000 de teste

Lot nr.: 33
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33127000 Aparate pentru imunoanaliză
51410000 Servicii de instalare de echipament medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

1 buc – Dep. O.G Polizu situat in str. Gh. Polizu nr.38-52, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Instrument colorare imunohistochimica si hibridizare in situ + anticorpi si reactivi pentru 6.000 de teste- 1 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 33.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 569 882.35 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 33 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Microscop pentru examinare in lumina transmisa camp luminos si contrast de faza - BACTERIOLOGIE. Sistem digital completde achizitii de imaginii

Lot nr.: 53
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38510000 Microscoape
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

1 buc – Dep. Pediatrie situat in Bld Lacul Tei nr.120, sector 2, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare "Microscop pentru examinare in lumina transmisa camp luminos si contrast de faza - BACTERIOLOGIE. Sistem digital completde achizitii de imaginii" 1 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 53.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 97 694.12 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 53 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Modul analitic pentru RT PCR sistem complet automat multiplex

Lot nr.: 47
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38434500 Analizoare biochimice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

2 buc – Dep. Pediatrie situat in Bld Lacul Tei nr.120, sector 2, Bucuresti

1 buc – Dep. O.G Polizu situat in str. Gh. Polizu nr.38-52, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Modul analitic pentru RT PCR sistem complet automat multiplex- 3 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 47.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 217 980.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 47 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Analizor automat de coagulare, volum mic

Lot nr.: 12
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38434520 Analizoare de sânge
51410000 Servicii de instalare de echipament medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Dep. O.G Polizu situat in str. Gh. Polizu nr.38-52, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Analizor automat de coagulare, volum mic - 1 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 12.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 122 117.65 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 12 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aparat radiologie digitala mobil la patul bolnavului

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33111000 Aparate de radiologie
51410000 Servicii de instalare de echipament medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Dep. Pediatrie situat in Bld Lacul Tei nr.120, sector 2, Bucuresti

Dep. O.G Polizu situat in str. Gh. Polizu nr.38-52, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Aparat radiologie digitala mobil la patul bolnavului- 3 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 2.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 283 600.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 2 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ecograf Doppler color ultraperformant Ob-Gin cu 5 sonde

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33112200 Ecograf
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Dep. O.G Polizu situat in str. Gh. Polizu nr.38-52, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Ecograf Doppler color ultraperformant Ob-Gin cu 5 sonde- 4 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 4.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 816 847.06 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 4 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Monitor functii vitale

Lot nr.: 27
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33195100 Monitoare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

10 buc – Dep. O.G Polizu situat in str. Gh. Polizu nr.38-52, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare monitor functii vitale- 10 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 27.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 203 529.41 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 27 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Analizor atomat hematologie 5-Diff

Lot nr.: 24
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38434570 Analizoare hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

1 buc – Dep. Pediatrie situat in Bld Lacul Tei nr.120, sector 2, Bucuresti

1 buc – Dep. O.G Polizu situat in str. Gh. Polizu nr.38-52, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Analizor atomat hematologie 5-Diff - 2 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 24.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 165 265.88 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 24 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Pompe perfuzie

Lot nr.: 29
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33194110 Pompe de perfuzie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

15 buc – Dep. Pediatrie situat in Bld Lacul Tei nr.120, sector 2, Bucuresti

15 buc – Dep. O.G Polizu situat in str. Gh. Polizu nr.38-52, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Pompe perfuzie - 30 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 29.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 305 294.12 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 29 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ecograf Doppler color ultraperformant radiologie

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33112200 Ecograf
51410000 Servicii de instalare de echipament medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Dep. O.G Polizu situat in str. Gh. Polizu nr.38-52, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Ecograf Doppler color ultraperformant radiologie 1 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 5.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 679 788.24 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectului intitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 5 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Incubator pentru histologie

Lot nr.: 37
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33190000 Diverse aparate şi produse medicale
51410000 Servicii de instalare de echipament medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

1 buc – Dep. Pediatrie situat in Bld Lacul Tei nr.120, sector 2, Bucuresti

1 buc – Dep. O.G Polizu situat in str. Gh. Polizu nr.38-52, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare incubator pentru histologie - 1 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 37.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 10 583.53 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 37 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cabinet cu flux laminar vertical (Hota microbiologica biosiguranta clasa II)

Lot nr.: 54
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39714000 Hote de ventilare sau de reciclare
51410000 Servicii de instalare de echipament medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

1 buc – Dep. O.G Polizu situat in str. Gh. Polizu nr.38-52, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Cabinet cu flux laminar vertical (Hota microbiologica biosiguranta clasa II) - 1 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 54.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 74 898.82 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 54 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Scaun ginecologie pentru examinare si tratament cu colposcop integrat

Lot nr.: 50
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33164100 Colposcop
51410000 Servicii de instalare de echipament medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

2 buc – Dep. O.G Polizu situat in str. Gh. Polizu nr.38-52, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Scaun ginecologie pentru examinare si tratament cu colposcop integrat- 2buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 50.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 169 767.96 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 50 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Analizor PCR pentru confirmarea calitativa

Lot nr.: 25
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38434500 Analizoare biochimice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

1 buc – Dep. O.G Polizu situat in str. Gh. Polizu nr.38-52, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Analizor PCR pentru confirmarea calitativa- 1 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 25.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 48 847.06 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 25 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ventilator CPAP noninvaziv

Lot nr.: 32
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33157800 Dispozitiv de administrare a oxigenului
51410000 Servicii de instalare de echipament medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

10 buc – Dep. O.G Polizu situat in str. Gh. Polizu nr.38-52, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Ventilator CPAP noninvaziv- 10 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 32.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 407 058.82 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 32 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

VIDAS SARS-COV-2 IgM (comaptibile cu VIDAS PC din dotare)

Lot nr.: 56
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

1000 buc – Dep. Pediatrie situat in Bld Lacul Tei nr.120, sector 2, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare VIDAS SARS-COV-2 IgM (comaptibile cu VIDAS PC din dotare) 1000 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 56.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 48 847.06 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 56 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Microtom manual cu suport de casete si menghina de blocuri

Lot nr.: 35
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33190000 Diverse aparate şi produse medicale
51410000 Servicii de instalare de echipament medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

1 buc – Dep. Pediatrie situat in Bld Lacul Tei nr.120, sector 2, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Microtom manual cu suport de casete si menghina de blocuri - 1 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 35.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 50 882.35 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 35 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aparat de citire calitativa a testelor rapide pentru depistare COVID

Lot nr.: 21
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38434500 Analizoare biochimice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

2 buc – Dep. O.G Polizu situat in str. Gh. Polizu nr.38-52, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Aparat de citire calitativa a testelor rapide pentru depistare COVID- 2 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 21.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 24 423.53 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 21 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Dispozitiv de sterilizat si purificat aerul din incaperi, pentru 165 mp, fixat pe tavan

Lot nr.: 18
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33191000 Aparate de sterilizare, de dezinfectare şi de igienizare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

5 buc – Dep. Pediatrie situat in Bld Lacul Tei nr.120, sector 2, Bucuresti

5 buc – Dep. O.G Polizu situat in str. Gh. Polizu nr.38-52, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Dispozitiv de sterilizat si purificat aerul din incaperi, pentru 165 mp, fixat pe tavan- 10 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 18.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 162 823.53 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 18 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ecograf Doppler color ultraperformant radiologie (HSG)

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33112200 Ecograf
51410000 Servicii de instalare de echipament medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Str. Polizu nr.38-52, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Ecograf Doppler color ultraperformant radiologie (HSG)1 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 7.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 757 129.41 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 7 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Analizoare semiautomate de coagulare cu 4 canale

Lot nr.: 20
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38434520 Analizoare de sânge
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

1 buc – Dep. Pediatrie situat in Bld Lacul Tei nr.120, sector 2, Bucuresti

1 buc – Dep. O.G Polizu situat in str. Gh. Polizu nr.38-52, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Analizoare semiautomate de coagulare cu 4 canale - 2 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 20.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 24 423.53 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 20 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sistem de secventiere genetica de ultima generatie

Lot nr.: 39
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38434500 Analizoare biochimice
51410000 Servicii de instalare de echipament medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Destinația de livrare este Spitalul Clinic Polizu, Unitatea de Asistență Materno-Fetală de Excelență, Str. Buzești nr. 33-35.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Sistem de secventiere genetica de ultima generatie- 1 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 39.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 6 065 176.47 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 39 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Analizor automat biochimie urina si sediment

Lot nr.: 26
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38434500 Analizoare biochimice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

1 buc – Dep. O.G Polizu situat in str. Gh. Polizu nr.38-52, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Analizor automat biochimie urina si sediment - 1 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 26.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 402 988.24 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 26 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Analizor de gaze sangvine care determina si glucoza si lactat

Lot nr.: 15
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38434520 Analizoare de sânge
51410000 Servicii de instalare de echipament medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

1 buc – Dep. Pediatrie situat in Bld Lacul Tei nr.120, sector 2, Bucuresti

1 buc – Dep. O.G Polizu situat in str. Gh. Polizu nr.38-52, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Analizor de gaze sangvine care determina si glucoza si lactat - 1 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 15.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 97 694.12 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 15 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Kit-uri oxid nitric nazal

Lot nr.: 45
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

10 buc – Dep. Pediatrie situat in Bld Lacul Tei nr.120, sector 2, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Kit-uri oxid nitric nazal- 10 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 45.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 339 080.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 45 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ecograf Doppler color ultraperformant alergologie si imunologie

Lot nr.: 48
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33112200 Ecograf
51410000 Servicii de instalare de echipament medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

1 buc – Dep. Pediatrie situat in Bld Lacul Tei nr.120, sector 2, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Ecograf Doppler color ultraperformant alergologie si imunologie- 1 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 48.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 162 823.53 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 48 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sistem RMN 1.5 Tesla, large bore

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33113000 Echipament de imagistică cu rezonanţă magnetică
51410000 Servicii de instalare de echipament medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Departament O-G Polizu situat in str. Polizu nr.38-52, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Sistem RMN 1.5 Tesla, large bore- 1 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 3.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 7 327 058.82 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 3 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Videocolposcop binocular cu stocare de imagini

Lot nr.: 49
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33164100 Colposcop
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

1 buc – Dep. O.G Polizu situat in str. Gh. Polizu nr.38-52, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Videocolposcop binocular cu stocare de imagini- 1 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 49.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 77 341.18 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 49 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Microscop pentru examinare in lumina transmisa camp luminos cu sistem digital complet de achizitii de imaginii – HEMATOLOGIEII

Lot nr.: 52
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38510000 Microscoape
51410000 Servicii de instalare de echipament medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

1 buc – Dep. Pediatrie situat in Bld Lacul Tei nr.120, sector 2, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Microscop pentru examinare in lumina transmisa camp luminos cu sistem digital complet de achizitii de imaginii – HEMATOLOGIE 1 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 52.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 88 738.82 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 52 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Pompe injectie-injectomat

Lot nr.: 30
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42122410 Pompe medicale
51410000 Servicii de instalare de echipament medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

15 buc – Dep. Pediatrie situat in Bld Lacul Tei nr.120, sector 2, Bucuresti

15 buc – Dep. O.G Polizu situat in str. Gh. Polizu nr.38-52, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Pompe injectie-injectomat - 30 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 30.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 244 235.29 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 30 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ecograf Doppler color ultraperformant oncologie

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33112200 Ecograf
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Str. Polizu nr.38-52, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Ecograf Doppler color ultraperformant oncologie 1 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 6.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 651 294.12 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 6 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Analizor automat de bacteriologie

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38434500 Analizoare biochimice
51410000 Servicii de instalare de echipament medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Dep. O.G Polizu situat in str. Gh. Polizu nr.38-52, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Analizor automat de bacteriologie - 1 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 10.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 166 894.12 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 10 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ecograf Doppler color stationar pediatrie

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33112200 Ecograf
51410000 Servicii de instalare de echipament medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Dep. Pediatrie situat in Bld Lacul Tei nr.120, sector 2, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Ecograf Doppler color stationar pediatrie - 1 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 8.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Reprezintă perioada de garanție acordată echipamentelor ofertate, ce nu poate fi mai mică de 24 luni de la data recepției și punerii în funcțiune a acestuia. / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 651 294.12 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 8 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ecograf Doppler color portabil pediatrie

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33112200 Ecograf
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Dep. Pediatrie situat in Bld Lacul Tei nr.120, sector 2, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Ecograf Doppler color portabil pediatrie - 1 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 9.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 203 529.41 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 9 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sistem automat imunologie pentru detectie in format panel POC

Lot nr.: 57
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38434580 Analizoare imunologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

1 buc – Dep. Pediatrie situat in Bld Lacul Tei nr.120, sector 2, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Sistem automat imunologie pentru detectie in format panel POC - 1 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 57.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 195 795.26 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 57anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Casete de gaze 100 teste

Lot nr.: 16
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

9 buc – Dep. O.G Polizu situat in str. Gh. Polizu nr.38-52, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Casete de gaze 100 teste - 9 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 16.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 25 644.71 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 16 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Microscop optic pentru imunofluorescenta cu sistem de achiziie imagini si consumabile

Lot nr.: 38
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38510000 Microscoape
51410000 Servicii de instalare de echipament medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

1 buc – Dep. Pediatrie situat in Bld Lacul Tei nr.120, sector 2, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Microscop optic pentru imunofluorescenta cu sistem de achiziie imagini si consumabile- 1 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 38.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 170 964.71 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 38 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Kit detectie

Lot nr.: 34
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
51410000 Servicii de instalare de echipament medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

1 buc – Dep. Pediatrie situat in Bld Lacul Tei nr.120, sector 2, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Kit detectie - 1 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 34.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 65 129.41 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 34 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Pletismograf pentru sugar pana la copil mare (componenta pediatrie)

Lot nr.: 42
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33190000 Diverse aparate şi produse medicale
51410000 Servicii de instalare de echipament medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

1 buc – Dep. Pediatrie situat in Bld Lacul Tei nr.120, sector 2, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Pletismograf pentru sugar pana la copil mare (componenta pediatrie) - 1 buc, conform cerințelor caietului de sarcini respectiv Fișa tehnică nr. 42.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 447 764.71 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contractul de finanțare nr. 441/23.12.2020 privind implementarea proiectuluiintitulat: Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" București.

II.2.14)Informații suplimentare

Specificațiile tehnice aferente echipamentului din cadrul acestui lot se regăsesc în Fișa tehnică nr. 42 anexată caietului de sarcini.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1. Ofertanții (toți membrii asocierii), terții susținători, subcontractanții nu trebuie sa se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, din Legea nr.98/2016.

Ofertanții (toți membrii asocierii), terții susținători, subcontractanții vor completa cerința corespunzătoare în formularul DUAE din documentația de atribuire. Încadrarea în situația prevăzută la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziție publică. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, pana la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin.(2) din Legea nr.98/2016 privind Achizițiile Publice.

2. Ofertanții (toți membrii asocierii), terții susținători subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la Art. 165 si Art. 167 din Legea nr.98/2016.

Ofertanții (inclusiv toți membrii asocierii), terții susținători, subcontractanții vor completa cerința corespunzătoare în formularul DUAE din documentația de atribuire.

Cu excepția situațiilor prevăzute de Art. 165 alin. (2) și Art. 166 din Legea 98/2016, încadrarea în situația prevăzută la art. 165 sau 167 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea Contractului de achiziție Publică.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile Publice.

Documentele justificative care se vor prezenta de ofertantul clasat pe primul loc, în vederea susținerii celor declarate în DUAE pentru îndeplinirea cerințelor referitoare la neîncadrarea în prevederile art.164, 165 și 167 din Legea 98/2016 sunt:

i) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.)valabile la momentul prezentării;

ii) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

iii) după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 165 alin. (2), art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

iv) declarația pe proprie răspundere cu datele de identificare a a deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător, în situația în care forma de organizare a operatorului economic ofertant/candidat, terț susținător sau subcontractant la procedură este de societate pe acțiuni, cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător.

v) alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care un operator economic (ofertant, asociat, terț susținător sau subcontractant) a cărui formă de organizare este cea de societate pe acțiuni, cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător, nu face dovada identității deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător, așa cum se solicită prin art. 53 alin. (2) din Legea 98/2016, atunci autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedură acest operator economic, conform dispozițiilor art. 167 alin. (1^1) din Legea 98/2016 (actualizată cu Legea 148/2020).

Conform principiului recunoașterii reciproce, pentru îndeplinirea cerințelor de mai sus, operatorii economici rezidenți în alte state UE vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritățile din țara în care aceștia sunt rezidenți, echivalente cu cele mai sus precizate. În acest caz, documentele se vor prezenta însoțite de traducerea acestora în limba română, efectuată de către un traducător autorizat.

3. În scopul aplicării art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016, pentru detalierea prevederilor art. 167 alin. (1) lit. e), operatorii economici (toți membrii asocierii) inclusiv terții susținători și subcontractanții, odată cu oferta, vor prezenta declarația lor privind conflictul de interese, raportat la persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire și anume:

Manager intermar: Dr. Katsiaounas Georgios;

Director Medical interimar: Dr. Bogdan Cristian Calinescu;

Director Financiar - Contabil interimar: Ec. Maria Stanca;

Director Ingrijiri interimar: As. Daniela Nistor;

Manager de proiect: Dragos Cretoiu

Specialist achizitii publice pus la dispozitie de furnizorul de servicii auxiliare achiziției Silvia Sologiuc

Încadrarea în situația prevăzută la art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, poate atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziție publică, în condițiile prevăzute de art. 167 alin. (1) lit. e) din Legea 98/2016.

În cazul în care oferta este înaintată de un grup de operatori economici (asociați, subcontractanți, terți susținători), se vor prezenta DUAE-uri completate corespunzător pentru fiecare membru al grupului, prevederile art. 164, 165, 166 și 167 aplicându-se corespunzător.

Declarațiile privind conflictul de interese se vor întocmi conform modelului din secțiunea Formulare, de către operatorul economic (toți membrii asocierii) inclusiv terții susținători și subcontractanții și se vor încărca la momentul depunerii ofertei în cadrul secțiunii Documente de calificare.

ATENȚIE Declarațiile privind conflictul de interese, completate de terții susținători și subcontractanții participanți la procedură, vor fi asumate de reprezentantul legal al fiecărui terț susținător/subcontractant în parte. În cazul în care ofertantul participă la procedură împreună cu subcontractanți sau terți susținători, atunci se vor prezenta DUAE-uri

Întocmite distinct și asumate de către fiecare din acești operatori economici implicați în întocmirea ofertei (conform model DUAE integrat in SEAP).

În cazul în care ofertantul invocă susținerea unui terț pentru îndeplinirea cerințelor de calificare, atunci, odată cu DUAE-ul său va prezenta și angajamentul de susținere al acestuia, însoțit de documente transmise de terț/terții susținător/susținători din care să rezulte efectiv modul în care acesta/aceștia va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

În cazul în care ofertantul intenționează să subcontracteze părți ale viitorului contract de achiziție publică, atunci, odată cu DUAE-ul subcontractantului propus se va prezenta acordul de subcontractare asumat de părți, în care se va prezenta în mod explicit partea/părțile din contract care urmează a fi eventual subcontractată(-e), împreună cu cuantificarea acestora (valoric - în lei sau relativ - în procente).

NOTA: Conform art. 53 ind. 1, din Legea nr. 98/2016, modificata prin Ordonanta urgenta nr. 25/2021, privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice:

„(11) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice persoană fizică sau juridică, având calitatea de ofertant individual/ofertant asociat/candidat/terț susținător/subcontractant, care nu se încadrează în definiția de la art. 3 alin. (1) lit. jj), fără a mai fi necesară verificarea încadrării în prevederile art. 164, 165 și 167.”

CERINTA 1:

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedească o forma de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasăca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum si faptul ca arecapacitatea profesionala de a realiza activitățile care fac obiectul Contractului de achiziție publică.

MOD DE ÎNDEPLINIRE A CERINȚEI 1:

Operatorul economic ofertant va completa cerința corespunzătoare în formularul DUAE din documentația de atribuire.

Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, pana la data încheierii raportului procedurii de atribuire,conform art. 196 alin (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile Publice, pentru dovedirea îndeplinirii acestei cerințe, va prezenta uncertificat emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul teritorial, valabil la data prezentării, din care sa rezulteinformații cu privire la situația acestuia.

Din conținutul certificatului, trebuie sa rezulte faptul ca domeniul de activitate al ofertantului trebuie sa corespunda cu obiectulviitorului contract de achiziție publică.

În cazul asociaților sau a subcontractanților, dovada îndeplinirii acestei cerințe se va efectua prin corelare cu activitățile ce îi revinfiecărui asociat/subcontractant, conform Acordului de Asociere/ Subcontractare încheiat între părți.

Persoanele fizice sau juridice străine vor prezenta documentul echivalent celui solicitat mai sus, emis de autoritatea competenta dinstatul de origine al ofertantului.

********************************

CERINȚA 2 (valabilă doar pentru loturile 1 si 2)

Operatorii economici trebuie să dețină Autorizație de desfășurare a activității în domeniul nuclear, pentru activitățile de furnizare șimanipulare, emisă de CNCAN, conform art. 8 din Legea 111/1996-repubicată și actualizată, valabilă la data prezentării, iar pentruexcepțiile indicate la art. 8 alin. 1^1 lit. c) din Legea 111/1996- republicată și actualizată, operatorii economici ce depun ofertapentru loturile 1si 2 trebuie sa dețină documente similare, in conformitate cu legislația aplicabila în ța... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,4,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,5,50,51,52,53,54,55,56,57,6,7,8,9 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Loturile: 1 - 57 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Operatorii economici trebuie sa facă dovada deținerii unei experiențe in domeniul furnizării de produse similare – echipamente medicale - cu cele care facobiectul lotului pentru care se depune oferta, acumulate înultimii 3 ani, la nivelul unuia sau mai multor contracte, a căror valoare cumulată să fie, în raport cu valoarea estimată a fiecărui lot înparte, de minim: 1 2.500.000,00 2 2.200.000,00 3 7.000.000,00 4 2.800.000,00 5 650.000,00 6 625.000,00 7 750.000,00 8 625.000,00 9 200.000,00 10 150.000,00 11 180.000,00 12 120.000,00 13 190.000,00 14 125.000,00 15 95.000,00 16 25.000,00 17 90.000,00 18 150.000,00 19 6.000,00 20 20.000,00 21 20.000,00 22 80.000,00 23 1.000.000,00 24 150.000,00 25 45.000,00 26 400.000,00 27 200.000,00 28 450.000,00 29 300.000,00 30 240.000,00 31 60.000,00 32 400.000,00 33 550.000,00 34 60.000,00 35 50.000,00 36 4.000,00 37 10.000,00 38 150.000,00 39 6.000.000,00 40 1.800.000,00 41 450.000,00 42 425.000,00 43 60.000,00 44 145.000,00 45 300.000,00 46 1.800.000,00 47 200.000,00 48 150.000,00 49 70.000,00 50 160.000,00 51 750.000,00 52 80.000,00 53 90.000,00 54 70.000,00 55 45.000,00 56 45.000,00 57 190.000,00 Se vor prezenta documente/certificate emise sau contrasemnate de către autorități contractante ori de către clienți beneficiari, carefac referire la furnizarea de produse similar – echipamente medicale, in valoare cumulată cel puțin egală cu valorile minim stabilite in aceasta secțiune, infuncție de loturile ofertate de fiecare operator economic.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Operatorul economic ofertant va completa cerința corespunzătoare în formularul DUAE din SEAP, precum urmează: 1. se va utiliza câmpul "Descriere" pentru a include succint, cel puțin următoarele informații: a. datele de identificare ale contractului (număr și dată), b. obiectul contractului, c. tipul produselor (echipamente medicale) ce fac obiectul contractului, pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime 2. se va introduce în câmpul „valoare” – valoarea contractului (fără TVA) prezentat ca experiență similară; 3. se va preciza în câmpul "moneda", moneda în care este exprimată valoarea furnizării de produse; 4.se va selecta "data de început” ca fiind data la care a început prestarea contractului; 5. se va selecta data de sfârșit" ca fiind data la care furnizarea produselor prezentate ca fiind similare, a fost acceptată ca fiindefectuată în mod corespunzător de către beneficiar; 6.se va Introduce în câmpul „Beneficiari”: denumirea beneficiarului furnizării de produse, așa cum este acesta indicat în contractulprezentat ca fundament pentru realizarea furnizării în câmpul "Descriere"; Nota 1: În cazul în care relațiile prezentate drept experiență similară fac referire la Acorduri cadru - ofertantul va indica în DUAE drept relații contractuale similare doar contractele subsecvente aferente acestor Acorduri Cadru! (simplul acord cadru nu poateproba derularea activităților de furnizare). În prezentarea informațiilor solicitate pentru experiența similară în această rubrică a DUAE-ului, ofertantul va utiliza, pentru fiecarecontract cu un beneficiar, câte o grupare de informații, adăugând câmpuri suplimentare acolo unde este aplicabil. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate numai deofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, după aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportuluiprocedurii de atribuire, conform art. 196 alin (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile Publice. Prin documentele justificative ce vor fi prezentate trebuie să se facă dovada derulării unor contracte, în ultimii 3 ani, care fac referirela furnizarea de produse similare celor pentru care se depune oferta respectiv echipamente medicale, în valoare cumulată cel puțin egală cu nivelul solicitat înprezenta secțiune. În acest scop pot fi prezentate contractele de furnizare însoțite de: procese verbale de recepție, certificate emisesau contrasemnate de către autorități contractante ori de către clienți beneficiari, documente constatatoare sau alte documentesimilare care pot proba derularea activităților de furnizare similare în perioada și la nivelul valoric indicat în DUAE. În cazul în care, o relație contractuală s-a derulat fără un contract de furnizare (ex: pe bază de comandă) atunci ofertantul vaprezenta documente ce privesc recepția însoțite de factura produselor și documente care probează încasarea acesteia. Pentru conversie, se va folosi cursul mediu anual pentru perechea lei/valuta comunicat de BNR.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 20/08/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 20/12/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 20/08/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1. Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:

a) Pentru vizualizarea documentației de atribuire încărcate în SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizăriifișierelor semnate electronic (se pot identifica pe site-urile furnizorilor de semnătură electronica).

b) Reguli de comunicare și transmitere a datelor: solicitările de clarificări formulate de potențialii ofertanți, referitoare la prezentadocumentație de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv prin SEAP, în secțiunea aferentă procedurii de atribuire derulate prin mijloaceelectronice, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Secțiunea ”Documentație, clarificări și decizii” din cadrul anunțului departicipare, conform calendarului prevăzut la secțiunea II.1.4 din prezenta fișă de date.

2. În cazul în care, în cadrul unui lot, două sau mai multe oferte vor prezenta în cadrul clasamentului final același punctaj maxim atunci, înbaza art. 139 alin. (3) din HG 395/2016, atunci departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordineadescrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noipropuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea 101/2016.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
14/07/2021