Supplies - 36433-2022

21/01/2022    S15

Poland-Jastrzębie-Zdrój: Hot-water boilers

2022/S 015-036433

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 248-657989)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.
Postal address: ul. Rybnicka 6c
Town: Jastrzębie-Zdrój
NUTS code: PL227 Rybnicki
Postal code: 44- 335
Country: Poland
Contact person: Agnieszka Ostrowska
E-mail: agnieszka.ostrowska@termika.pgnig.pl
Telephone: +48 327537190
Internet address(es):
Main address: http://www.ptep.pl
Address of the buyer profile: https://www.ptep.pl/dla-kontrahenta/przetargi/objete-prawem-zamowien-publicznych

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa czterech mobilnych kotłów olejowych o mocy 2,5 MWt każdy

Reference number: 14/XII/ZP/21
II.1.2)Main CPV code
42161000 Hot-water boilers
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech mobilnych kotłów olejowych o mocy 2,5 MWt każdy wraz z niezbędnymi dostawami, usługami i robotami budowlanymi, zgodnie z zakresem prac zawartym w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym część II SWZ oraz na warunkach określonych we Wzorze Umowy stanowiącym część III SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 248-657989

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.3
Instead of:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował minimum 2 prace, o wartości co najmniej 500 000,00 PLN netto każda, polegające na dostawie, zainstalowaniu i uruchomieniu co najmniej jednego kotła wodnego na paliwo olejowe o minimalnej mocy cieplnej 1,5 MW w odniesieniu do jednego kotła.

Zamawiający uzna warunek za spełniony również w sytuacji, w której Wykonawca w ramach jednego zamówienia dostarczył, zainstalował i uruchomił co najmniej dwa kotły wodne na paliwo olejowe o minimalnej mocy cieplnej 1,5 MW każdy. Minimalna wartość pracy polegającej na dostawie, zainstalowaniu i uruchomieniu jednego kotła wodnego na paliwo olejowe o minimalnej mocy cieplnej 1,5 MW wynosi co najmniej 500 000,00 PLN netto. Celem potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca złoży stosowne oświadczenie oraz na wezwanie Zamawiającego przedłoży wykaz zamówień złożony na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Instrukcji dla Wykonawców stanowiącej część I SWZ. Do każdej pozycji wykazu zostaną załączone dowody, z których będzie wynikało, że zamówienia zostały wykonanie należycie.

Read:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował minimum 2 prace, o wartości co najmniej 500 000,00 PLN netto każda, polegające na dostawie, zainstalowaniu i uruchomieniu co najmniej jednego kotła wodnego lub parowego na paliwo olejowe o minimalnej mocy cieplnej 1,5 MW w odniesieniu do jednego kotła.

Zamawiający uzna warunek za spełniony również w sytuacji, w której Wykonawca w ramach jednego zamówienia dostarczył, zainstalował i uruchomił co najmniej dwa kotły wodne lub parowe na paliwo olejowe o minimalnej mocy cieplnej 1,5 MW każdy. Minimalna wartość pracy polegającej na dostawie, zainstalowaniu i uruchomieniu jednego kotła wodnego lub parowego na paliwo olejowe o minimalnej mocy cieplnej 1,5 MW wynosi co najmniej 500 000,00 PLN netto. Celem potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca złoży stosowne oświadczenie oraz na wezwanie Zamawiającego przedłoży wykaz zamówień złożony na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Instrukcji dla Wykonawców stanowiącej część I SWZ. Do każdej pozycji wykazu zostaną załączone dowody, z których będzie wynikało, że zamówienia zostały wykonanie należycie.

Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 25/01/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 08/02/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 24/04/2022
Read:
Date: 08/05/2022
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 25/01/2022
Local time: 11:00
Read:
Date: 08/02/2022
Local time: 11:00
VII.2)Other additional information: