Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 364591-2016

19/10/2016    S202

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2016/S 202-364591

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Állami Operaház
Nemzeti azonosító szám: AK16368
Postai cím: Andrássy út 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kiss Dóra
E-mail: drkissdora@opera.hu
Telefon: +36 18147169
Fax: +36 13318712
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.opera.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.opera.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.juratio.hu/kozbeszerzesi-eljarasok
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Juratio Zrt.
Postai cím: Monostori út 34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Stráhl Tamás
E-mail: tstrahl@juratio.hu
Telefon: +36 12880707
Fax: +36 12880708
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.juratio.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.juratio.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Juratio Zrt.
Postai cím: Monostori út 34.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Stráhl Tamás
Telefon: +36 12880707
E-mail: tstrahl@juratio.hu
Fax: +36 12880708
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.juratio.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.juratio.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási (építési és tervezési) szerződés keretében a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének generál tervezési és kivitelezési feladatai.

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási (építési és tervezési) szerződés keretében a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének generál tervezési és kivitelezési feladatai.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 9 242 790 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45211350 Többfunkciós épületek kivitelezése
45212320 Művészeti előadásokkal kapcsolatos épületek kivitelezése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

A Magyar Állami Operaház épülete (1061 Budapest, Andrássy út 22.), valamint a korszerűsítéssel érintett további ingatlanok a részvételi felhívást kiegészítő dokumentumokban meghatározottak szerint.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Magyar Állami Operaház korszerűsítése (a továbbiakban: Beruházás/Korszerűsítés) a részvételi felhívást kiegészítő dokumentumokban felsorolt ingatlanokon a „Megrendelő Követelményei” szerint; a Generál Jóváhagyási tervdokumentációban ismertetett Beruházás megvalósításához szükséges tervezési, engedélyeztetési, kivitelezési (bontási és építési) feladatok ellátása a „Megrendelő Követelményei”-ben foglaltak szerint, és a 249/2016. (VIII.22.) Korm. rendelet szerint, az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott dokumentumok felhasználásával, a Beruházás/Korszerűsítés ütemtervének megfelelően, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban.

A Korszerűsítéssel érintett ingatlanok:

A Magyar Állami Operaház Andrássy út 22. szám alatti épületének (műemléképület, nettó 24 440,28 m² alapterület, nézőtér 1 256 férőhely) korszerűsítése, azon belül a külső- és belső területek, azon belül a közönségforgalmi- és üzemi területek, felújítása, átalakítása, korszerűsítése, valamint színpad-technológiai korszerűsítése.

Hajós utca 11. szám alatti Üzemház felújítása, energetikai korszerűsítése (4 262,76 m²).

Hajós utca 13–15. szám alatti Lakatos műhely funkcióváltással egybekötött átalakítása (159,1 m²).

Révay utca 22. szám alatti Cipészműhely funkcióváltással egybekötött átalakítása (92,01 m²).

Hajós utca 13–15. szám alatti Opera Értékesítési Centrum átalakítása (126,5 m²).

A részletes feltételeket a részvételi felhívást kiegészítő dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Szakmai ajánlat / Súlyszám: 45
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Tervezésben részt vevő szakemberek és a Tervezés Módszertana / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Megajánlott anyagok, technológiák és rendszerek / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Organizációs Fázistervek és Leírás, Műszaki Ütemterv / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. Jótállás vállalt többletidőtartama (60 hónapon felül) (legalább 1 hónap, legfeljebb 60 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 9 242 790 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 31/03/2017
Befejezés: 31/12/2018
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 5
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

A részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben (96 hónapban) a részvételi felhívás III.2.3) M/1.1. a) pontjában előírtaknak megfelelő, bemutatott referenciák közül a legnagyobb nettó alapterületű beruházás referencia. Amennyiben jelentkező több referenciát nyújt be, úgy csak a legnagyobb referencia kerül elbírálásra. Amennyiben a fentiekben található rangsorolás alapján 2 vagy több részvételre jelentkező esetén egyenlő ranghely alakulna ki, úgy Ajánlatkérő azt a részvételre jelentkezőt sorolja kedvezőbb helyre, akinek a rangsorolási szempont szerinti referenciáiban megjelölt épület beruházási értéke nagyobb. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a rangsorolásnál kizárólag azokat a referenciamunkákat veszi figyelembe, amelyek megfeleltek a részvételi felhívás és a Kbt. által előírt formai és tartalmi követelményeknek. Az ajánlatkérő ajánlattételi felhívást csak az első 5 helyen rangsorolt részvételre jelentkezőnek küldi meg. Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Kbt. 82. § (5) bekezdése alapján a rangsorolásra vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) 22. § (1) bekezdése szerinti igazolást kéri benyújtani. Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (8) bekezdése alapján a meghatározott keretszámot meghaladó részvételi jelentkezés benyújtása esetén az Ajánlatkérő köteles már a részvételi jelentkezések bírálata során a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat bekérni, és a részvételi szakasz eredményét ezek figyelembevételével megállapítani.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az Ár értékelési részszempontnál 50-as súlyszám került meghatározásra, mely az alábbiak szerint kerül értékelésre:

Nettó vállalkozási díj (összesen nettó HUF) / Súlyszám: 50.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező,alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)–p) pontjaiban,a Kbt. 62. § (2) bekezdésének a)–b) pontjaiban,valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésének a)–d) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt(közös részvételre jelentkezőt),alvállalkozót,alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt,aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdés alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére a részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból,amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondta,hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban részvételi jelentkezésének benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően,az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)–p) pontjaiban,továbbá (2) bekezdésének a)–b) pontjaiban,valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá. Az Egységes Európai Dokumentumban a gazdasági szereplő (részvételre jelentkező, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)–p) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)–b) pontjaiban, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok fenn nem állását a Korm. rendelet 2–16. § szerint kell igazolnia. A részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)–p) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)–b) pontjaiban, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a részvételre jelentkező a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Ajánlatkérő ezúton hívja fel a részvételre jelentkező figyelmét,hogy a részvételi felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatok, igazolások benyújtását fogadja el.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P/1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján részvételre jelentkezőnek(közös részvételre jelentkezőnek) csatolni szükséges valamennyi élő pénzforgalmi számlaszámára vonatkozóan a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot – attól függően, hogy a részvételre jelentkező(közös részvételre jelentkezőnek) mikor jött létre,illetve mikor kezdte meg tevékenységét,amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak – az alábbi tartalommal:- a vezetett pénzforgalmi számla számlaszáma,- a számlavezetés kezdete(mióta vezeti a pénzügyi intézmény az adott pénzforgalmi számlát),- volt-e a számláján 15 napot meghaladó sorbaállítás (2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti) a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban).

P/2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1)bekezdés b) pontja alapján a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) részéről csatolandó a részvételi felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évéről szóló saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója egyszerű másolatban (kiegészítő mellékletek nélkül). Ha a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető,a beszámoló adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi,a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása ebben az esetben nem szükséges. Ha a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) a P/2. szerinti irattal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban,mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (generál kivitelezés és tervezés) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

P/3. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján a részvételre jelentkező(közös részvételre jelentkező) cégszerű nyilatkozata a részvételi felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről,valamint a közbeszerzés tárgyából (generál kivitelezés és tervezés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről attól függően,hogy a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) mikor jött létre,illetve mikor kezdte meg tevékenységét,amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) a P/3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik,mert olyan jogi formában működik,amely tekintetében a közbeszerzés tárgyából származó,illetve teljes árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely,az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett a részvételre jelentkező(közös részvételre jelentkező) kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani,hogy olyan jogi formában működik,amely tekintetében a közbeszerzés tárgyából származó, illetve teljes árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek(közös részvételre jelentkezőnek) a részvételi jelentkezésében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban részvételi jelentkezésének benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően,az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy megfelel a P/1., P/2., P/3. pontokban az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre,azok előzetes ellenőrzésére a 321/2015. (X.30.) 2. § (5) bekezdése alapján kéri az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), amennyiben bármelyik élő pénzforgalmi számlaszámán a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban) 15 napot meghaladó sorbaállítás mutatkozott.

P/2. Alkalmatlan részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), amennyiben a részvételi felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évéről szóló számviteli jogszabályok szerinti beszámolója szerint a mérleg szerinti eredménye több mint egy évben negatív. Nem minősül „negatív”-nak a mérleg szerinti eredmény, amennyiben annak értéke „pozitív” vagy „nulla”.

Az Ajánlatkérő köteles részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (generál kivitelezés és tervezés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja az 5 000 000 000 HUF összeget.

P/3. Alkalmatlan részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), amennyiben a részvételi felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen a 7 000 000 000 HUF-ot, valamint a közbeszerzés tárgyából (generál kivitelezés és tervezés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen az 5 000 000 000 HUF-ot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M/1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pont alapján részvételre jelentkező részéről csatolandó a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 8 év (96 hónap) legjelentősebb a jelen közbeszerzési eljárás tárgya (generál kivitelezés és tervezés) szerinti az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített,befejezett (sikeres műszaki átadását vétellel lezárt) építési beruházásainak ismertetése. Az M/1.alkalmassági követelménynek való megfelelést a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint kell igazolni. A referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:-a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét;

— a referenciát adó személy nevét, elérhetőségét (telefonszám),

— az építési beruházás tárgyát és rövid leírását (minden olyan adatot, amely alapján az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés megállapítható),

— az ellenszolgáltatás összege (nettó értéke),

— a teljesítés helyét,

— a teljesítés idejét (kezdési és befejezési határidő (tól-ig), év/hónap/nap bontásban),

— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a jelen közbeszerzési eljárás tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget/mennyiségi adatot. Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített részösszeget/mennyiségi adatot.

Amennyiben a nyertes közös részvételre jelentkezőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referenciaigazolás – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes részvételre jelentkezők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az Ajánlatkérő a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett részvételre jelentkező részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

M/2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azon szakembereknek a megnevezése,képzettségük,szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket részvételre jelentkező be kíván vonni a teljesítésbe. A részvételi jelentkezéshez csatolandó:

— részvételre jelentkező nyilatkozata,hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani,

— a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz,amely tartalmazza az adott szakember képzettségére, szakmai tapasztalatára vonatkozó adatokat (A szakmai önéletrajzban a szakmai tapasztalat bemutatásának kezdő és befejező időpontját év/hó bontásban szükséges megadni. Az alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében a szakmai tapasztalatot alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni a szakmai tevékenység alatt ellátott szerepkört (beosztás), az elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését, valamint fel kell tüntetni a tapasztalat alapjául hivatkozott építési beruházás megnevezését is),

— a szakember képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata,

— a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozata,hogy a részvételre jelentkező nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.

M/3.A Kbt.65. § (1) bekezdés c) pontja alapján és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének megfelelően a részvételi jelentkezéshez csatolni szükséges részvételre jelentkező cégszerű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a részvételre jelentkező az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepel.

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c)pontja, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezéshez csatolnia kell annak igazolását,hogy részvételre jelentkező szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1.1. Alábbi referenciák:

a) legalább 1 db olyan referenciamunka, amely műemlékvédelem alatt álló, legalább nettó 5 000 m2 alapterületű épület felújítására és/vagy rekonstrukciójára és/vagy átalakítására vonatkozik, és amely referenciaértéke eléri vagy meghaladja a nettó 4 500 000 000 HUF-ot,és

b) legalább 1 db olyan referenciamunka, amely tartalmazta legalább 700 fő befogadó képességű, színházi funkciójú (Színház alatt Ajánlatkérő olyan prózai, zenés, táncos színpadi művek előadásával foglalkozó előadó-művészeti zárt kőszínházat ért, amelyik tartalmaz színpadot, zenekariárkot, és nézőteret a továbbiakban: színház) épület felújítását és/vagy rekonstrukcióját és/vagy átalakítását,és amely referenciaértéke eléri vagy meghaladja a nettó 2 000 000 000 HUF-ot.

M/1.2. Alábbi referenciák:

a) legalább 1 db olyan referenciamunka, amely műemlékvédelem alatt álló, legalább 1 db nettó 5 000 m2 alapterületű épületfelújítására és/vagy rekonstrukciójára és/vagy átalakítására vonatkozik, és amely referencia értéke eléri vagy meghaladja a nettó 175 000 000 HUF-ot és

b) legalább 1 db olyan referenciamunka, amely tartalmazta legalább 700 fő befogadó képességű színházi funkciójú épület felújítását és/vagy rekonstrukcióját és/vagy átalakítását, és amely referenciaértéke eléri vagy meghaladja a nettó 175 000 000 HUF-ot.

Az M/1.1.és M/1.2. ponton belül egy referencia több referencia előírást is igazolhat.

Az M/1.1. és M/1.2.ponton belül az a) és b) pontokban előírt alkalmassági minimum követelmény teljesítésére alpontonként külön-külön legfeljebb 2 db referenciaigazolás nyújtható be.

M/2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, hanem rendelkezik:

a) legalább 1 fő műemléki rész szakterületen felelős műszaki vezetővel, aki rendelkezik:

— MV-É-M szakterületi felsőfokú műszaki végzettséggel és

— legalább 36 hónap műemléki építési szakterületen szerzetts zakmai tapasztalattal;

b) legalább 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki rendelkezik:

— MV-ÉG szakterületi felsőfokú műszaki végzettséggel és

— legalább 36 hónap építmény gépészeti szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal;

c) legalább 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki rendelkezik:

— MV-ÉV szakterületi felsőfokú műszaki végzettséggel és

— legalább 36 hónap építményvillamossági szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal;

d) legalább 1 fő felelős építésztervezővel,aki rendelkezik:

— É-1 szakterületi felsőfokú műszaki végzettséggel és

— legalább 36 hónap építési szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal és

— műemléki védettségű (műemléki törzsszámmal rendelkező vagy az adott ország műemléki védettséget jelentő regisztrációval rendelkező) épületfelújításának és/vagy átalakításának és/vagy rekonstrukciójában szerzett szakmai tapasztalattal;

e) legalább 1 fő tartószerkezeti tervezővel, aki rendelkezik:

— tartószerkezeti tervezési szakterületi felsőfokú műszaki végzettséggel és

— legalább 36 hónap építési szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal;

f) legalább 1 fő építmény gépész tervezővel, aki rendelkezik:

— építmények gépészeti tervezési szakterületi felsőfokú műszaki végzettséggel és

— legalább 36 hónap építési szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal;

g) legalább 1 főépítmény villamossági tervezővel, aki rendelkezik:

— építményvillamossági tervezési szakterületi felsőfokú műszaki végzettséggel és

— legalább 36 hónap építési szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal;

h) legalább 1 fő fa szobrász restaurátorművésszel, aki rendelkezik:

— szakirányú szakképzettséggel (mester fokozattal rendelkező restaurátorművész vagy okleveles restaurátorművész),

— legalább 36 hónap szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal és

— szerepel a Magyar Restaurátori Kamara nyilvántartásában;

i) legalább 1 fő festő restaurátor művésszel, aki rendelkezik:

— szakirányú szakképzettséggel (mester fokozattal rendelkező restaurátor művész vagy okleveles restaurátorművész),

— legalább 36 hónap szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal és

— szerepel a Magyar Restaurátori Kamara nyilvántartásában.

Egy szakember több pozícióba is jelölhető (azaz átfedés megengedett a szakemberek között).

M/3.1. Alkalmatlan részvételre jelentkező, hanem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.

M/3.2. Alkalmatlan részvételre jelentkező, hanem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A Kbt. 135. § (7) bekezdése, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)–(3) bekezdése szerint a nyertes részvételre jelentkező a szerződésben foglalt – tartalékkeret és áfa nélkül számított – vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő összegű, de legfeljebb 75 000 000 HUF előlegként történő kifizetését kérheti. Amennyiben részvételre jelentkező kéri az előleg kifizetését, úgy azt Ajánlatkérő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni.

A kifizetés az ajánlatkérő által igazolt teljesítés, valamint tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében átutalással történik, a számla ajánlatkérő általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)–(3) bekezdése, alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdése, valamint a Kbt. 135. § (1) és (5)–(6) bekezdései szerint.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.5)Információ a tárgyalásról
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 21/11/2016
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 30/12/2016
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) A részvételi jelentkezések bontásának helye és időpontja: Juratio Zrt. 1031 Budapest, Monostori út 34., 21.11.2016. 11:00 óra.

A bontás a Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) bekezdése szerint történik.

2) A Kbt. 56. § (1) bekezdésére tekintettel a részvételi felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban a részvételre jelentkező írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb négy nappal válaszolja meg. Kiegészítő tájékoztatást részvételre jelentkező a Kbt. 56. §-ában foglaltak szerint kérhet a részvételi felhívás I.3) pontjában meghatározott kapcsolattartási ponton.

3) Az részvételi jelentkezés – tartalomjegyzéket követő – első oldalaként a felolvasólap szerepeljen, amelyben közölni kell az alábbi adatokat: részvételre jelentkező nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), telefon és faxszámát. A felolvasólap mintáját a részvételi felhívást kiegészítő dokumentumok tartalmazzák.

4) Az ajánlatkérő a Kbt. 54. § értelmében, az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlattevők 15 000 000 HUF, azaz tizenötmillió forint összegben ajánlati biztosítékot kötelesek nyújtani. Az ajánlati biztosíték teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő 10032000-01714593-00000000 számú bankszámlájára történő befizetéssel; az Ajánlatkérő nevére kiállított pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt bankgaranciával vagy kézfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.

5) A Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt kizárja, tekintettel arra, hogy a jelen építési beruházás egy egységet képez, mind szakmailag, mind időben az alábbi indokok alapján:

A Magyar Állami Operaház korszerűsítésének megvalósításához kapcsolódó generál tervezési és kivitelezési feladatainak részét képezi az egyes ingatlanokban történő kivitelezési munkák időbeli és térbeli organizációja, mely során több szakágat, helyszíni munkaterület átadás-átvételt kell összehangolni. Az Operaház korszerűsítésének megvalósításához kapcsolódó időbeli és térbeli organizációs feladatok során is indokolt az Operaház, az Üzemház és az egyéb kapcsolódó ingatlanok együttes vállalkozásba adása.

6) Ajánlatkérő 26.10.2016. 10:00 órakor – nem konzultációs jelleggel – biztosítja a helyszín megtekintését. Találkozási hely: Opera Hajós utcai bejárat.

7) Az értékelési módszerek: 1. értékelési részszempont: „fordított arányosítás”; 2. értékelési részszempont (2.1.-2.3. alszempontok): „pontozás”, 3. értékelési részszempont: „egyenes arányosítás”.

Az értékelés során adható pontszám alsó határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 1 pont; felső határa: 10 pont.

8) A jelen részvételi felhívás II.2.7) pontja alapján a szerződés időtartama: részvételre jelentkező feladatait a szerződés hatálybalépésétől (tervezetten: 31.3.2017.) 31.12.2018-ig, valamint a Projekt lezárásától (sikeres műszaki átadás-átvétel) számított 1 éven belül esedékes egyéves utó-felülvizsgálati eljárás lezárásáig köteles ellátni, azaz tervezetten 31.12.2019-ig. A szerződéskötés dátuma a jelen közbeszerzési eljárás lezárásának függvényében módosulhat.

9) Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján feltételesen kívánja lefolytatni, figyelemmel a 1452/2016. (VIII. 22.) Korm. határozatban foglaltak teljesülésére. Amennyiben az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Állami Operaház között a Támogatási Szerződés nem jön létre, úgy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés nem lép hatályba.

10) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a részvételi határidő lejártát a http://www.pontosido.com/ weboldal „Pontos idő Budapest” adatai alapján állapítja meg.

11) Faksz: dr. Stráhl Tamás (l.sz: 00383).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3) bekezdése alapján a kérelem – a (4)–(5) bekezdés szerinti eltéréssel – a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 15 napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 10 napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított 90 napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/10/2016