Services - 36464-2022

21/01/2022    S15

România-Timișoara: Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică

2022/S 015-036464

Anunț de participare – utilități

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: E-DISTRIBUTIE BANAT S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 14490379
Adresă: Strada: Pestalozzi, nr. 3-5
Localitate: Timisoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 300115
Țară: România
Persoană de contact: ALICE CRISTINA TRIFAN
E-mail: ioanacristina.marinescu@enel.com
Telefon: +40 722182359
Fax: +40 372871911
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.enel.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 14500308
Adresă: Strada NICOLAE IORGA, Nr. 89A
Localitate: Constanta
Cod NUTS: RO România
Cod poștal: 900587
Țară: România
Persoană de contact: BIATRICE DASCALU
E-mail: alexandru.manea@e-distributie.com
Telefon: +40 212065082
Fax: +40 372871911
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.e-licitatie.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul implică o achiziţie comună
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100135337
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Electricitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

LOT 1 - Servicii de proiectare si obtinere avize in vederea promovarii lucrarilor de investitii in retelele de MT si JT apartinand E-DISTRIBUTIE BANAT ; LOT 2 - Servicii de proiectare si obtinere avize in vederea promovarii lucrarilor de investitii in retelele de MT si JT apartinand E-DISTRIBUTIE DOBROGEA

Număr de referinţă: 14490379/2022/07902/09103 EDB/EDD
II.1.2)Cod CPV principal
71323100 Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Scopul acestor servicii este de proiectare si obtinere avize pentru lucrarile cuprinse in programele de investitii a E-Distributie Banat SA (LOT 1) si E-Distributie Dobrogea SA (LOT 2) aferente linii JT, posturi de transformare JT/MT, statii de transformare MT/MT, linii MT si bara de MT a statiilor de transformare IT/MT:

- studii de fezabilitate;

- obtinerea in numele E-Distributie Banat si E-Distributie Dobrogea a Certificatelor de Urbanism;

- intocmirea memoriilor si obtinerea tuturor acordurilor si avizelor mentionate in Certificatele de Urbanism;

- proiecte pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor;

- depunerea documentatiei pentru obtinerea Autorizatiilor de Construire, si obtinerea acestora;

- proiecte tehnice de executie (inclusiv detalii de executie, daca este cazul);

Beneficiarul nu are obligatia de a comanda toate fazele de proiectare pentru aceeasi lucrare.

Operatorii economici interesati pot solicita clarificari/informatii suplimentare, pana in a 20-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare, Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor (Conf prev art.172 al (2) si 173 al (1) din Legea 99/2016 actualizata).

Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul-limita stabilit, conform art. 29 alin. (3) din HG 394/2016.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 18 937 100.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 2
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 1: Servicii de proiectare si obtinere avize in vederea promovarii lucrarilor de investitii in retelele de MT si JT – E-Distributie Banat

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71323100 Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

conform detaliilor din caietul de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Scopul acestor servicii este de proiectare si obtinere avize pentru lucrarile cuprinse in programele de investitii a E-Distributie Banat SA (LOT 1) aferente linii JT, posturi de transformare JT/MT, statii de transformare MT/MT, linii MT si bara de MT a statiilor de transformare IT/MT:

- studii de fezabilitate;

- obtinerea in numele E-Distributie Banat a Certificatelor de Urbanism;

- intocmirea memoriilor si obtinerea tuturor acordurilor si avizelor mentionate in Certificatele de Urbanism;

- proiecte pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor;

- depunerea documentatiei pentru obtinerea Autorizatiilor de Construire, si obtinerea acestora;

- proiecte tehnice de executie (inclusiv detalii de executie, daca este cazul);

Beneficiarul nu are obligatia de a comanda toate fazele de proiectare pentru aceeasi lucrare.

Detalierea tuturor conditiilor se regaseste in documentele atasate la prezenta documentatia de atribuire.

Cantitatile estimate ale acordului cadru sunt detaliate in Anexa la Caietul de sarcini aferent lotului in cauza, atasat prezentei documentatii si in formularul F11- lot 1, centralizator financiar.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica - Prestatorul are implementat sistemul de management al mediului -Certificare ISO 14001:2015 punctaj acordat: 2 (doua) puncte / Pondere: 2
Prețul - Pondere: 98
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 14 091 100.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Achizitia se desfasoara din FONDURI PROPRII ale E-DISTRIBUTIE BANAT, entitate contractanta ce desfasoara activitate relevanta in domeniul energiei electrice, conform art.4, alin.1 lit.c) si art.6 alin.1 lit.a) din Legea 99/2016 (actualizata).

Valoare garantie de participare la licitatie lot 1: 6.000,00 lei.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 2: Servicii de proiectare si obtinere avize in vederea promovarii lucrarilor de investitii in retelele de MT si JT – E-Distributie Dobrogea

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71323100 Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

conform detaliilor din caietul de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Scopul acestor servicii este de proiectare si obtinere avize pentru lucrarile cuprinse in programele de investitii a E-Distributie Dobrogea SA (LOT 2) aferente linii JT, posturi de transformare JT/MT, statii de transformare MT/MT, linii MT si bara de MT a statiilor de transformare IT/MT:

- studii de fezabilitate;

- obtinerea in numele E-Distributie Dobrogea a Certificatelor de Urbanism;

- intocmirea memoriilor si obtinerea tuturor acordurilor si avizelor mentionate in Certificatele de Urbanism;

- proiecte pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor;

- depunerea documentatiei pentru obtinerea Autorizatiilor de Construire, si obtinerea acestora;

- proiecte tehnice de executie (inclusiv detalii de executie, daca este cazul);

Beneficiarul nu are obligatia de a comanda toate fazele de proiectare pentru aceeasi lucrare.

Detalierea tuturor conditiilor se regaseste in documentele atasate la prezenta documentatia de atribuire.

Cantitatile estimate ale acordului cadru sunt detaliate in Anexa la Caietul de sarcini aferent lotului in cauza, atasat prezentei documentatii si in formularul F11- lot 2, centralizator financiar.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica - Prestatorul are implementat sistemul de management al mediului -Certificare ISO 14001:2015 punctaj acordat: 2 (doua) puncte / Pondere: 2
Prețul - Pondere: 98
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 846 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Achizitia se desfasoara din FONDURI PROPRII ale E-DISTRIBUTIE DOBROGEA entitate contractanta ce desfasoara activitate relevanta in domeniul energiei electrice, conform art.4, alin.1 lit.c) si art.6 alin.1 lit.a) din Legea 99/2016 (actualizata).

Valoare garantie de participare la licitatie lot 2: 7.300,00 lei.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A. Ofertantii (inclusiv asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii declarati) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.177,178,180 din Legea nr.99/2016 actualizata, privind achizitiile sectoriale;

B. Ofertantii (inclusiv asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii declarati) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile potential generatoare de conflict de interese prevazute la art 73 din Legea 99/2016 actualizata, privind achizitiile sectoriale.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor de mai sus:

Ca dovada preliminara pentru verificarea motivelor de excludere, se va completa DUAE, in mod obligatoriu, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 202, alin. (1) din Legea 99/2016, ofertanti/asociati/ terti sustinatori/subcontractanti, fiecare completand cate un DUAE separat, aferent situatiei lor, si se va prezenta (pentru punctul B)

Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile potenţial generatoare de conflict de interese, prevăzute la art. 72 si art.73 din Legea nr. 99/2016, (Formular F7 -Sectiunea Formulare).

DUAE se va transmite in format electronic pana la data si ora limita de depunere a ofertelor prevazute in anuntul de participare.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea entitatii contractante, doar ofertantului situat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, (conform art 205. alin 2 din Legea 99/2016, coroborat cu art . 138 al 2 din HG394/2016, Notificare ANAP 245 din 1 sept 2016).

Aceste documente justificative pot fi:

1.certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante (cu exceptiile prevazute de Legea 99/2016 actualizata), cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc), la momentul prezentarii acestora;

2.cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3.dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.178 alin. (2), 179 alin. (2), art.180 alin.(2), art.184 din Legea 99/2016 actualizata privind achizitiile sectoriale;

4. dupa caz, pentru respectarea prevederilor alin. (2), în etapa prevăzută la art. 205 alin. (2), operatorul economic prezintă pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 178 alin. (1), iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate.

5. pentru punctul B, se va prezenta o declaratie pe propria raspundere, care va fi completata de ofertanti/asociati/ terti sustinatori/subcontractanti, fiecare conform situatiei aferente - model care poate fi utilizat, in sectiunea Documente, Formulare, formularul F7.

6. alte documente, dupa caz.

Persoanele juridice/fizice straine, care doresc sa participe la prezenta procedura, vor prezenta orice documente considerate edificatoare in tara in care acestea sunt rezidente, cum ar fi certificate constatatoare, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara în care acestea sunt rezidente, insotite de traducere autorizata in limba romana.

Documentele trebuie sa dovedeasca îndeplinirea cerintelor mentionate mai sus, la momentul prezentarii acestora. Dupa caz, se vor prezenta documente justificative prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 178 al 2, 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 actuaizata privind achizitiile sectoriale.

Exceptie: Documente care se vor depune impreuna cu DUAE: - daca este cazul, cele mentionate la Sectiunea III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala, a prezentului document, angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau a acordul de asociere, dupa caz. - documentul mentionat la Sectiunea III.1.6.a). Garantie de participare la licitatie.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt:

Director General - Monica Hodor;

Director Achizitii - Simona Cristina Trofin;

Manager Achizitii - Cristian Ljubomir Bogdan.

Operatorii economici ce transmit oferta la prezenta procedura (inclusiv asociati, terti sustinatori si subcontractanti declarati – la nivelul situatiei lor) trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta din care sa reiasa ca sunt legal constituiti, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii lor, precum si faptul ca au capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului cadru.

Modalitatea de indeplinire:

Ca dovada preliminara pentru verificarea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale, Operatorii Economici participanti la procedura de atribuire, respectiv ofertanti (inclusiv asociati, terti sustinatori si subcontractanti declarati– la nivelul situatiei lor), vor completa DUAE.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea entitatii contractante, doar ofertantului situat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, (conform art 205. alin 2 din Legea 99/2016, coroborat cu art . 138 al 2 din HG394/2016, Notificare ANAP 245 din 1 sept 2016).

Documentul justificativ este certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului sau, pentru persoane juridice straine, documentul echivalent emis in tara de rezidenta prin care se dovedeste forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica.

Informatiile cuprinse in certificatul constatator sau in documentul echivalent trebuie sa fie reale / actuale la data prezentarii acestuia.

Din certificatul constatator sau documentul echivalent, trebuie sa rezulte obiectul de activitate al respectivului Operator economic.

Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 2Specificati cifra de afaceri medie anualaPentru LOT 2 EDD: Ofertantii vor prezenta media cifrei de afaceri globale (anuale) pe ultimii 3 ani (respectiv 2018, 2019, 2020 - perioada raportata la data depunerii ofertelor), care trebuie sa fie de minim 730.000,00 lei.

Loturile: 1Specificati cifra de afaceri medie anualaPentru LOT 1 EDB: Ofertantii vor prezenta media cifrei de afaceri globale (anuale) pe ultimii 3 ani (respectiv 2018, 2019, 2020 - perioada raportata la data depunerii ofertelor), care trebuie sa fie de minim 600.000,00 lei.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Dovada preliminara: Completare DUAE cu informatiile aferente. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sa fie prezentate, doar la solicitarea entitatii contractante, doar ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, (conform art 205. alin 2 din Legea 99/2016, coroborat cu art . 138 al 2 din HG394/2016, Notificare ANAP 245 din 1 sept 2016). In conformitate cu Art.190 din Legea nr 99/2016 actualizata, privind achizitiile sectoriale, se solicita documente de confirmare privind situatia economica financiara, lasandu-se la latitudinea operatorului economic alegerea documentelor care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare anterior mentionate. Entitatea contractanta nu limiteaza documentul ce va fi prezentat în vederea îndeplinirii nivelului aferent cifrei de afaceri la situații financiare anuale, existând posibilitatea alegerii prezentării de documente cum ar fi: declaratii sau extrase bancare corespunzatoare, situatii financiare sau extrase din situatii financiare inregistrate la organele competente, rapoarte de audit financiar întocmite de entități specializate, sau bilanturi/ balanțe de verificare asumate de operatorul economic (în cazul în care situațiile aferente anului financiar încheiat nu au fost încă definitivate conform prevederilor legislației incidente în domeniu), etc. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea economica si financiara se demonstreaza prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului. Pentru calculul echivalentei se va lua in calcul cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Pentru Euro cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte este: 2018 - 1 euro = 4,6535 lei, 2019 - 1 euro = 4,7452 lei, 2020 – 1 euro = 4,8371 lei

Dovada preliminara: Completare DUAE cu informatiile aferente. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sa fie prezentate, doar la solicitarea entitatii contractante, doar ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, (conform art 205. alin 2 din Legea 99/2016, coroborat cu art . 138 al 2 din HG394/2016, Notificare ANAP 245 din 1 sept 2016). In conformitate cu Art.190 din Legea nr 99/2016 actualizata, privind achizitiile sectoriale, se solicita documente de confirmare privind situatia economica financiara, lasandu-se la latitudinea operatorului economic alegerea documentelor care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare anterior mentionate. Entitatea contractanta nu limiteaza documentul ce va fi prezentat în vederea îndeplinirii nivelului aferent cifrei de afaceri la situații financiare anuale, existând posibilitatea alegerii prezentării de documente cum ar fi: declaratii sau extrase bancare corespunzatoare, situatii financiare sau extrase din situatii financiare inregistrate la organele competente, rapoarte de audit financiar întocmite de entități specializate, sau bilanturi/ balanțe de verificare asumate de operatorul economic (în cazul în care situațiile aferente anului financiar încheiat nu au fost încă definitivate conform prevederilor legislației incidente în domeniu), etc. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea economica si financiara se demonstreaza prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului. Pentru calculul echivalentei se va lua in calcul cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Pentru Euro cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte este: 2018 - 1 euro = 4,6535 lei, 2019 - 1 euro = 4,7452 lei, 2020 – 1 euro = 4,8371 lei

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 2Proportia de subcontractareLOT 2 EDD Se vor prezenta informatii privind SUBCONTRACTANTII (daca este cazul). - categoriile de servicii din acordul cadru pe care intenţionează să le subcontracteze - procentul aferent activităţilor indicate în ofertă ca fiind realizate de către subcontractanţi; - datele de identificare ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei

Loturile: 2Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatPentru LOT 2 EDD - Servicii de proiectare si obtinere avize in vederea promovarii lucrarilor de investitii in retelele de MT si JT - EDD, ofertantii vor prezenta o listă din care sa rezulte: -ca au prestat în cel mult ultimii 3 ani, servicii similare de proiectare in retele electrice (aeriene, subterane, posturi de transformare, statii) de minim 730.000,00 lei, fara TVA;

Loturile: 1Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatPentru LOT 1 EDB - Servicii de proiectare si obtinere avize in vederea promovarii lucrarilor de investitii in retelele de MT si JT - EDB, ofertantii vor prezenta o listă din care sa rezulte:-ca au prestat în cel mult ultimii 3 ani, servicii similare de proiectare in retele electrice (aeriene, subterane, posturi de transformare, statii) de minim 600.000,00 lei, fara TVA;

Loturile: 1Proportia de subcontractarePentru LOT 1 EDB: Se vor prezenta informatii privind SUBCONTRACTANTII (daca este cazul).- categoriile de servicii din acordul cadru pe care intenţionează să le subcontracteze- procentul aferent activităţilor indicate în ofertă ca fiind realizate de către subcontractanţi;- datele de identificare ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei.

Loturile: 2Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiPentru LOTUL 2 EDD - Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii.Informatii privind asigurarea calitatii in conformitate cu standardele europene relevante SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent.

Loturile: 1Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiPentru LOTUL 1 EDB - Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii.Informatii privind asigurarea calitatii in conformitate cu standardele europene relevante SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Dovada preliminara: Completare DUAE cu info. mentionate mai sus. Ofertantul va prezenta DUAE, completat astfel incat sa reiasa informatiile cu privire la subcontractanti şi va avea anexat si acordul de subcontractare (conf. model Formular F8, din sectiunea Documente, Formulare). In cazul subcontr. pe ale căror capacităţi se bazează ofertantul, subcontr. respectivi trebuie să completeze DUAE separat, incluzând si informaţiile referitoare la demonstrarea neîncadrarii în niciuna din situaţiile de excludere prev. la art. 177, 178,180, a îndeplinirii criteriilor privind capacitatea si dacă este cazul, a îndeplinirii criteriilor de calificare stab. de ent. contr. -conf L.99/2016, actualizata. Subcontractantul va prezenta pt. sustinerea celor declarate in DUAE, declaratie de neincadrare in situatiile prev. la art. 72,73 , la art.177 alin.1 si 2 , art.178 si informatii aferente art.180 din L.99/2016. Va prezenta de asemenea si inf. aferente, conf. art.188 alin (2) lit.a si art.192 lit a si b din L 99/2016, actualizata.În cazul subcontr. pe ale căror capacităţi ofertantul nu se bazează (pentru îndeplinirea criteriilor privind capacitatea), DUAE prezentat de acesta va conţine doar inf. ref. la demonstrarea neîncadrarii în niciuna din situaţiile de excludere de la art. 177, 178 şi 180. Doc. justific. care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE, vor fi prezentate, doar la solicitarea ent. contr., doar ofertantului situat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire.

Se va prezenta DUAE completat de ofertant/asociat/terţ susţ./ subcontractant, cu informaţii care să demonstreze realizarea plafoanelor impuse pentru cerinţa în cauză. - La nivelul DUAE trebuie precizate informaţii cum ar fi: nr. şi data contractului/contractului subsecvent invocate drept experienţă similară, beneficiarul acestuia, data şi nr. documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA. (Instruct. 2 Pres. ANAP/2017 (art 12). Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (informatiile mentionate mai sus), vor fi prezentate, doar la solicitarea entitatii contractante, doar ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, (conf. art 205. al 2 L99/2016, coroborat cu art.138 al 2 HG394/2016, Notif. ANAP 245/1 sept 2016). Se lasa la latitudinea oper. economic alegerea doc. care vor fi prezentate in sustinerea celor declarate, respectiv prestarea serv. similare indeplinite, prin orice tip de document emis sau contrasemnat de o autoritate/entitate sau de clientul beneficiar privat, cum ar fi (enumerarea nefiind cumulativă): extrase din contracte îndeplinite, recomandari de la beneficiari, procese verbale de receptie, documente constatatoare sau orice alte doc. edificatoare. (conf. art.190 L99/2016, Instruct. 2 Pres. ANAP/2017 (art 12 al 4, 6). Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana a tuturor documentelor prezentate. Pentru calculul echivalentei se va considera cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. ...

Se va prezenta DUAE completat de ofertant/asociat/terţ susţ./ subcontractant, cu informaţii care să demonstreze realizarea plafoanelor impuse pentru cerinţa în cauză. - La nivelul DUAE trebuie precizate informaţii cum ar fi: nr. şi data contractului/contractului subsecvent invocate drept experienţă similară, beneficiarul acestuia, data şi nr. documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA. (Instruct. 2 Pres. ANAP/2017 (art 12) Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (informatiile mentionate mai sus), vor fi prezentate, doar la solicitarea entitatii contractante, doar ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire (conf. art 205. al 2 L99/2016, coroborat cu art.138 al 2 HG394/2016, Notif. ANAP 245/1 sept 2016). Se lasa la latitudinea oper. economic alegerea doc. care vor fi prezentate in sustinerea celor declarate, respectiv prestarea serv. similare indeplinite, prin orice tip de document emis sau contrasemnat de o autoritate/entitate sau de clientul beneficiar privat, cum ar fi (enumerarea nefiind cumulativă): extrase din contracte îndeplinite, recomandari de la beneficiari, procese verbale de receptie, documente constatatoare sau orice alte doc. edificatoare. (conf. art.190 L99/2016, Instruct. 2 Pres. ANAP/2017 (art 12 al 4, 6) Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana a tuturor documentelor prezentate. Pentru calculul echivalentei se va considera cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Pentru Eur...

Dovada preliminara: Completare DUAE cu info. mentionate mai sus. Ofertantul va prezenta DUAE, completat astfel incat sa reiasa informatiile cu privire la subcontractanti şi va avea anexat si acordul de subcontractare (conf. model Formular F8, din sectiunea Documente, Formulare). In cazul subcontr. pe ale căror capacităţi se bazează ofertantul, subcontr. respectivi trebuie să completeze DUAE separat, incluzând si informaţiile referitoare la demonstrarea neîncadrarii în niciuna din situaţiile de excludere prev. la art. 177, 178,180, a îndeplinirii criteriilor privind capacitatea si dacă este cazul, a îndeplinirii criteriilor de calificare stab. de ent. contr. -conf L.99/2016, actualizata. Subcontractantul va prezenta pt. sustinerea celor declarate in DUAE, declaratie de neincadrare in situatiile prev. la art. 72,73 , la art.177 alin.1 si 2 , art.178 si informatii aferente art.180 din L.99/2016 . Va prezenta de asemenea si inf. aferente, conf. art.188 alin (2) lit.a si art.192 lit a si b din L 99/2016, actualizata. În cazul subcontr. pe ale căror capacităţi ofertantul nu se bazează (pentru îndeplinirea criteriilor privind capacitatea), DUAE prezentat de acesta va conţine doar inf. ref. la demonstrarea neîncadrarii în niciuna din situaţiile de excludere de la art. 177, 178 şi 180. Doc. justific. care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE, vor fi prezentate, doar la solicitarea ent. contr., doar ofertantului situat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire

Completare DUAE cu informatiile aferente. Se va solicita dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare independente sau alte probe/dovezi pentru activitatea principala care face obiectul Acordului Cadru. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (informatiile mentionate mai sus), vor fi prezentate, doar la solicitarea entitatii contractante, doar ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, (conf. art 205. al 2 L99/2016, coroborat cu art.138 al 2 HG394/2016, Notif. ANAP 245/1 sept 2016).

Completare DUAE cu informatiile aferente. Se va solicita dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare independente sau alte probe/dovezi pentru activitatea principala care face obiectul Acordului Cadru. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (informatiile mentionate mai sus), vor fi prezentate, doar la solicitarea entitatii contractante, doar ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, (conf. art 205. al 2 L99/2016, coroborat cu art.138 al 2 HG394/2016, Notif. ANAP 245/1 sept 2016).

III.1.4)Reguli şi criterii obiective de participare
Lista şi descrierea succintă a regulilor şi criteriilor:

* PENTRU FIECARE LOT - operatorul economic va demonstra ca dispune de urmatoarelor ATESTATE ANRE: Minim atestat C1A pentru atestarea operatorilor economici care presteaza proiectare de lucrari in instalatiile MT-JT, conform Ordinului ANRE nr.45/2016 actualizat cu Ordinul 212/2018; In conformitate cu Ordinului 45/2016, actualizat cu Ordinul 212/2018 – Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza executa si verifica instalatiile electrice, operatorii economici trebuie sa prezinte urmatoarele atestate ANRE: - se solicita atestatul C1A pentru proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 Kv ÷ 20 Kv, posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 Kv, statii de medie tensiune, precum si partea electrica de medie tensiune a statiilor de inalta tensiune (conform art. 8, alin.1, lit. i din Ordinul 45/2016); Atestatul este necesar pentru serviciile care fac obiectul acordului cadru. Mentionam ca in conformitate cu Ordinul 45/2016, actualizat cu Ordinul 212/2018 - Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza executa si verifica instalatiile electrice, toti operatorii economici trebuie sa prezinte atestatele ANRE la solicitarea entitatii contractante pentru persoanele juridice romane sau un document echivalent cu un atestat emis potrivit prezentului regulament conform art.4 alin 1 (lit a) pentru persoanele juridice straine. Modalitatea de indeplinire: Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea entitatii contractante, doar ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, (conform art 205. alin 2 din Legea 99/2016, coroborat cu art . 138 al 2 din HG394/2016, Notificare ANAP 245 din 1 sept 2016.) Se solicita completarea acestor informatii in cadru DUAE.

* PENTRU FIECARE LOT - Se vor prezenta informatii privind ASOCIATII (daca este cazul). Asociatul va prezenta declaratie de neincadrare in cadrul art.73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale; în situatiile prevazute la art.177 alin.1 si 2 din Legea nr. 99/2016, privind achizitiile sectoriale; art.178 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale si informatii aferente art.180 din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale. Asociatul va prezenta informatii aferente, conform art.188 alin (2) lit.a si art.192 lit a si b din Legea 99/2016, privind achizitiile sectoriale. La data depunerii ofertelor, în cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta câte un DUAE, în care va include informațiile cu privire la modul de îndeplinire a cerințelor de capacitate economică și financiară, completând secțiunile aferente situației acestora”. Situatia economico - financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asociati. În cazul în care o asociere de operatori economici este declarata câstigatoare, relatia contractuala si facturarea se va tine doar cu LIDERUL. Entitatea contractantă isi rezerva dreptul de a solicita operatorilor economici participanţi în comun la procedura de atribuire, odată ce le-a fost atribuit contractul, ca asocierea sa fie legalizata, urmand sa fie prezentat acordul de asociere legalizat. cf. art 67, alin (2) din Legea 99/2016. Modalitatea de indeplinire: Completare DUAE cu informatiile aferente. Impreuna cu DUAE se va prezenta, daca este cazul, si Acordul de asociere (conform model Formular F21, din sectiunea Documente, Formulare), urmand ca Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sa fie prezentate, doar la solicitarea entitatii contractante, doar ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, (conform art 205. alin 2 din Legea 99/2016, coroborat cu art . 138 al 2 din G394/2016, Notificare ANAP 245 din 1 sept 2016.).

* PENTRU FIECARE LOT - Se vor prezenta informatii privind TERTUL/TERTII SUSTINATORI (daca este cazul). In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care confirma ca va pune la dispozitia operatorului economic a resurselor tehnice si profesionale invocate. Se vor prezenta informatii privind tertul sustinator (daca este cazul). Tertul sustinator va prezenta declaratie de neincadrare in cadrul art.,73 Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale; în situatiile prevazute la art.177 alin.1 si 2 din Legea nr. 99/2016, privind achizitiile sectoriale; art.178 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale si informatii aferente art.180/Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale. Tertul va prezenta informatii aferente, conform art.188 alin (2) lit.a si art.192 lit a si b din Legea 99/2016, privind achizitiile sectoriale. In situatia in care sustinerea unui tert vizeaza resurse netransferabile, angajamentul ferm prezentat de catre ofertant trebuie sa garanteze entitatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului. Modalitatea de indeplinire: Completare DUAE cu informatiile aferente. Impreuna cu DUAE, la data depunerii ofertei, se va prezenta angajamentul ferm de sustinere, impreuna cu documente anexe la angajament, (model Formular F27, din sectiunea Documente, Formulare), conform art. 202, alin. (2) din Legea 99/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 256/08.12.2016, completand sectiunile aferente cerintelor pentru care tertul/tertii sustinator/sustinatori asigura sustinerea capacitatii tehnice si/sau profesionale, si sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca tertul/tertii nu se afla in situatiile care determina excluderea din procedura, conform prevederilor art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016. Se solicita tuturor ofertantilor angajamentele ferme privind tertul sustinator, daca este cazul, impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora, conform Notificarii ANAP nr. 256/08.12.2016; Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea entitatii contractante, doar ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, (conf...

III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

1. Cuantumul garantiei de participare (GP) pentru fiecare Lot in parte, este dupa cum urmeaza:

Lot 1 EDB = 6.000,00 LEI;

Lot 2 EDD = 7.300,00 LEI;

2. Cursul referinta pentru echivalenta GP depusa in euro sau in alta moneda, va fi cel publicat de BNR in data publicarii anuntului de participare.

3. Valabilitate: 120 zile si se va raporta la data limita de depunere a ofertelor.

4. Mod de constituire:

a) prin instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii, si trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, conform art.42 alin (1) si alin (4) /HG394/2016, actualizata;

b) prin virament bancar:

-LOT 1 EDB: in contul E-DISTRIBUTIE BANAT: pentru moneda RON- RO54 CITI 0000 0007 0042 7005, cont deschis la Citibank Romania S.A suc. Romania, cod SWIFT:CITIROBU

-LOT 2 EDD: in contul E-DISTRIBUTIE DOBROGEA: pentru moneda RON- RO62 CITI 0000 0007 0008 6003, cont deschis la Citibank Romania S.A suc. Romania, cod SWIFT:CITIROBU

5. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila.

6. Neprezentarea GP conduce la respingerea ofertei, cf HG 394/2016 art. 138, alin.(3).

7. Garantia de participare si documentele constitutive ale acesteia, se transmit in SICAP impreuna cu oferta, cel mai tarziu la data ora-limita de depunere a ofertelor

8. Entitatea Contractanta, cf. HG 394/2016 ,art.43, alin (1), lit a), b) si c), are obligatia de a retine GP, atunci cand ofertantul se afla in oricare dintre urmaroarele situatii:

a) îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie;

c) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contractul sectorial în perioada de valabilitate a ofertei

9. Restituirea garantiei de participare cf. art... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 03/03/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 03/07/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 03/03/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Intreaga documentatie de atribuire este disponibila in noul sistem SICAP (https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub) si este atasata anuntului de participare.

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcata in SICAP, operatorii economici trebuie sa aiba instalat un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil pe site-urile de internet ale furnizorilor de semnatura electronica.

Eventualele clarificari la documentatia de atribuire se depun online in SICAP, semnate cu semnatura electronica extinsa. Raspunsurile la eventualele clarificari la documentatia de atribuire se vor atasa anuntului de participare.

Raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participa la procedura, vor fi completate in SEAP/SICAP in mod direct dupa autentificarea de catre fiecare participant (ofertant/asociat/tert sustinator/subcontractant declarat).

Operatorii economici vor semna cu semnatura electronica extinsa DUAE, prin exportare/importarea documentului creat cu extensia .xml sau prin tiparirea acestuia direct din aplicatie, conform Notificare ANAP din data de 08.04.2019.

VA ATRAGEM ATENTIA CA VALOAREA FINANCIARA DEPUSA IN SICAP ESTE VALOARE FINALA A OFERTEI DVS. NU VOR EXISTA ETAPE DE NEGOCIERE SAU IMBUNATATIRE LA OFERTA DEPUSA, PRIN URMARE ACEASTA NU MAI POATE FI IMBUNATATITA ULTERIOR DATEI DE DEPUNERE, conform informatiilor din anunțul de participare.

Un operator economic care participa pe cont propriu si care nu se bazeaza pe capacitatile altor entitati pentru a îndeplini criteriile de calificare si selectie, va completa un singur DUAE. Un operator economic care participa pe cont propriu, dar participa cu terti sustinatori/subcontractanti, este raspunzator pentru depunerea în cadrul procedurii a propriului sau DUAE, precum si a câte un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza.

De asemenea, în cazul în care grupurile de operatori economici, inclusiv asociatiile temporare, participa împreuna la procedura de achizitie sectoriala, trebuie prezentat câte un DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate în partile II-V pentru fiecare dintre operatorii economici participanti în cadrul grupului.

Nedepunerea formularului/formularelor DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru ofertant si respectiv pentru asociat/terț susținător/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Entitatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura pentru atribuire a contractelor orice ofertant care nu si-a îndeplinit sau si-a îndeplinit în mod defectuos obligatiile contractuale fata de ENEL, din motive imputabile ofertantului în cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia (Legea 99/2016, art. 180, lit.g).

Operatorii economici, la depunerea ofertei in cadrul procedurii, vor tine cont de prevederile art. 53, 54 din HG nr. 394/2016.

Conform Notificarii ANAP 240/2016, perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: 120 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.

Ofertantul are obligatia de a elabora oferta, in limba romana, in conformitate cu prevederile din prezenta documentatie de atribuire.

Toate documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea entitatii contractante, doar ofertantului situat pe primul loc ca urmare a aplicarii criteriului de atribuire (conform art. 205. alin 2 din Legea 99/2016, coroborat cu art.138 alin.2 din HG 394/2016, Notificare ANAP 245 din 1 sept 2016).

Comisia de evaluare are obligaţia de a respinge ofertele inacceptabile şi neconforme. Ofertele care nu au fost respinse de comisia de evaluare în urma verificării şi evaluării reprezintă oferte admisibile. Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare dintre... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr.101/2016, actualizata.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: ENEL - SERVICIUL JURIDIC si AFACERI CORPORATISTE
Adresă: B-dul Mircea Voda, 30, sector 3;
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030667
Țară: România
E-mail: cristina.trifan@e-distributie.com
Telefon: +4 0212065045
Adresă internet: www.enel.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/01/2022