Építési beruházás - 364668-2016

19/10/2016    S202    - - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Versenyképes tárgyalásos eljárást 

Magyarország-Budapest: Színpad építése

2016/S 202-364668

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Magyar Állami Operaház
AK16368
Andrássy út 22.
Budapest
1061
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kiss Dóra
Telefon: +36 18147169
E-mail: drkissdora@opera.hu
Fax: +36 13318712
NUTS-kód: HU101

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.opera.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.opera.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.juratio.hu/kozbeszerzesi-eljarasok
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Juratio Zrt.
Monostori út 34.
Budapest
1031
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dani Sándor
Telefon: +36 12880707
E-mail: sdani@juratio.hu
Fax: +36 12880708
NUTS-kód: HU101

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.juratio.hu

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Juratio Zrt.
Monostori út 34.
Budapest
1031
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dani Sándor
Telefon: +36 12880707
E-mail: sdani@juratio.hu
Fax: +36 12880708
NUTS-kód: HU101

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kozbeszerzes.hu

I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási (építési és tervezési) szerződés keretében a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének színpadtechnológiai (színpadgépészeti) tervezési, gyártási, bontási és kivitelezési feladatai.

II.1.2)Fő CPV-kód
45237000
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Színpadtechnológiai (színpadgépészeti) Vállalkozó feladata a Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének, a Színpadtechnológiai (színpadgépészeti) Jóváhagyási tervdokumentációban ismertetett Program megvalósításához szükséges tervezési, gyártási, szállítási, helyszíni bontási és kivitelezési, üzembe helyezési, minősítési és kapcsolódó feladatok ellátása, a Megrendelői Követelmények szerint, az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott dokumentumok felhasználásával, a Beruházás/Korszerűsítés ütemtervének megfelelően, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 6 665 760 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000
45212314
71220000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:

1061 Budapest, Andrássy út 22.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A színpadtechnológiai (színpadgépészeti) berendezések korszerűsítéséhez tartoznak az alábbi elemek:

1 – Alsógépezeti egységek megújítása:

A jelenlegi alsógépezeti egységek cseréje, korszerűsítése történik a színpadtéren és a zenekari árokban;

2 – Hátsószínpadi forgó besüllyesztése:

A jelenlegi hátsó színpadon meglévő önálló forgószínpad nem süllyeszthető be a színpad szintjébe és ezt a funkciót meg kell oldani, ehhez a födém lesüllyesztése szükséges;

3 – Főszínpadi süllyedő rendszer funkció bővítése:

A jelenlegi alsógépészeti egységek cseréje korszerűsítése történik meg a színpadtéren.

A funkcióbővítés iránya kétszintes főszínpadi utcák szintjeinek változtathatósága, ezzel növelve a szcenikai lehetőségeket;

4 – Felsőgépezet megújítása:

A jelenlegi felsőgépészeti egységek kiosztását megtartva korszerű berendezések telepítése szükséges. A felsőgépészeti egységek hajtását, elektronikáját, vezérlését a kötélzetekkel, ellensúlypályákkal ki kell cserélni. A jelenleg pincében berendezett elektromos helyiségben lévő elektromos egységek taposórácson történő elhelyezése. A gépházak szükséges átalakítása;

5 – Ponthúzók számának, terhelésének növelése:

A ponthúzók számát 72 egységről 96 egységre kell növelni. A terhelések 150 kg/pontról 200 kg/pontra növelendők. A ponthúzók számának és terhelésnövekedésének többletterheléséből adódó acélszerkezeti átalakítások elvégzendők a ponthúzók meglévő sínjeit újakra kell cserélni;

6 – Előfüggöny mozgatás funkció bővítése:

A jelenlegi előfüggöny egyfunkciós, bayreuthi mozgatását átkötési lehetőséggel görög és német mozgatással növelni kell;

7 – Nézőtér emelés gépesítése:

A nézőtér kiürítését követően történő lejtős nézőtér színpadszintbe történő emeléséhez szükséges mozgató mechanizmusok, meghajtások kiépítése, elektronikai vezérlése. Az acélszerkezetek támaszai alá kiváltó szerkezetek építése;

8 – Konténer szállító berendezés, belső átalakítás:

A díszletszállító konténerek színpadra történő beszállíthatóságának biztosítása. Egyedi szállító, fordító kocsi beépítése szükséges.

Fentiekben felsorolt színpadtechnológiai (színpadgépészeti) elemek tervezési, gyártási, bontási és kivitelezési munkái.

A beépített eszközök kettő (2) éves – jótálláson kívüli – karbantartási feladatai.

A részletes leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szcenikai vezérlőrendszer utólagos bővítési lehetősége (min. 1 – max. 50 tengely) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: Szcenikai vezérlőrendszer működése díszletváltozás váltása közben / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Gépcsere a szcenikai vezérlőrendszerben letárolt változásokban / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: Személyi süllyedő munka magasság változtathatósága / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Jótállás vállalt időtartama (legalább 24 hónap, legfeljebb 60 hónap) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 6 665 760 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 31/03/2017
Befejezés: 31/12/2019
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Feltételes (opció) munkarészek:

— vasfüggöny, tűzgátló ajtók,

— nézőtérmozgatás,

— konténer mozgatásához szükséges berendezések.

Ajánlatkérő jogosult a feltételes (opció) munkarészeket egyben vagy részleteiben is megrendelni.

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A jelen felhívás II.2.7) pontja alapján a szerződés időtartama: Vállalkozó feladatait a szerződés hatályba lépésétől (tervezetten: 31.3.2017.) 31.12.2018-ig, valamint a Projekt lezárásától (sikeres műszaki átadás-átvétel) számított 1 éven belül esedékes egy éves utó-felülvizsgálati eljárás lezárásáig köteles ellátni, azaz tervezetten 31.12.2019-ig. A szerződéskötés dátuma a közbeszerzési eljáráslezárásának függvényében módosulhat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)–p) pontjában, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjában felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt (közös részvételre jelentkezőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).

Öntisztázás:

A Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdés alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére a részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.

Igazolási mód:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Alkr.) 1. § (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)–p) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)–b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)–p) pontjában, továbbá (2) bekezdésének a)–b) pontjában felsorolt kizáró okok fenn nem állását a részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) a közbeszerzési eljárásokban az Alkr. 2–8. §, 10. § és 12–16. § szerint kell igazolnia.

A részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-p) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)–b) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlatban be kell nyújtani az részvételre jelentkező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az Alkr. III. és IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá és megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő ezúton hívja fel a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatok és igazolások keltezése nem lehet korábbi, mint jelen részvételi felhívás feladásának napja.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P.1. Az Alkr. 19. § (1) a) pontja alapján részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) részéről csatolandó valamennyi élő pénzforgalmi számlaszámára vonatkozóan a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó, a részvételi felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozat – attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak – legalább az alábbi tartalommal:

— a pénzforgalmi számla számlaszáma,

— mióta vezeti a pénzügyi intézmény a gazdasági szereplő pénzforgalmi számlaszámát,

— volt-e a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott 15 napot meghaladó sorbaállítás az részvételi elhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban.

P.2. Az Alkr. 19. § (1) b) pont alapján részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) részéről csatolandó az részvételi felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évéről szóló saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója egyszerű másolatban (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben a kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetők, a beszámolók adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása ebben az esetben nem szükséges.

Amennyiben az Alkr. 19. § (2) bekezdésben foglaltak fennállnak, erről nyilatkozatot kell benyújtani, és részvételre jelentkező alkalmasságának igazolására a működésének ideje alatt elért, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó (színpadgépészeti berendezések telepítése) építési beruházásból származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolni.

P.3. Az Alkr. 19. § (1) c) pont alapján részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) előző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, szóló – adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt – nyilatkozat, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha a részvételre jelentkező a P.2. vagy P.3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Az Alkr. 1. § (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a P.1., P.2., P.3. pontokban az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Az Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre, azok előzetes ellenőrzésére az Alkr. 2. § (5) bekezdése alapján kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

A pénzügyi alkalmasság tekintetében irányadó az Alkr. 19. § (6)–(7) bekezdése. Az alkalmasság igazolására vonatkozó további feltételek az részvételi felhívást kiegészítő dokumentumban kerülnek ismertetésre.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), amennyiben bármelyik élő pénzforgalmi számlaszámán a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban 15 napot meghaladó sorbaállítás mutatkozott.

P.2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), amennyiben a mérleg szerinti eredménye az utolsó 3 lezárt üzleti év közül több mint 1 évben negatív volt.

Az Alkr. 19. § (2) bekezdése alapján a később, illetve újonnan létrejött gazdasági szereplőnek (ezen előírás akkor alkalmazandó, ha a gazdasági szereplő nem rendelkezik 3 lezárt üzleti évvel) a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (színpadgépészeti berendezések telepítése) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el a nettó 3 500 000 000 HUF-ot.

P.3. Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ha nyilatkozata alapján az előző három lezárt üzleti évből a teljes, – általános forgalmi adó nélkül számított -árbevétele összesen nem éri el a nettó 3 000 000 000 HUF összeget.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M.1. Az Alkr. 21. § (2) bekezdés a) pont alapján részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) részéről csatolandó a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 5 év (60 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (színpad gépészeti berendezések telepítése) építési beruházásainak ismertetése.

Az ismertetésnek tartalmaznia kell legalább:

— a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,

— a referencia átadó személynevét, elérhetőségét (telefonszám),

— az építési beruházás tárgyát és rövid leírását (minden olyan adatot, amely alapján az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés megállapítható),a

— az ellen szolgáltatás összege (nettó értéke),

— a teljesítés helyét,

— a teljesítés idejét (kezdési és befejezési határidő (tól-ig), év/hónap/nap bontásban),

— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az előírt referenciát az Alkr. 22. § (3) bekezdése szerint kell igazolni.

Nyertes közös részvételre jelentkezőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referenciaigazolás esetében az Alkr. 22. § (5) bekezdése irányadó.

Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a jelen közbeszerzési eljárás tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget/mennyiségi adatot. Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés idő tartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a referencia igazolásban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített részösszeget/mennyiségi adatot.

Amennyibenanyertesközösrészvételrejelentkezőkéntteljesítettépítésiberuházásravonatkozóreferenciaigazolás – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes részvételre jelentkezők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett részvételre jelentkező részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

M.2. Az Alkr. 21. § (2) bekezdés b) pont alapján részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) részéről csatolandó azon szakemberek megnevezése, képzettségének, szakmai tapasztalatának ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Az ajánlat részeként csatolni szükséges: -részvételre jelentkező nyilatkozata, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani,

— a szakember által sajátkezűleg aláírt szakmai önéletrajz, amely tartalmazza az adott szakember képzettségére, szakmai tapasztalatára vonatkozó adatokat.(A szakmai önéletrajzban a szakmai tapasztalat bemutatásának kezdő és befejező időpontját év/hó bontásban szükséges megadni. Az alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében a szakmai tapasztalatot alátámasztó információk során egy értelműen meg kell jelölni a szakmai tevékenység alatt ellátott szerepkört (beosztás), az elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését, valamint fel kell tüntetni a tapasztalat alapjául hivatkozott építési beruházás megnevezését is),

— a szakember képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata,

— a szakember sajátkezűleg aláírt nyilatkozata, hogy a részvételre jelentkező nyertessége esetén a szerződésteljesítésében személyesen részt vesz.

M/3. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján és a 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének megfelelően a részvételi jelentkezéshez csatolni szükséges részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) cégszerű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a részvételre jelentkező az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepel.

Ajánlatkérő a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén – amennyiben a szerződésteljesítéséhez szükséges – előírja, hogy a letelepedése szerinti országnyilvántartásában szerepl és/vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét, amely feltétel elfogadásáról részvételre jelentkezőnek cégszerűen nyilatkoznia szükséges jelentkezésében.

A műszaki-szakmai alkalmasságra vonatkozó további előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. Irányadó a Kbt. 47. § (2) bekezdése.

Ajánlatkérő kéri az ESPDIV. részében szereplő részletes adatok megadását.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Részvételre jelentkező alkalmatlan, hanem rendelkezik a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) teljesített befejezett, műszakiátadás-átvétellel lezárt építési beruházásra vonatkozó alábbi referenciákkal:

M.1.1) színpadtechnológiai, azon belül alsógépészeti (süllyedő és/vagy forgószínpad) és felsőgépészeti berendezések (díszlet és/vagy ponthúzó) berendezések tervezésére és telepítésére vonatkozik és amely referencia értéke eléri vagy meghaladja a nettó 4 500 000 000 HUF-ot és

M.1.2) színpadtechnológiai, azon belül alsó- és felső gépészeti berendezések vezérlésének tervezésére és telepítésére vonatkozik és amely rendszer legalább 100 tengelyt kezelni képes és

M.1.3) színpadtechnológiai, azon belül alsó- és/vagy felsőgépészeti berendezés műemléki épületben került megvalósításra.

A fent előírt alkalmassági minimum követelmény teljesítésére alpontonként külön-külön (alpontonként maximum 1 db) referenciaigazolás is benyújtható. Az M.1. ponton belül egy referencia több referencia előírást is igazolhat.

M.2. Részvételre jelentkező alkalmatlan, hanem rendelkezik az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek mindegyikével:

a) legalább 1 fő okleveleses gépészmérnök tervező vagy azzal egyenértékű végzettségű, aki:

— a szerződés megkötéséig rendelkezik G szakterületi Magyar Mérnöki Kamarai jogosultsággal és

— legalább 36 hónap színpad technológiai és/vagy színházi szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal;

b) legalább 1 fő felelős villamosmérnöktervező vagy azzal egyenértékű végzettségű, aki:

— a szerződésmegkötéséig rendelkezik V szakterületi Magyar Mérnöki Kamarai jogosultsággal és

— legalább 36 hónap színpadtechnológiai és/vagy színházi szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal;

c) legalább 1 fő felelős műszakivezető, aki,

— a szerződés megkötéséig rendelkezik MV-É szakterületi Magyar Mérnöki Kamarai jogosultsággal és

— legalább 36 hónap építési és/vagy színpadtechnológiai szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal.

Az előírt szakemberek estében egy szakember több alkalmassági feltételnek is megfelelhet, de legalább két szakember megajánlása szükséges.

Ajánlatkérő az M.2. a)–c) alpont rövidítései alatt a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott vagy ezen jogosultságnak megfelelő hatályos átsorolás előtti jogosultságot érti.

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek – vagy az általa a tervezési vagy mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakember(ek)nek – nyertesség esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

M/3.1. Alkalmatlan részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), hanem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

M/3.2. Alkalmatlan részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem tudja igazolni a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Az M/3. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelentkezők közül – figyelemmel arra, hogy az M/3. pontban előírt követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre – elegendő, ha egyikük megfelel. Az együttes megfelelés a M/3. pontban előírt alkalmassági követelmény esetében akként értelmezhető, hogy a közös részvételre jelentkezők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek, tekintettel arra, hogy a M/3. pontban előírt műszaki-szakmai alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetők.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Előleg: a Kbt. 135. § (7) és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)–(3) szerint 5 %, de max. 75 000 000 HUF.

Kifizetés-tartalmilag, szabályszerűen kiállított, leigazolt számla ellenében átutalással történik, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)–(3) bekezdése, alvállalkozó esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdése, valamint a Kbt. 135. § (1) és (5)–(6) bekezdései és az alábbiak szerint:

10 részszámla a közbeszerzési dokumentumban ismertetettek szerint. Irányadó a 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-a.

Ajánlatkérő a nettó vállalkozói díj 5 %-ának erejéig tartalékkeretet határoz meg.

Kötbérek: késedelmes naptári naponként az adott részteljesítéshez (mérföldkövek szerinti teljesítések) kapcsolódó nettó vállalkozói díj 0,5 %-a, max. 20 késedelmes napra jutó összeg,

Hibás teljesítési kötbér: kijavításra tűzött határidő eredménytelen lejártától a hibakiküszöbölésének napjáig naptári naponta a hibás teljesítéssel érintett részre eső nettó vállalkozói díj 0,1 %-a, max. 20 naptári napra eső összeg. Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozói díj 25 %-a.

Kbt. 134. § (2) bekezdés alapján teljesítési biztosíték 5 %.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.5)Információ a tárgyalásról
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 23/11/2016
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 30/12/2016
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Ajánlatkérő a részvételi felhívást kiegészítő dokumentumokat elektronikus úton, korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen biztosítja/elérhetővé teszi a http://www.juratio.hu/kozbeszerzesi-eljarasok menüpont alatt.

Igény esetén papíralapon, személyesen átvehető a Juratio Zrt. irodájában (1031 Budapest, Monostori út 34.) hétfőtől–csütörtökig 9:00–16:00 óráig, pénteken 9:00–14:00 óráig, az ajánlattétel napján 9:00–10:00 óráig.

A részvételi felhívást kiegészítő dokumentumokat jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie vagy papíralapon át kell vennie a jelentkezési határidőig.

2) A részvételi jelentkezések bontásának helye és idő pontja: Juratio Zrt., 1031 Budapest, Monostori út 34., 23.11.2016. 10:00 óra. A bontás a Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) bekezdése szerint történik.

3) A részvételi jelentkezéshez csatolandó dokumentumokat a részvételi felhívást kiegészítő dokumentum tartalmazza.

4) A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a dokumentumok-ha jogszabályeltérően nem rendelkezik-egyszerű másolatban is benyújthatóak.

5) Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

6) A Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő tájékoztatja részvételre jelentkezőket, hogy a részajánlattételének lehetősége nem biztosított az alábbi indokok alapján: A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződésteljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági és szerűséggel és jelentős többletköltséget jelentene, mind műszaki, mind környezeti adottságok, mind garanciális szempontok miatt.

7) Az értékelési módszerek résszempontonként: 1. fordított arányosítás; 2. egyenesarányosítás; 3., 4., 5. pontozás. Az értékelés során adható pontszám alsó határa: 1 pont; felső határa: 10 pont. Az értékelési részszempontok esetében alkalmazott értékelési módszer részletes kifejtését és a pontszámítás módját a részvételi felhívást kiegészítő dokumentáció tartalmazza.

8) Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban 10 000 000 HUF ajánlati biztosíték nyújtásához köti az ajánlattételt.

9) Ajánlatkérő 24.10.2016-én 10:00 órakor – nem konzultációs jelleggel – biztosítja a helyszín megtekintését. Találkozó az Opera Hajós utcai bejáratánál.

10) A 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – jelentkező köteles a teljes vállalkozási szerződés időtartamára vonatkozó, legalább 5 000 000 000 HUF/év limitösszegű és legalább 1 500 000 000 HUF/káresemény limitösszegű, saját névre szóló építés szerelési „all risk” típusú szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az Ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősség biztosításra. Részvételre jelentkezőknek erre a vállalásra vonatkozóan cégszerű nyilatkozatot kell csatolniuk ajánlatukhoz.

11) A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján -– legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – jelentkező köteles a teljes vállalkozási szerződés időtartamára vonatkozó legalább 200 000 000 HUF/év limitösszegű és legalább 150 000 000 HUF/káresemény limitösszegű, saját névre szóló, részvételre jelentkező esetleges közreműködőinek a szolgáltatására is kiterjedő szakmai (tervezői) felelősség biztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az Ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősség biztosításra. Részvételre jelentkezőknek erre a vállalásra vonatkozóan cégszerű nyilatkozatot kell csatolniuk ajánlatukhoz.

12) Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján feltételesen kívánja lefolytatni, figyelemmel a 1452/2016. (VIII. 22.) Korm. határozatban foglaltak teljesülésére. Amennyiben az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Állami Operaház között a Támogatási Szerződés nem jön létre, úgy a közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítható, illetve az annak eredményeként megkötött szerződés nem lép hatályba.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828594
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3) bekezdése alapján a kérelem – a (4)–(5) bekezdés szerinti eltéréssel – a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 15 napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 10 napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított 90 napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828594
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/10/2016