Suministros - 364802-2020

Submission deadline has been amended by:  458740-2020
04/08/2020    S149

Polonia-Varsovia: Paquetes de software y sistemas de información

2020/S 149-364802

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych
Dirección postal: ul. Żwirki i Wigury 9/13
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 00-909
País: Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Chodorek
Correo electrónico: czi.wzp@mon.gov.pl
Teléfono: +48 261848159
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://zamowienia-czcsz.wp.mil.pl/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://zamowienia-czcsz.wp.mil.pl/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: jednostka organizacyjna Skarbu Państwa
I.5)Principal actividad
Defensa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa sprzętu wirtualnego laboratorium mechanicznego

Número de referencia: 2616.34.2020.AC
II.1.2)Código CPV principal
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu wirtualnego laboratorium mechanicznego, z podziałem na 3 (trzy) części:

— część nr 1 – rozszerzenie posiadanej obecnie licencji Ansys HPC Workgroup 64 wraz ze wsparciem technicznym do licencji Ansys HPC Workgroup 256 wraz ze wsparciem technicznym do 31.12.2021,

— część nr 2 – dostarczenie dodatkowych modułów translatorów do oprogramowania NX wraz ze wsparciem technicznym,

— część nr 3 – dostawa skanera 3D.

Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Rozszerzenie posiadanej obecnie licencji Ansys HPC Workgroup wraz ze wsparciem technicznym do licencji Ansys HPC Workgroup 256 wraz ze wsparciem technicznym do 31.12.2021

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

NCBC, ul. gen. broni Tadeusza Buka 1, 05-119 Legionowo, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest rozszerzenie posiadanej obecnie licencji Ansys HPC Workgroup 64 wraz ze wsparciem technicznym do licencji Ansys HPC Workgroup 256 wraz ze wsparciem technicznym do 31.12.2021.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/10/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował kryterium:

1. cena (C) – 60 %;

2. termin dostawy (D) – 40 %.

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4 800,00 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostarczenie dodatkowych modułów translatorów do oprogramowania NX wraz ze wsparciem technicznym

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

NCBC, ul. gen. broni Tadeusza Buka 1, 05-119 Legionowo, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie dodatkowych modułów translatorów do oprogramowania NX wraz ze wsparciem technicznym.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/10/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował kryterium:

1. cena (C) – 60 %;

2. termin dostawy (D) – 40 %.

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 60 000,00 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa skanera 3D

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

NCBC, ul. gen. broni Tadeusza Buka 1, 05-119 Legionowo, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa skanera 3D

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/10/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował kryterium:

1. cena (C) – 60 %;

2. termin dostawy (D) – 40 %.

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 8 000,00 PLN.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia tego warunku, aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 230 000,00 PLN (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy złotych), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o wybrane części zamówienia, wykazana wartość winna dotyczyć kwoty określonej dla danej części, w tym:

a) w zakresie części nr 1 – 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych);

b) w zakresie części nr 2 – 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych);

c) w zakresie części nr 3 – 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Uwaga: jeżeli Wykonawca składa ofertę na kilka części jednocześnie, na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku winien wykazać wartość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż łączna kwota wymagana w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku dla części, na które składana jest oferta. W przypadku wartości posiadanych środków finansowych wyrażonych w innej walucie, Zamawiający w celu oceny spełnienia ww. warunku, dokona przeliczenia tych wartości wg kursu z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu na podstawie Tabeli kursów średnich NBP. W przypadku gdy w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej NBP nie ogłosił kursu średniego, wysokość środków będzie przeliczana po ostatnim kursie średnim ogłoszonym przez NBP w tym miesiącu.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

a) w zakresie części nr 1 – 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych);

b) w zakresie części nr 2 – 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych);

c) w zakresie części nr 3 – 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

a) W zakresie doświadczenia – Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia tego warunku, aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywał, co najmniej 2 (dwa) zamówienia polegające na dostawie oraz zorganizowaniu wdrożenia i szkolenia z dostarczonego urządzenia/oprogramowania:

— rozszerzenie licencji Ansys HPC Workgroup 64 do licencji Ansys HPC Workgroup 256 wraz ze wsparciem technicznym, gdzie każde zamówienie zostało zrealizowane na kwotę nie mniejszą niż 120 000,00 PLN brutto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych brutto) w przypadku składania oferty na część nr 1,

— dostarczenie modułów translatorów do oprogramowania NX, gdzie każde zamówienie zostało zrealizowane na kwotę nie mniejszą niż 1 500 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych brutto) w przypadku składania oferty na część nr 2,

— dostawa skanera 3D, gdzie każde zamówienie zostało zrealizowane na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto) w przypadku składania oferty na część nr 3,

wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem termin składania ofert. Przez jedną dostawę rozumie się dostawę świadczoną w ramach jednej umowy.

b) W zakresie potencjału osobowego – Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia tego warunku, aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywał, co najmniej 2 (dwa) zamówienia polegające na dostawie oraz zorganizowaniu wdrożenia i szkolenia z dostarczonego urządzenia/oprogramowania;

— rozszerzenie licencji Ansys HPC Workgroup 64 do licencji Ansys HPC Workgroup 256 wraz ze wsparciem technicznym, gdzie każde zamówienie zostało zrealizowane na kwotę nie mniejszą niż 120 000,00 PLN brutto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych brutto) w przypadku składania oferty na część nr 1,

— dostarczenie modułów translatorów do oprogramowania NX, gdzie każde zamówienie zostało zrealizowane na kwotę nie mniejszą niż 1 500 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych brutto) w przypadku składania oferty na część nr 2,

— dostawa skanera 3D, gdzie każde zamówienie zostało zrealizowane na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto) w przypadku składania oferty na część nr 3.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Istotne postanowienia umowy zostały zawarte w załączniku nr 9, 9A i 9B do SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 04/09/2020
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 04/09/2020
Hora local: 10:00
Lugar:

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych, ul. Żwirki i Wigury 9/30, 00-909 Warszawa, POLSKA, pok. 216

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane będzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ, Wykonawca winien złożyć na wezwanie Zamawiającego:

a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, potwierdzającą spełnienie warunku określonego w pkt 5.1 ppkt 2 SIWZ odpowiednio do danej części, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert (z informacji musi wynikać konkretna kwota);

b) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania, wartości brutto i pomiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączonych dowodów czy zostały wykonane należycie (Załącznik nr 10 do SIWZ).

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w pkt 6.1 SIWZ, Zamawiający będzie żądał złożenia następujących dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ;

d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

f) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ;

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

Zamawiający jest administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2018 poz. 1986 i 2215 z późn. zm.).

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania,w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

7. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczącego wskutek ich wniesienia określa dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2018 poz. 1986 i 2215 z późn. zm.).

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
30/07/2020