Diensten - 364823-2019

Submission deadline has been amended by:  409548-2019
02/08/2019    S148    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

België-Aartselaar: Technisch ontwerpen voor bedrijfsprocessen en -productie

2019/S 148-364823

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Aquafin nv
Nationaal identificatienummer: BE 0440.691.388
Postadres: Dijkstraat 8
Plaats: Aartselaar
NUTS-code: BE2
Postcode: 2630
Land: België
Contactpersoon: De heer Guido Cuyckens
E-mail: guido.cuyckens@aquafin.be
Telefoon: +32 34504540
Fax: +32 34583020

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.aquafin.be

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Andere
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Waterzuivering

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Oproep tot aanvraag tot deelneming – technische consulting ikv mono-verwerkingsinstallatie slib

Referentienummer: CA/GCU/2019/00234
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71323000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71326000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2
Voornaamste plaats van uitvoering:

Aquafin nv, 2630 Aartselaar.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Technische consulting ikv mono-verwerkingsinstallatie slib.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Projectteam / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Werkmethode / Weging: 30
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Na het verstrijken van de initiële looptijd kan de opdracht verlengd worden d.m.v. een aangetekend schrijven van de opdrachtgever aan de de opdrachtnemer, telkens voor een bijkomende periode van max. 12 maanden; de contractuele voorwaarden blijven ongewijzigd.

Desgevallend zullen verlengingen de contractuele duurtijd overschrijden indien de planning/uitvoering [...](zie opdrachtdocumenten).

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) zie bestek.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) referenties;

2) zie bestek.

Eventuele minimumeisen:

1) De inschrijver bewijst zijn beroepsbekwaamheid door het invullen en voorleggen van 3 referenties (fiches) van projecten (zie bijlage) die minimaal voldoen aan volgende criteria:

(a) recent opgeleverd zijn (datum voorlopige oplevering 2012 of recenter) of actueel in uitvoering zijn (nog niet voorlopig opgeleverd);

(b) de minimale Capex waarde is > 5 000 000 EUR voor elk van deze referenties;

(c) referenties betreffen projecten met een gecombineerd aandeel bouwkunde + electromechanica (technieken); bij voorkeur industriële projecten met betrekking tot een produktie-omgeving/proces;

(d) scope van de technische begeleiding ligt binnen de context van de wetgeving overheidsopdrachten (WOO) met vermelding van de toegepaste plaatsingsprocedure(s).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Burgerlijke rechtbank
Postadres: Bolivarplaats 20, bus 1
Plaats: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: deskundigen.rea.antwerpen@just.fgov.be
Telefoon: +32 32578011

Internetadres: http://www.rechtbankeersteaanlegantwerpen.be

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/07/2019