Dostawy - 364852-2020

04/08/2020    S149

Polska-Lublin: Komputery przenośne

2020/S 149-364852

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Lublin
Adres pocztowy: pl. Króla Władysława Łokietka 1
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-109
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Patyra
E-mail: zamowienia@lublin.eu
Tel.: +48 814663016

Adresy internetowe:

Główny adres: https://lublin.eu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://bip.lublin.eu/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w ramach projektu pn.: „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych...

Numer referencyjny: ZP-P-I.271.71.2020
II.1.2)Główny kod CPV
30213100 Komputery przenośne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakres zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i multimedialnego, w tym:

1. komputer przenośny – 149 szt.,

2. mobilna szafa na komputery – 7 szt.,

3. drukarka 3D – 2 szt.,

4. projektor multimedialny LED – 7 szt.,

5. tablica interaktywna – 8 szt.,

6. ekran dotykowy LED – 6 szt.,

7. system do zbierania i analizowania odpowiedzi – 2 szt.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38652100 Projektory
32322000 Urządzenia multimedialne
38653400 Ekrany projekcyjne
30232100 Drukarki i plotery
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
80500000 Usługi szkoleniowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lublin.

II.2.4)Opis zamówienia:

Tak jak w pkt II.1.4.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.13.07.00-06-0009/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Pełne brzmienie pkt II.1.1): zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w ramach projektu pn.: „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” oraz dla Szkoły Podstawowej nr 58.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzorze umowy zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego: https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/dostawy/

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego dla:

1. nowo budowanej Szkoły Podstawowej nr 58, której otwarcie i funkcjonowanie zaplanowane jest na dzień 1 września 2020 r.,

2. Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w ramach projektu pn.: ”Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie”, w której trwają prace budowlane.

Zachowanie podstawowego terminu, czyli brak skrócenia terminu składania ofert, może spowodować niedostarczenie sprzętu komputerowego w terminie zapewniającym rozpoczęcie roku szkolnego.

W związku z planowanym na 1.9.2020 uruchomieniem nowo budowanej Szkoły Podstawowej nr 58 niezbędne jest przeprowadzenie w trybie pilnym postępowania o zamówienie publiczne na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego, a następnie zrealizowanie tej dostawy przed rozpoczęciem funkcjonowania szkoły.

Dodatkowo w związku z przebudową Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie...

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/08/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/08/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, pl. Litewski 1, pok. nr 302, 20-080 Lublin, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

3. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:

3.1. formularz ofertowy – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. W formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem;

3.2. oświadczenie o części zamówienia której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców – w przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom;

3.3. wycenę ofertową;

3.4. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art.23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej);

3.5. pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na wniosek podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

4. Wykaz zaświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji znajduje się w pkt 6.1 SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego bip.lublin.eu w zakładce zamówienia publiczne / ogłoszone zamówienia publiczne / dostawy.

5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3, znajduje się w pkt 6.3 SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego bip.lublin.eu w zakładce zamówienia publiczne / ogłoszone zamówienia publiczne / dostawy.

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy, znajduje się w pkt 10.14 SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego bip.lublin.eu w zakładce zamówienia publiczne / ogłoszone zamówienia publiczne / dostawy.

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.

9.Każdy Wykonawca będzie związany swoją ofertą 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Cd. uzasadnienia z pkt IV.1.1: i w związku z pojawieniem się robót budowlanych dodatkowych zwiększających całkowitą wartość projektu oraz zmieniający procent dofinansowania i termin zakończenia realizacji projektu, który określono na:

— zakończenie rzeczowe: 31.12.2020,

— zakończenie finansowe: 31.12.2020.

Zasadne jest przeprowadzenie w trybie pilnym postępowania, a następnie zrealizowanie tej dostawy przed rozpoczęciem funkcjonowania szkoły.

Dodatkowo, ze względu na fakt, że przestrzeń budynku ZSE im. A. i J. Vetterów jest obiektem zabytkowym wystąpiła konieczność wykonania kolejnych robót budowlanych dotyczących przebudowy stropów w budynku, które to działania uniemożliwiały wcześniejsze podjęcie ostatecznych decyzji dotyczących zamawianego sprzętu, w tym jego rozmieszczenia....

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Cd. z pkt VI.3): i instalacji.

Ponadto nadal trwająca epidemia wirusa SARS-CoV-2 jest czynnikiem uzasadniającym skrócenie terminu na składanie ofert, gdyż trwająca trudna sytuacja epidemiologiczna i ekonomiczna dla wykonawców może oznaczać dodatkowe utrudnienia w postaci wydłużenia terminów dostaw i w efekcie niezłożenie ofert w postępowaniu z uwagi na krótki termin realizacji dostaw określony przez Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Ekonomicznych, laptopy mają usprawnić funkcjonowanie nauki zdalnej od 1 września, wspomóc uczniów i nauczycieli, którzy nie mają dostępu do komputera. Zakupiony sprzęt umożliwi uczestniczenie uczniom w zajęciach on-line, a nauczycielom da możliwość prowadzenia takich zajęć.

Uzasadnionym interesem publicznym jest skrócenie terminu składania ofert a tym samym wydłużenie terminów na dostawę niezbędnego sprzętu komputerowego do szkoły.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/07/2020