Úrad pre vydávanie publikácií EÚ momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Služby - 365036-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

17/10/2015    S202    Agentúry - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Španielsko-Alicante: Riadenie projektu, koordinácia ochrany zdravia a bezpečnosti a kontrola kvality v súvislosti s projektom AA3 na riaditeľstve OHIM v Alicante

2015/S 202-365036

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)
Poštová adresa: Avenida de Europa, 4
Mesto/obec: Alicante (Alicante)
PSČ: 03008
Štát: Španielsko
E-mail: procurement@oami.europa.eu
Fax: +34 965138500

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: https://oami.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement

Elektronický prístup k informáciám: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1098

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Riadenie projektu, koordinácia ochrany zdravia a bezpečnosti a kontrola kvality v súvislosti s projektom AA3 na riaditeľstve OHIM v Alicante.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 12: Architektonické služby; inžinierske služby a komplexné inžinierske služby; mestské plánovanie a krajinná architektúra; súvisiace odborné a technické poradenské služby; technické testovanie a analýzy
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Alicante (Španielsko).

Kód NUTS ES521

II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Táto výzva na predloženie ponúk zahŕňa najmä služby súvisiace s riadením projektu, koordináciou bezpečnosti a ochrany zdravia a kontrolou kvality vrátane orgánu technickej kontroly (OCT) v súvislosti s projektom AA3 na úrade OHIM. Týmto projektom sa, okrem iného, zabezpečuje výstavba novej budovy pre OHIM, ktorá sa bude nachádzať na pozemku UT-2 v rámci stavebného areálu Aguamarga a bude susediť s existujúcim riaditeľstvom OHIM nachádzajúcim sa na adrese Avenida de Europa, 4, Alicante, Španielsko.
Tieto špecifikácie pre výzvu na predloženie ponúk sa týkajú pridelenia zmluvy (za časť) na poskytovanie nasledujúcich služieb týkajúcich sa realizácie projektu AA3 [návrh a realizácia novej fázy s názvom „Agua Amarga 3“ (AA3) na pracovisku úradu OHIM na Avenida de Europa, 4, Alicante]:
— časť 1: riadenie projektu a koordinácia bezpečnosti a ochrany zdravia v súvislosti s projektom AA3,
— časť 2: kontrola kvality a orgán technickej kontroly v súvislosti s projektom AA3.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

71000000

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na jednu alebo viac častí
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
Predpokladaná hodnota bez DPH: 900 000 EUR
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie

Informácie o častiach

Časť č.: 1 Názov: Riadenie projektu a koordinácia bezpečnosti a ochrany zdravia v súvislosti s projektom AA3
1)Stručný opis
2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

71000000

3)Množstvo alebo rozsah
Predpokladaná hodnota bez DPH: 70 000 EUR
4)Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
5)Doplňujúce informácie o častiach
Časť č.: 2 Názov: Kontrola kvality a orgán technickej kontroly v súvislosti s projektom AA3
1)Stručný opis
2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

71600000

3)Množstvo alebo rozsah
Predpokladaná hodnota bez DPH: 200 000 EUR
4)Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
5)Doplňujúce informácie o častiach

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
Pozri súťažné podklady tejto výzvy na prekladanie ponúk.
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: a) nie sú v konkurznom konaní alebo v likvidácii, ich záležitosti nespravujú súdy, neuzavreli dohodu s veriteľmi, nepozastavili podnikateľskú činnosť, nie sú predmetom konania týkajúceho sa týchto záležitostí, alebo sa nenachádzajú v akejkoľvek podobnej situácii vyplývajúcej z podobných konaní ustanovených vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebo nariadeniach;
b) oni alebo osoby s plnou mocou zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo kontrolovať vo vzťahu k nim neboli odsúdení za trestný čin týkajúci sa ich profesionálneho správania sa rozsudkom oprávneného orgánu členského štátu, ktorý má povahu „res judicata“;
c) neboli uznaní za vinných z vážneho profesijného pochybenia preukázaného akýmikoľvek prostriedkami, ktoré môže obstarávateľ zdôvodniť, vrátane rozhodnutí Európskej investičnej banky a medzinárodných organizácií;
d) splnili svoje povinnosti vzťahujúce sa na platenie príspevkov na sociálne zabezpečenie alebo platenie daní v súlade s právnymi predpismi platnými v krajine, v ktorej majú sídlo, alebo v krajine obstarávateľa, alebo v krajine, kde má byť zákazka vykonaná;
e) oni alebo osoby, ktoré sú oprávnené ich zastupovať, prijímať v ich mene rozhodnutia alebo ich kontrolovať, neboli odsúdení rozsudkom, ktorý má povahu „res judicata“, za podvod, korupciu, účasť v zločineckej organizácii, pranie špinavých peňazí alebo akékoľvek iné protiprávne konanie, ktoré poškodzuje finančné záujmy Únie;
f) nie je im uložená administratívna sankcia uvedená v článku 109 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25.10.2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002;
g) nie sú vystavení konfliktu záujmov;
h) nie sú vinní zo skresľovania skutočnosti pri poskytovaní informácií, ktoré si vyžiadal verejný obstarávateľ ako podmienku účasti na postupe obstarávania, alebo tieto informácie neposkytnú.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: — bankové referencie týkajúce sa solventnosti spoločnosti,
— overené finančné výkazy a správy o externom audite aspoň za posledné 3 finančné roky, pre ktoré boli účty uzavreté, alebo rovnocenná dokumentácia (napríklad, ak právo obchodných spoločností v krajine, kde sídlia, nevyžaduje zverejnenie súvah),
— výkaz o celkovom obrate za posledné 3 finančné roky,
— ak sa uchádzači spoliehajú na kapacity iných subjektov, písomné záväzné vyhlásenie týchto subjektov o tom, že poskytnú uchádzačom zdroje potrebné na vykonanie zmluvy. Vyhlásenie je potrebné predložiť v prípade materskej spoločnosti, zoskupenia spoločností (napr. konzorcium) alebo zoskupenia spoločností, ktoré predstavuje dočasné združenie spoločností.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Požaduje sa nasledujúci minimálny obrat za posledné 3 roky, pre ktoré boli účty uzavreté:
— pre časť 1: 1 400 000 EUR,
— pre časť 2: 400 000 EUR.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
— prezentácia spoločnosti (história, činnosti atď.),
— pre každú časť, na ktorej sa uchádzač zúčastní, je potrebné poskytnúť informácie aspoň v súvislosti s poslednými 3 zmluvami, ktoré jeho spoločnosť uzatvorila za posledné 3 roky, zodpovedajúcimi službám podobným svojou zložitosťou a rozsahom službám opísaným v technických špecifikáciách.

Aby sa zmluvy mohli považovať za „podobné z hľadiska svojej zložitosti a rozsahu“, musia súvisieť so službami týkajúcimi sa riadenia projektu, koordinácie bezpečnosti a ochrany zdravia alebo kontroly kvality a musia sa týkať výstavby administratívnej budovy s rozlohou aspoň 5 000 m2 (hrubá zastavaná plocha). Tieto zmluvy sa budú považovať za uzatvorené v priebehu posledných 3 rokov, ak bol dokument potvrdzujúci prevzatie prác zo strany OHIM v súvislosti so službami poskytnutými v rámci týchto zmlúv podpísaný po 1.1.2012.

Uchádzač musí predložiť na podporu každej z poskytnutých referencií nasledujúce informácie:
• opis poskytnutých služieb;
• opis projektu;
• osvedčenie o uspokojivom vykonaní uvádzajúce, že služby boli úplne dokončené profesionálnym spôsobom. Toto osvedčenie musí podpísať zástupca oprávnený orgánom alebo subjektom požadujúcim tieto služby. Musí obsahovať opis vykonaných služieb, miesto ich vykonania a dátumy a hodnotu zmluvy,
— výkaz o priemernom ročnom počte zamestnancov spoločnosti a o počte zamestnancov poskytovateľa služieb vo vedúcich funkciách počas posledných 3 rokov,
— len v prípade časti 2: musia byť jasne uvedené použité laboratóriá kontroly kvality na inšpekciu požadovanú podľa technických špecifikácií a nasledujúci dôkaz o ich spôsobilosti:
• v súvislosti s príslušnými testami musia súkromné laboratóriá predložiť dôkaz o svojej spôsobilosti vo forme osvedčenia vydaného v súlade s kráľovskou vyhláškou 2200/1995 z 28. decembra alebo kráľovskou vyhláškou 410/2010 z 31. marca,
• prípadne môžu byť použité laboratóriá zodpovedné orgánu miestnej samosprávy; tieto laboratóriá musia byť dostatočne spôsobilé a kvalifikované v oblasti výstavby alebo verejných prác,
— najnovší dôkaz o zápise do obchodného registra,
— vyhlásenie, ktoré potvrdzuje, že ak bude uchádzačovi pridelená zmluva a služby sa majú poskytnúť na španielskom území, zaväzuje sa postupovať v súlade s ustanoveniami španielskych právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: nie
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby: nie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
AO/013/15.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 23.11.2015
Spoplatnená dokumentácia: nie
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
23.11.2015
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 1.12.2015 - 11:00

Miesto:

OHIM, Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ŠPANIELSKO.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: áno

Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Každý uchádzač môže poslať najviac 2 zástupcov. Mená a čísla preukazov totožnosti návštevníkov musia byť zaslané úradu OHIM faxom (+34 965138500) alebo e-mailom (procurement@oami.europa.eu) do 26.11.2015.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.3)Doplňujúce informácie
V prípade uchádzačov, ktorí chcú predložiť ponuku na časť 1 „Riadenie projektu a koordinácia bezpečnosti a ochrany zdravia v súvislosti s projektom AA3“, sa plánuje prehliadka miesta/informačné stretnutie dňa 2.11.2015 (11:30) na nasledujúcej adrese: Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ŠPANIELSKO.
Úrad OHIM nepovažuje prehliadku miesta za potrebnú v súvislosti s predložením ponuky na časť 2: „Kontrola kvality a orgán technickej kontroly v súvislosti s projektom AA3“.

Každý uchádzač môže poslať najviac 2 zástupcov. Mená a čísla preukazov totožnosti návštevníkov musia byť zaslané úradu OHIM faxom (+34 965138500) alebo e-mailom (procurement@oami.europa.eu) do 29.10.2015.

Na tomto stretnutí nebudú zodpovedané žiadne otázky.
Z činností vykonaných počas prehliadky bude vyhotovený záznam, na základe ktorého bude následne vypracovaná zápisnica, ktorá bude odoslaná každému uchádzačovi.
Dodatočné informácie poskytnuté písomne budú mať prednosť pred informáciami vymenenými počas prehliadky.
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Do 2 mesiacov od dátumu vyrozumenia dotyčnej strany alebo v prípade, že nie je k dispozícii, odo dňa, kedy sa daný fakt stal známym.
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
5.10.2015