Szolgáltatások - 365109-2014

25/10/2014    S206    - - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2014/S 206-365109

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
AK15777
Pozsonyi út 56.
Címzett: Zánthó Ildikó
1133 Budapest
Magyarország
Telefon: +36 12374100
E-mail: zanthoildiko@mnv.hu
Fax: +36 12374100

További információ a következő címen szerezhető be: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt.
Gömb u. 33.
Címzett: Urbán Mariann
1139 Budapest
Magyarország
Telefon: +36 14122466
E-mail: urban.mariann@okfon.hu
Fax: +36 14122469

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt.
Gömb u. 33.
Címzett: Urbán Mariann
1139 Budapest
Magyarország
Telefon: +36 14122466
E-mail: urban.mariann@okfon.hu
Fax: +36 14122469

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt.
Gömb u. 33.
Címzett: Urbán Mariann
1139 Budapest
Magyarország
Telefon: +36 14122466
E-mail: urban.mariann@okfon.hu
Fax: +36 14122469

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb: vagyonkezelő szerv
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: vagyonkezelés
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Új Budapesti Konferencia Központ tervezési feladatainak ellátása.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 12: Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
A teljesítés helye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor hrsz. 38017/32.

NUTS-kód HU101

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Tervezési szerződés az Új Budapesti Konferencia Központ tervezési feladatainak ellátására.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

71220000

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
A közbeszerzési eljárás tárgya a 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor hrsz. 38017/32 helyen megvalósítandó Új Budapesti Konferencia Központ tervezési feladatainak ellátása.
Tervezési feladattal kapcsolatos elvárások:
Megajánlandó tervezési feladatok: koncepcióterv, tervezési előkészítő feladatok elvégzése, engedélyezési terv, építési kiviteli terv, megvalósulási terv, tervezői műszaki vezetés - generáltervezési szinten, mely az épület megvalósításához szükséges összes építészeti, szakági és technológiai tervezési munkarészeket foglalja magába.
Az előkészítő műszaki munkálatok elvégzése: talajmechanika, geodézia, geológia, hidrogeológia, szomszédos épületek állapotfelvétele, előkészítő tanulmányokhoz műszak adatszolgáltatás.
Tervezői költségbecslések, illetve árazatlan és TERC költségvetés készítő programmal készített árazatlan tervezői költségvetés összeállítása, közreműködés a kivitelezői ajánlat költségelemzésében.
Közreműködés a hatósági, szolgáltatói, kivitelezői és beszállítói egyeztetéseken a Lebonyolító (későbbiekben kerül kiválasztásra) és az Építtető oldalán. Az engedélyezési fázisok tervdokumentációinak hiánytalan összeállítása és karbantartása a tervezési és építési fázisok során.
Közreműködés az épület LEED vagy BREEAM minősítésének megszerzésében, az ehhez kapcsolódó információszolgáltatási igény és tervezési feladatok ellátása.
Megvalósulási tervek, üzemeltetési technológiai utasítások és üzemeltetési tervdokumentáció összeállítása.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában figyelembe kell vennie, hogy tervezési szinten foglalkozni szükséges az épület és környezete kapcsolatával, melynek keretében ki kell dolgoznia az épület és a tágabb környezet kapcsolatrendszerét, javaslatot kell tenni a Gregersen körönd esetleges jövőbeni funkciójára, a parti sétány kialakítására, a kapcsolat módjára a jövőbeni hajóállomással. A koncepciótervben javaslat szintjén ki kell térni az épület szomszédos beépítetlen telekrésszel és a MÜPA-val való kapcsolati lehetőségekre is, továbbá a megnövekvő és lökésszerű gépkocsi forgalom műszaki kezelési javaslatára, a közösségi közlekedési rendszerekkel való kapcsolat és azok fejlesztési lehetőségeire (HÉV, 2-es villamos). A részletes tervezési feladat a szerződésben, illetve annak 3. sz. mellékletében került meghatározásra.
A tervezéssel érintett létesítmény műszaki adatai:
Kongresszusi paraméterek:
Nagyterem egyidejű kapacitása kongresszusi célra mintegy 4 000-5 000 fő, kulturális célra mintegy 3 000-4 000 fő. A nagyterem kialakítása részben lejtős földszinti padlójú fix, részben mobil nézőtér kialakítással legalább 4 000 fő befogadó képességgel. Szekciótermek legalább 2 darab 1 200- 1 500 fős (oszthatóságuk 350 és 1 800 fő között). Ezeken felül kisebb, osztható szekciótermek (50-200 fő befogadó képességgel) összesen 2 000 fő befogadó képességgel.
Kiállítási paraméterek:
6-8000 nm összes kiállítási terület biztosítása, melyből variábilis kiállítási terület egy szinten, összefüggően minimum 3000 nm területet biztosítson
Parkolási kapacitás elhelyezése a felszín alatt, férőhelyek száma minimálisan 450.
Közművek, utak: teljes megközelíthetőség és közműellátottság.
Szabályozási terv: övezeti besorolás: a feladatnak megfelelően Intézményi (kulturális, közintézményi). A Szabályozási terv egyes paramétereinek esetleges változtatásai szükségessége esetén a Szabályozási terv módosítása is Tervező feladatát képezi, a Szerződés 2. sz. mellékletének megfelelően.
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket az ajánlati dokumentáció műszaki leírása tartalmazza. A fenti paraméterek a koncepcióterv leszállítását követően a szakértői vélemények és a pontos tervezési program szerint módosulhatnak.
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 30 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmes teljesítés esetén fizetendő kötbér napi mértéke a késedelemmel érintett Teljesítési Szakasz nettó Szerződéses értékének a 0,5 %-a. A késedelmi kötbér a késedelembe esés első napjától esedékes és a késedelmes teljesítés teljes időtartamára fizetendő. A késedelmi kötbér jogcímén követelt összeg nem haladhatja meg a teljes nettó Tervezési Díj 15 %-át.
A hibás teljesítési kötbér napi mértéke a hibás teljesítéssel érintett Teljesítési Szakasz nettó Szerződéses értékének a 0,5 %-a. A hibás teljesítési kötbér a Megrendelő által kezdeményezett kijavítás ideje alatt fizetendő mindaddig, amíg a kijavítás megtörténik. A hibás teljesítés jogcímén követelt összeg nem haladhatja meg a teljes nettó Tervezési Díj 15 %-át.
Amennyiben a Szerződés teljesítése a Tervező számára felróhatóan meghiúsul vagy lehetetlenül, vagy a Tervező késedelme vagy egyéb szerződésszegése miatt a Megrendelő a Szerződést felmondja, úgy a Tervező meghiúsulási kötbér jogcímén a teljes nettó Tervezési Díj 15 %-át kitevő összeg Megrendelő részére történő megfizetésére köteles.
Tervező a nettó Tervezési Díj 5 %-ának megfelelő jólteljesítési biztosíték szolgáltatására köteles.
Tervező a Tervezési Díj 5 %-ának megfelelő előleg visszafizetési biztosíték szolgáltatására köteles.
A Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján a biztosítékok nyújtásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
A szerződés biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza. A biztosítékok a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában előírt formák valamelyikén nyújtható.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a tervezési díjat a tervezés egyes fázisaihoz kapcsolódóan fizeti meg.
Ajánlatkérő a tervezési díj 5 %-val megegyező összegben előleget biztosít, mely összeg a szerződés tervezetben meghatározottak szerint került a tervezési díjból levonásra.
A Megrendelő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseinek figyelembevételével, a Kbt. 130. § (1) bekezdésében és a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint teljesíti.
Ajánlatkérő a számlák ellenértékét átutalással fizeti meg.
A kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció részét képező szerződéstervezet, illetve annak fizetési ütemezése rögzíti.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Közös ajánlattevők és ajánlattevő nem hozhat(nak) létre közös gazdálkodó szervezetet.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban a Kbt. 56. § (1) bekezdése, és az 57. § (1) bekezdés a)–d) és f) pontja szerinti kizáró okok érvényesülnek mind az ajánlattevő, mind az alvállalkozó(k) és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában.
A Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő vonatkozásában.
Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában:
Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 2.-11.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
A Kbt. 56. § (1) bekezdés f) és i), valamint 57.§ (1) bekezdés a)-c) és f) pontjaiban foglaltak fenn nem állását közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozattal kell igazolni. A nyilatkozat keltezésének dátuma az ajánlati felhívás feladását követő kell, hogy legyen.
A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozó nyilatkozat mintáját a dokumentáció tartalmazza. A nyilatkozat keltezésének dátuma az ajánlati felhívás feladását követő kell, hogy legyen.
A Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglaltakról az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell csatolni. A nyilatkozat keltezésének dátuma az ajánlati felhívás feladását követő kell, hogy legyen.
Ajánlattevőnek nyilatkozni szükséges továbbá a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglaltak fenn nem állásáról.
Az ajánlattevő választása szerint saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a)–d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a)–d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá, vagy az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát – a meg nem jelölt alvállalkozók tekintetében benyújtott ajánlattevői nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát nyújtja be arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a)–d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá.
A többi kizáró ok fenn nem állását ajánlatkérő ellenőrzi.

Ajánlatkérő a gazdasági szereplő https://www.kamreg.hu/mkkir/kereso.html# adatbázisban való szereplését is ellenőrzi.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő(k)nek és alvállalkozó(ik)nak, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)nek nyilatkozni szükséges arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 56. § (1) bekezdésben, illetve ajánlattevő esetében a Kbt. 56. § (2) bekezdésében is, valamint az 57. § (1) bekezdés a)–d) és f) pontjaiban foglaltaknak mely igazolások felelnek meg, és azokat mely szervezetek, hatóságok bocsátják ki.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a 310/2011. Korm. rendelet előírásai szerint igazolni szükséges a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában, valamint a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A 310/2011. Korm. rendelet 7. §-a alapján, amennyiben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás van folyamatban, akkor mellékelni kell az ajánlattevő és alvállalkozója vagy a kapacitást biztosító szervezet részéről a változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a www.kozbeszerzes.hu honlapon található alábbi útmutatókra:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2014. évi 57. szám; 16.5.2014.), valamint az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012.) útmutatókat adott ki.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1. Ajánlattevő nyilatkozzon az elmúlt három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (építészeti tervezési feladatok ellátása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről (évenként megbontva), attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja].
Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Építészeti tervezési feladat magában foglalja az egyéb szakági tervezéseket is, így különösen a villamos, gépészeti, statikai speciális rendszerek tervezésére vonatkozó munkát is.
P/2. Szakmai felelősségbiztosításának fennállását igazoló biztosítási kötvény és fedezetigazolás egyszerű másolata. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés d) pontja].
Az ajánlattevő más szervezet kapacitásaira is támaszkodhat az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) és c) pontja szerint. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmasságát a fent előírt módokkal azonos módon köteles igazolni a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (építészeti tervezési feladatok ellátása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított– árbevétele a három évben összesen eléri a nettó 500 000 000 HUF-ot, és évente eléri legalább a nettó 100 000 000 HUF-ot.
P/2. Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, ha rendelkezik tervezési tevékenységre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, amelynek limitje legalább 50 000 000 HUF/év, és 50 000 000 HUF/káresemény.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. Ajánlattevő ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben teljesített, generáltervezési és egyéb tervezési tevékenységre vonatkozó referenciáit, csatolva az elvégzett munkákra vonatkozó referenciaigazolását vagy referencianyilatkozatát. A referenciákat olyan részletességgel kell bemutatni, melyből megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja]
A referenciák bemutatása során minimálisan az alábbi adatok megadása szükséges:
— szerződést kötő másik fél neve és címe
— teljesítés ideje (befejezés időpontja év/hónap/nap formátumban)
— ellenszolgáltatás összege (nettó HUF)
— szolgáltatás tárgya (tervfázisok felsorolása és minden olyan adat megadása, amit ajánlatkérő az alkalmassági minimumkövetelményeknél vizsgálni kíván, azaz befogadóképesség, terület nagysága, szakágak megjelölése, parkoló férőhely, létesítmény funkciója)
Befejezésnek az a nap számít, amelyet a megrendelőként szerződő fél az ajánlattevő részére kiállított teljesítésigazoláson feltüntetett.
Az igazolásban meg kell adni legalább az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő a referencia igazolás tartalmi elemei között jogosult előírni az alkalmasság megállapításához szükséges további adat megadását is. A referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat benyújtására vonatkozó feltételeket a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) és (2) bekezdése rögzíti.
Az ajánlatkérő olyan referencia munkát/munkákat fogad el, ahol az előírt feladatot maga az ajánlattevő, vagy az ajánlattevő oldalán a referencia igazolásához igénybe vett azon szervezet, aki a referencia tekintetében kiírt alkalmassági követelmény igazolásában részt vesz, maga végzett el ténylegesen. Ezért a referencia teljesítések bemutatásánál meg kell adni a saját teljesítés mértékét százalékban. Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 129. § (7) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést - konzorciumi, vagy projekttársasági korábbi teljesítés esetén egyaránt.
M/2. Ajánlattevő ismertesse a teljesítésben résztvevő szakembereket, azok képzettségét, szakmai tapasztalatát. A szakemberek bemutatása során külön csatolandó a felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum, a szakmai tapasztalat ismertetése saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz formájában, valamint a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata. A szakmai tapasztalat tartalmával szembeni követelmény, hogy az előírt alkalmassági követelmény megléte megállapítható legyen. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja]
Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott személyeket mely pozícióra kívánja megajánlani. Nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel – amennyiben az ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik - a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg az ajánlatkérő a szerződést.
M/3. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az elmúlt három év éves statisztikai állományi létszámáról [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés c) pontja]
M/4. Ajánlattevőnek ismertetnie kell a minőségbiztosítási intézkedéseit vagy csatolnia kell az ezzel egyenértékű, minőségirányítási rendszer meglétéről szóló tanúsítványt [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés f) pontja]
A Kbt. 55. § (4) és (6) b
kezdés is alkalmazható az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés érdekében.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben rendelkezik az alábbi referenciákkal:
M1/1. Generáltervezőként legalább 3 db, megvalósult, nagy forgalmú, üzemszerű működésében egyenként minimum 2000 főt egyidejűleg befogadni képes, egyenként legalább 10 000 nm összalapterületű, megépült épület tervezésére vonatkozó referencia;
M1/2. Generáltervezőként legalább 1 db, minimum 2 500 főt egyidejűleg befogadni képes közösségi teremmel rendelkező középület létesítése területén legalább koncepció tervi szinten kidolgozott, tervezésre vonatkozó referencia;
M1/3. Legalább 1 db műszaki programalkotási – főbb helységlistát is tartalmazó – referencia, amely olyan összetett használatú, minimum 2 500 főt egyidejűleg befogadni képes teremmel rendelkező középület létesítése területén készült el, amely legalább építészeti vázlattervet és minimálisan építészeti, gépészeti, elektromos, statikai szakágra kiterjedő műszaki program meghatározást tartalmazott;
M1/4. Legalább 3 db, megvalósult, városi környezetben, terepszint alatti kialakításban, épületben elhelyezett gépjármű parkoló generáltervezési referencia, ahol a befogadóképesség elérte a 450 férőhelyet;
M1/5. Generáltervezőként legalább 1 db, építési engedéllyel rendelkező épület tervezésére vonatkozó referencia, amelyben minimum 500 fő befogadóképességű, nagyfesztávolságú helyiség található;
M1/6. Az elmúlt 3 évben építési engedélyt kapott legalább 1 db, minimum 20 000 nm összes alapterületű középület komplex (kiviteli tervekkel együtt) tervezése generáltervezői minőségben.
Ajánlatkérő értelmezésében középületnek minősül a közhasználatú építmény és az irodaépület.
Közhasználatú építmény: az olyan építmény (építményrész), amely
— a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és
— használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá
— használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet
— törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.
Ajánlatkérő értelmezésében generáltervező az, aki a tervezési folyamatban részt vevők (a megbízó, a szaktervezők, a hatóságok, a technológiai berendezést szállítók, a különböző szolgáltatók stb.) munkájának a tervezés érdekében az irányító, koordináló feladatot végezte.
M1/7. Rendelkezik legalább 1 db, legalább LEED Gold vagy BREEAM Good vagy ezekkel egyenértékű minősítést kapott épület generáltervezésére vonatkozó referenciával és a minősítési rendszer szerinti kritérium rendszer alapján az épület pontszámrendszerének kidolgozásában is részt vett.
Egy referencia több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelőség igazolásához is felhasználható.
Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik legalább az alábbi szakemberek mindegyikével:
M2/1. legalább 3 vezető építész tervezővel, akik É1 tervezési minősítéssel rendelkeznek és akiknek van szakmai tapasztalata legalább 1 db, összes alapterületét tekintve 30 000 nm-t meghaladó, legalább napi 2000 látogatót / felhasználót meghaladó forgalommal rendelkező, megépült közhasználatú vagy kereskedelmi vagy iroda épület tervezése tekintetében;
M2/2 legalább 2 fő gépész vezető tervezővel, akiknek a személyes referenciáik között személyenként eltérő, legalább 1 db, összes alapterületét tekintve 30 000 nm-t meghaladó, legalább napi 2000 látogatót / felhasználót meghaladó forgalommal rendelkező, megépült közhasználatú vagy kereskedelmi vagy iroda épület tervezése szerepel;
M2/3. legalább 2 fő elektromos vezető tervezővel, akiknek a személyes referenciáik között személyenként eltérő, legalább 1 db, összes alapterületét tekintve 30 000 nm-t meghaladó, legalább napi 2000 látogatót / felhasználót meghaladó forgalommal rendelkező, megépült közhasználatú vagy kereskedelmi vagy iroda épület tervezése szerepel;
M2/4. legalább 2 statikus vezető tervezővel, akinek a személyes referenciáik között, legalább 1 db, összes alapterületét tekintve 30 000 nm-t meghaladó, legalább napi 2 000 látogatót / felhasználót meghaladó forgalommal rendelkező, megépült közhasználatú vagy kereskedelmi vagy iroda épület tervezése szerepel mélygarázzsal;
M2/5. legalább 1 tűzvédelmi vezető tervező, akinek a személyes referenciáik között, legalább 1 db, összes alapterületét tekintve 20 000 nm-t meghaladó, legalább napi 2 000 látogatót / felhasználót meghaladó forgalommal rendelkező, megépült közhasználatú vagy kereskedelmi vagy iroda épület tervezése szerepel.
Egy szakember csak egy alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelőség igazolása céljából mutatható be, illetve vehető figyelembe.
M/3. Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik az elmúlt három évben évente legalább 10 fő statisztikai állományi létszámmal.
M/4. Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik tervezésre vonatkozó ISO 9001 vagy ezzel egyenértékű szabvány szerinti tanúsítvánnyal, vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéssel és annak működését hitelt érdemlően tudja dokumentálni.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: igen
A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben szereplő tervezői jogosultságok.
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: igen

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok

1. Nettó ajánlati ár (HUF). Súlyszám 60

2. 2.1 A tervezési feladatra vonatkozó szabályozási háttér ismeretének bemutatása. Súlyszám 6

3. 2.2 Mintaépületek építészeti / tervezési szakmai elemzése (benchmark). Súlyszám 6

4. 2.3 Javasolt helyiségjegyzék összeállítása a megadott paraméterek alapján. Súlyszám 7

5. 2.4 Tervezési feladatok listájának és kapacitásigényének összeállítása. Súlyszám 7

6. 2.5 Tervezés szervezési feltételeinek és erőforrásainak biztosítása. Súlyszám 7

7. 2.6. Tervezés feladat ellátásának motivációja és a tervezés építészeti alapgondolata. Súlyszám 7

IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 12.12.2014 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
12.12.2014 - 10:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 12.12.2014 - 10:00

Hely:

OKFON Zrt. 1139 Budapest, Gömb u. 33. I. emelet tárgyaló.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontáson az ajánlatkérő és ajánlattevők képviselői, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.
Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.
Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
Ha az ajánlatok bontásán egy – ott jelen lévő, (2) bekezdés szerinti – személy kéri, az ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen a 60. § (6) bekezdése szerinti felolvasólapba.
A nem elektronikusan beadott ajánlatok elbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérőnek jegyzőkönyvet kell készítenie, amelyet a bontástól számított öt napon belül meg kell küldeni az összes ajánlattevőnek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk
1) A Kbt. jelölés alatt a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. az irányadó.

2) Az érvényes ajánlattétel feltétele a dokumentációnak az ajánlatkérőtől az ajánlattevő, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója, illetőleg ezek írásos meghatalmazottja által történő átvétele vagy megküldésének kérése. A dokumentáció (amely a Műszaki előírást és a szerződéstervezetet is tartalmazza) másra át nem ruházható. A dokumentáció elektronikus formában, személyesen átvehető hétfőtől csütörtökig 08:00–16:00 óra között, pénteken 08:00–14:00 óra között, az ajánlattétel napján 08:00–10:00 óra között az OKFON Zrt. székhelyén vagy az ajánlattevő kérésére megküldésre kerül. A postai megküldését költsége az ajánlattevőt terheli. Elektronikus megkérés esetén az urban.mariann@okfon.hu e-mail címre az alábbi adatok megküldése szükséges: ajánlattevő neve és címe, kapcsolattartó személy neve, telefon és fax száma, e-mail címe.

3) Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdése és a 60. § (3), (5) és (6) bekezdésében előírtak vonatkozásában.
4) Amennyiben az ajánlatkérő az összegezésben a nyertest követő legkedvezőbb ajánlattevőt is meghatározza, a Kbt. 124. § (4) bekezdése esetén a nyertest követő legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.
5) Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során a Kbt. 67. §-ban meghatározottak szerint biztosítja a hiánypótlást, illetve kér felvilágosítást. Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 67.§ (5) bekezdése alapján lehetővé teszi új gazdasági szereplő bevonását a hiánypótlás teljesítése során, és lehetővé teszi ezen új gazdasági szereplővel összefüggésben a hiánypótlást.
6) A közösen ajánlatot tevőktől kérjük nyilatkozat adását az alábbiakról:
— a közös ajánlatban részt vevő tagok megnevezése (székhely, cégjegyzékszám, képviselő),
— a vezető tag megnevezése, amely a közös ajánlattevők nevében eljár,
— a tagok egyetemleges felelősségvállalására vonatkozó nyilatkozat a szerződés teljesítése tekintetében,
— feladatmegosztás ismertetése a tagok között;
— az esetleges alvállalkozók bevonására vonatkozó megállapodás ismertetése (melyik tag és milyen tevékenységre von be alvállalkozót)
— kapcsolattartó személye, telefon-, faxszáma és e-mail címe.
7) Az ajánlatot, illetve az ajánlatban található nyilatkozatokat aláíró személyek aláírási címpéldányának vagy aláírás mintájának egyszerű másolatát is csatolni szükséges az ajánlattevő és alvállalkozója vagy a kapacitást biztosító szervezet részéről. Amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, akkor csatolni kell egy meghatalmazást, amelyben a meghatalmazó meghatározza a meghatalmazott részére adott jogosultságokat.
8) Az ajánlatot 1 eredeti nyomtatott példányba, valamint teljes terjedelemben 1 db elektronikus adathordozón szükséges beadni. Amennyiben a papír alapú ajánlat, illetve az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat a nyomtatott példány szerint kerül értékelésre, ajánlatkérő azt tekinti irányadónak.
9) Ajánlattevőnek tájékozódnia kell és az ajánlatban nyilatkoznia szükséges a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján arról, hogy tájékozódott-e az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
10) Az ajánlatok munkanapokon 08:00–16:00 óra, pénteki munkarend esetében 08:00–12:00 óra, az ajánlattételi határidő napján 08:00–10:00 óra között nyújthatók be az ajánlattételi felhívás A. melléklet III. pontjában megadott címre.
11) Szerződéskötés feltétele, hogy:
— az ajánlati felhívás III.2.3) M2/1 pontjában megjelölt szakembernek rendelkeznie kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti É1 vezető tervezői jogosultsággal,
— az ajánlati felhívás III.2.3) M2/2 pontjában megjelölt szakembernek rendelkeznie kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti G vezető tervezői jogosultsággal,
— az ajánlati felhívás III.2.3) M2/3 pontjában megjelölt szakembernek rendelkeznie kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti V vezető tervezői jogosultsággal,
A nyilvántartásba-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124.§ (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval kötheti meg Ajánlatkérő a szerződést, amelynek tudomásul vételéről Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
Az adott kormányrendeletben előírt feltételek teljesülését ajánlatkérő a Magyar Építész Kamara vagy Magyar Mérnöki Kamara honlapján ellenőrzi. Külföldi állampolgár jogosultsága esetén be kell nyújtani küldő, vagy származási országban szerzett, az előbbivel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítását, és ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak.
12) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest a III.2.2 és III.2.3 pontokban valamennyi előírás tekintetében szigorúbb alkalmassági feltételeket határozott meg.
13) Az ajánlatok bírálati szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat. Az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás, a 2. részszempont esetében pedig a sorbarendezés és fordított arányosítás együttes módszere kerül alkalmazásra. A bírálat részletes szabályait a dokumentáció tartalmazza. A részszempontonként kiosztható pontszámtartomány 1-10 pont. A 2. részszempont esetében az objektív tényezők és vizsgálati elemek bemutatását, az azok értékelésével kapcsolatos kedvező és kevésbé kedvező megítélések ismertetését a dokumentáció tartalmazza.
14) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a tervezői felelősségbiztosítás összegének évenként és káronkénti összeghatárát kiegészíti 250 000 000 HUF/év és 250 000 000 HUF/kár összegig, amennyiben nem rendelkezik az ajánlattétel időpontjában az itt előírt mértékű biztosítással.
15) Ajánlatkérő a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontja szerint fenntartja a jogot hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására.
16) Az eljárásban irányadók a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltak.
17) Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Ajánlatkérő a referenciák esetében az azok teljesítésekor, árbevételre vonatkozó adatok esetében a tárgyév utolsó napján hatályos árfolyamot veszi figyelembe.
18) Ajánlatkérő a tervezői díj megfizetésével a szerzői jogokról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 9. § (6) bekezdése alapján megszerzi a szerződés alapján létrejövő, valamennyi szerzői jogi oltalomban részesülő művel összefüggő átruházható szerzői vagyoni jogokat - ide értve különösen a felhasználás, többszörözés és átdolgozás (továbbtervezés) jogát is - időbeli, területi és egyéb korlátozás nélkül. Ajánlatkérő a vagyoni jogok átruházását követően a fent részletezett műveket 3. személynek felhasználás (így különösen átdolgozás) céljából továbbadhatja.
Ajánlattevő szavatosságot vállal azért, hogy az Ajánlati Dokumentáció III. fejezetében foglalt szerződés teljesítése kapcsán átadásra kerülő, a szerzői jog hatálya alá tartozó művekkel szabadon rendelkezik, azok felhasználása Ajánlatkérő részéről semmilyen akadályba nem ütközik, az átadásra kerülő anyagok jogtiszták, azok senki felhasználási-, kiadói-, személyiségi jogát nem sértik.
Ajánlattevő szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a terv kivitelezését akadályozza vagy korlátozza. Ajánlattevő a fentiekért teljes körű felelősséget vállal. Ajánlattevő szavatosságot vállal azért, hogy amennyiben az anyagok elkészítéséhez más személyt is igénybe vesz a közreműködő természetesés jogi személyekkel olyan tartalmú szerződéseket köt, hogy a szerzői vagyoni jogokat Ajánlatkérő az Ajánlati Dokumentáció III. fejezetében foglalt szerződésben írt feltételekkel megszerezhesse.
Nyertes ajánlattevőt jog- és kellékszavatossági kötelezettség terheli az átadott engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció tekintetében.
19) Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény” és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum 1-1 nyomtatott példányát, továbbá XML fájl-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)].
20) A Kbt. 2. §-ra tekintettel ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek az írásban megvalósuló papír alapú kommunikáció tekintetében azok legalább 50%-át újrahasznosított papíron kell megvalósítania (kivéve tervlapok), egyebekben törekednie kell az elektronikus kommunikációra.
21) Ajánlatkérő a beruházást saját forrásból kívánja megvalósítani, de fenntartja annak a lehetőségét, hogy a projekt a későbbiekben Európai Uniós forrásból kerül elszámolásra.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2011. évi CVIII. törvény 137. §
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
22.10.2014