Services - 36514-2022

Submission deadline has been amended by:  94171-2022
21/01/2022    S15

Poland-Wrocław: Engineering design services for the construction of civil engineering works

2022/S 015-036514

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu
Postal address: ul. Bolesława Prusa 75-79
Town: Wrocław
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Postal code: 50-316
Country: Poland
Contact person: Dział Zamówień
E-mail: przetarg@mpk.wroc.pl
Telephone: +48 713250818
Fax: +48 713250802
Internet address(es):
Main address: www.mpk.wroc.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://mpk-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://mpk-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.6)Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Zajezdni Tramwajowej Ołbin przy ul. Słowiańskiej we Wrocławiu.

Reference number: KU.241/pn1_2022/MN
II.1.2)Main CPV code
71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Zajezdni Tramwajowej Ołbin przy ul. Słowiańskiej we Wrocławiu

wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień, w tym uzyskania pozwolenia na budowę na warunkach określonych w umowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zawiera:

1) Wzór Umowy – WU (Załącznik nr 1 do SWZ);

2) Opis Przedmiotu Zamówienia składający się z Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) oraz Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 2 do SWZ),

które stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Zajezdni Tramwajowej Ołbin przy ul. Słowiańskiej we Wrocławiu wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień, w tym uzyskania pozwolenia na budowę na warunkach określonych w umowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zawiera:

1) Wzór Umowy – WU (Załącznik nr 1 do SWZ),

2) Opis przedmiotu zamówienia składający się z Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) oraz Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 2 do SWZ),

które stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Doświadczenie projektanta posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Doświadczenie projektanta branży torowej posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania / Weighting: 5
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 150
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych);

UWAGA: dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Warunek zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Dodatkowo Wykonawca, którego oferta będzie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia nw. dokumentów:

1) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem, w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 (jedną) dokumentację projektową (projekt budowlany i wykonawczy) o wartości min. 1.000.000,00 PLN brutto,

b) dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia następującymi osobami:

- co najmniej 1 (jednym) projektantem specjalności architektonicznej (koordynatorem branż) posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 1 dokumentację projektową (projekt budowlany i wykonawczy) obejmującą budowę lub przebudowę co najmniej jednego budynku o kubaturze min. 5000 m3,

- co najmniej 1 (jednym) projektantem specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 1 dokumentację projektową (projekt budowlany i wykonawczy) obejmującą budowę lub przebudowę co najmniej jednego budynku o kubaturze min. 5000 m3,

- co najmniej 1 (jednym) projektantem branży torowej posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania, który w okresie ostatnich 5 lat zaprojektował układy torowe o łącznej długości minimum 500 m,

- co najmniej 1 (jednym) projektantem specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania, który posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku projektanta, w tym przy realizacji co najmniej 1 inwestycji polegającej na zaprojektowaniu sieci sanitarnych lub instalacji w budynku,

- co najmniej 1 (jednym) projektantem specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania, który posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku projektanta, w tym przy realizacji co najmniej 1 inwestycji polegającej na zaprojektowaniu budowy lub przebudowy sieci teletechnicznej,

- co najmniej 1 (jednym) projektantem specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania, który posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku projektanta, w tym przy realizacji inwestycji polegającej na zaprojektowaniu sieci trakcyjnej o łącznej długości min. 200 m.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Warunek zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Dodatkowo Wykonawca, którego oferta będzie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia nw. dokumentów:

a) Wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na wykonaniu co najmniej 1 (jednej) dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) o wartości min. 1.000.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy – sporządzony zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SWZ,

b) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.

-co najmniej 1 (jeden) projektant specjalności architektonicznej (koordynator branż) posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 1 dokumentację projektową (projekt budowlany i wykonawczy) obejmującą budowę lub przebudowę co najmniej jednego budynku o kubaturze min. 5000 m3,

- co najmniej 1 (jeden) projektant specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 1 dokumentację projektową (projekt budowlany i wykonawczy) obejmującą budowę lub przebudowę co najmniej jednego budynku o kubaturze min. 5000 m3,

- co najmniej 1 (jeden) projektant branży torowej posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania, który w okresie ostatnich 5 lat zaprojektował układy torowe o łącznej długości minimum 500 m,

- co najmniej 1 (jeden) projektant specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania, który posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku projektanta, w tym przy realizacji co najmniej 1 inwestycji polegającej na zaprojektowaniu sieci sanitarnych lub instalacji w budynku,

- co najmniej 1 (jeden) projektant specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania, który posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku projektanta, w tym przy realizacji co najmniej 1 inwestycji polegającej na zaprojektowaniu budowy lub przebudowy sieci teletechnicznej,

- co najmniej 1 (jeden) projektant specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania, który posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku projektanta, w tym przy realizacji inwestycji polegającej na zaprojektowaniu sieci trakcyjnej o łącznej długości min. 200 m,

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o prawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do SWZ,

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.108 ust .1 ustawy Pzp z uwzględnieniem zapisów art. 111 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 oraz art. 393 ust. 4 ustawy Pzp.

Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

W celu wstępnego wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Przed udzieleniem zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych wskazanych przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:

40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) do upływu terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegółowe wymagania dotyczące wnoszenia wadium zostały określone w pkt 14 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Informacje na temat rozliczeń między Wykonawcą a Zamawiającym zostały określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (Wzór umowy stanowi Załącznik nr 1 do SWZ).

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w takim przypadku do oferty należy złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostały określone we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/02/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 24/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/02/2022
Local time: 09:30
Place:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu, ul. Bolesława Prusa 75-79, 50-316 Wrocław, POLSKA, za pośrednictwem Platformy Przetargowej MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert będzie transmitowane on-line zgodnie z zapisami punktu 17 SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Całość dokumentacji zamówienia została zamieszczona na Platformie Przetargowej Zamawiającego: https://mpk-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale IX ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

6. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego

terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektroniczne, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art.519 ust.1 ustawy Pzp stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, lub postanowienia Prezesa Izby, przysyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Założenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022