De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Leveringen - 36516-2020

24/01/2020    S17

Polska-Wrocław: Urządzenia medyczne

2020/S 017-036516

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 234-573220)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
Adres pocztowy: ul. Borowska 213
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-556
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Łuczejko
E-mail: pluczejko@usk.wroc.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.usk.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: www.usk.wroc.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Naczyniowej Zakładu Radiologii

Numer referencyjny: USK/DZP/PN-396/2019
II.1.2)Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Naczyniowej Zakładu Radiologii; 43 zadania (pakiety i pozycje) szczegółowo opisane w SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/01/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 234-573220

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 23/01/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 05/02/2020
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 23/01/2020
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 05/02/2020
Czas lokalny: 13:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Ofertę można złożyć na całość zamówienia lub na poszczególne zadania od 1 do 27 (44 pakiety, pozycje).

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 750 370,00 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt zł 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

Dla poszczególnych zadań:

Lp. Numer zadania Wartość wadium

1. Pakiet nr 1 9 146,00

2. Pakiet nr 1A 11 600,00

3. Pakiet nr 2 7 186,00

4. Pakiet nr 2A 20 977,00

5. Pakiet nr 2B 80,00

6. Pakiet nr 3A 7 133,00

7. Pakiet nr 4 3 030,00

8. Pakiet nr 4A 7 608,00

9. Pakiet nr 5 1 003,00

10. Pakiet nr 5A 83 920,00

11. Pakiet nr 5B 120,00

12. Pakiet nr 6 17 509,00

13. Pakiet nr 7 9 789,00

14. Pakiet nr 7A 21 445,00

15. Pakiet nr 7B 1 200,00

16. Pakiet nr 7C 90,00

17. Pakiet nr 8 5 408,00

18. Pakiet nr 9A 7 632,00

19. Pakiet nr 10 3 936,00

20. Pakiet nr 10A 4 478,00

21. Pakiet nr 11 pozycja nr 1 101,00

22. Pakiet nr 11 pozycja nr 2 741,00

23. Pakiet nr 11 pozycja nr 3 213,00

24. Pakiet nr 11 pozycja nr 4 15,00

25. Pakiet nr 11 pozycja nr 5 7,00

26. Pakiet nr 12 78 510,00

27. Pakiet nr 13A 41 204,00

28. Pakiet nr 14A 65 930,00

29. Pakiet nr 15A 111 396,00

30. Pakiet nr 16A 79 680,00

31. Pakiet nr 17A 15 556,00

32. Pakiet nr 18A 220,00

33. Pakiet nr 19 330,00

34. Pakiet nr 20 5 684,00

35. Pakiet nr 21 780,00

36. Pakiet nr 21A 54 910,00

37. Pakiet nr 22A 51 770,00

38. Pakiet nr 22B 11 138,00

39. Pakiet nr 23A 2 203,00

40. Pakiet nr 24A 277,00

41. Pakiet nr 25 300,00

42. Pakiet nr 26 2 324,00

43. Pakiet nr 26A 1 008,00

44. Pakiet nr 27 3 791,00