Services - 36516-2022

21/01/2022    S15

Hungary-Budapest: Customer services

2022/S 015-036516

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
National registration number: 26713111244
Postal address: II. János Pál pápa Tér 20
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1081
Country: Hungary
Contact person: Szendrői Szabolcs
E-mail: kozbeszerzes@mvm.hu
Telephone: +36 207780095
Fax: +36 14771117
Internet address(es):
Main address: http://www.mvmnext.hu/
Address of the buyer profile: http://www.ekr.gov.hu/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001735532021/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001735532021/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Ügyfélszolgálati tevékenység ellátása

Reference number: EKR001735532021
II.1.2)Main CPV code
79342300 Customer services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Villamosenergia szolgáltatással összefüggő komplex telefonos, írásos és egyéb háttértevékenységet érintő ügyfélkiszolgálási feladatok ellátása

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
79511000 Telephone operator services
72300000 Data services
72313000 Data capture services
79342300 Customer services
79342310 Customer survey services
79342311 Customer satisfaction survey
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU Magyarország
Main site or place of performance:

Ajánlattevő székhelye, telephelye

II.2.4)Description of the procurement:

Ajánlattevő (a továbbiakban: AT) feladata az Ajánlatkérő (a továbbiakban: AK) villamosenergia szolgáltatással összefüggő telefonos ügyfélszolgálati megkereséseinek fogadása és teljes körű kezelése, továbbá a villamosenergia szolgáltatással összefüggő részletfizetési igény, igazolás kérés, védendő fogyasztó nyilvántartásba vétel és általános tájékoztatás tárgyú írásos (az ügyfélszolgálat e-mail és levelezési címére, illetőleg on-line ügyfélszolgálati felületen keresztül ügyintézésre érkező és onnan átirányított ügyféligények) megkeresések teljes körű fogadása, kezelése és megválaszolása. AK telefonos ügyfélszolgálatának nyitvatartási idejében bármikor átirányíthatja szolgáltatási ügyfélszolgálati hívószámára érkező hívásait, valamint beérkező írásos ügykezelési feladatait. AT feladata továbbá egyetemes villamosenergia szolgáltatással kapcsolatos egyes átadott üzleti törzsadatkarbantartási feladatok elvégzése, zárolt mérőállások kezelése, feloldása, valamint elszámolási- vagy számlázási zár kezelés.

AK ellátandó ügyfélköre nagyságrendileg 800 000 áramszolgáltatással érintett, valamint a 2021. évben bekövetkezett portfóliónövekedés okán egyetemes áramszolgáltatással érintett további 2 000 0000, azaz összesen 2 800 000 ügyfél.

A beszerzés mennyisége: telefonos, írásos és egyéb háttérműveleti feladatok ellátása a szerződés 36 hónapos időtartama alatt. Ajánlatkérő tájékoztatásul rögzíti, hogy az egyes feladattípusokra vonatkozó mennyiségek a portfóliónövekedést megelőzően, azaz 800 000 ügyfél vonatkozásában az alábbiak voltak:

- telefonos megkeresés: 362 800 db

- írásos megkeresés: 103 000 db

- e-számla terelés: 200 000 db (ebből reaktív e-számla terelés 60 000 db)

- ügyfélelégedettségi és minőségellenőrzési vizsgálat: 20 000 db (minimum havi 1600 db)

- egyéb háttértevékenységet érintő ügyfélkiszolgálási feladatok (nem található/tévesen rögzített adószám javítása): 65 600 db

- visszaérkezett kézbesíthetetlen számlalevelek kezelése: 11 300 db

A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: 2. Az ajánlati felhívás III.1.3 M.2 pontjában meghatározott szakember többlettapasztalata (hónap) (minimum 0, maximum 60 hónap) / Weighting: 10
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

AK a határozott időtartam lejárta előtt minimum 60 nappal korábban megküldött egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult a szerződés időtartamát további 12 hónappal meghosszabbítani.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Részajánlattétel kizárásának indoka: a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatás nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetőek. A részekre bontás a folyamatos feladatellátáshoz szükséges munkaszervezésre tekintettel műszaki szempontból AK-re nézve aránytalan terhet róna, továbbá gazdaságilag nem lenne ésszerű, valamint AK a teljes mennyiségre a legkedvezőbb ajánlati ár elérését kívánja érvényesíteni, ezért a részajánlattétel lehetőségét kizárja. Részajánlattétel kizárásának további indoka, hogy az ügyfélszolgálati folyamatok és az ügyfélszolgálati folyamatok során felhasznált eszközök összetartozása, és egymást kiegészítő volta miatt kizárt, hogy a hatékonyság megtartásával ezeket külön AT-k működtessék. Gazdaságilag jelentős többletköltséget jelentene, amennyiben több részben valósulna meg a beszerzés, tekintettel arra, hogy a különböző szakterületek között átjárás van (pl. telefonos - levelező), ha külön részenként kerülne kiírásra, úgy ezen „pufferkészletek” beárazásra kerülnének.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Nem lehet AT, alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek., valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontjai irányadók.

Kizáró okok igazolása:

A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm.r. (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire.

Azon AV-k vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap).

AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek. rendelkezéseire.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján kötelező:

P.1) A Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (közműszolgáltatásokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenység és/vagy contact center feladatok ellátásából) származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Közműszolgáltatás: villamos energia- és/vagy földgáz- és/vagy távhő-, és/vagy víziközmű-szolgáltatás. Contact center feladatok: telefonos és írásos ügyfélmegkeresések megválaszolása, valamint az ehhez kapcsolódó háttértevékenységek feldolgozása.

AK felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3), (5) bek., a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7)-(8), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. (11)-(11a) bek., és a Kr. 1. § (7) bek-ben foglaltakra.

Minimum level(s) of standards possibly required:

P.1) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (közműszolgáltatásokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenység és/vagy contact center feladatok ellátásából származó) nettó árbevétele összesen nem éri el a nettó 1 200 millió,- Ft-ot.

A P.1) alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján:

M.1) A Kr.21. § (3) bek. a) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon belül) megkezdett referenciái ismertetését, amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat:

- teljesítés ideje: kezdő és befejező időpont (év, hónap, nap);

- szerződést kötő másik fél neve, címe;

- a szolgáltatás tárgya és mennyisége (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség megállapítható legyen),

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciát a Kr. 22.§ (1), (5) bek. szerint kell igazolni.

M.2.) A Kr. 21.§ (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket AT be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandók:

a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről (EKR nyilatkozatminta kitöltésével), a betölteni kívánt pozíció (alkalmassági követelmény) megjelölésével, valamint a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll;

b) szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával, amelyből az alkalmassági követelményben előírt végzettsége, szakmai gyakorlata egyértelműen kiderül év/hónap pontossággal (a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembevételre), valamint a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll); továbbá tartalmaznia kell a szakember rendelkezésre állásról és adatkezelésről szóló nyilatkozatát;

c) szakemberek végzettségét, illetve képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata amennyiben releváns.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7), (9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. (11)-(11a) bek., és a Kr. 1. § (7) bek-ben foglaltakra.

Minimum level(s) of standards possibly required:

M.1) Alkalmatlan AT, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciákkal:

M.1.1 legalább 24 hónapon át folyamatosan, minimum 200 000 fős ügyfélkör vonatkozásában teljesített, közműszolgáltatásokkal kapcsolatos pénzügyi telefonos ügyfélszolgálati feladatok elvégzése

M.1.2 legalább 24 hónapon át folyamatosan, minimum 200 000 fős ügyfélkör vonatkozásában teljesített, közműszolgáltatásokkal kapcsolatos műszaki telefonos ügyfélszolgálati feladatok elvégzése.

M.1.3 legalább 24 hónapon át folyamatosan teljesített, havonta min. 300 db, összesen min. 10 000 db közműszolgáltatásokkal kapcsolatos, telefonos ügyfélelégedettségi és minőségellenőrzési vizsgálat elvégzése

M.1.4 min. 130 000 ügyfél vonatkozásában végzett e-számla terelési tevékenység végzése.

Közműszolgáltatás: villamos energia- és/vagy földgáz- és/vagy távhő-, és/vagy víziközmű-szolgáltatás. Pénzügyi telefonos ügyfélszolgálat: olyan telefonos ügyfélszolgálati tevékenység, amely során az ügyintéző pénzügyi jellegű, számlázásra, díjfizetésre, tartozásra vonatkozó kérdésekben nyújt segítséget a felhasználónak. Műszaki telefonos ügyfélszolgálat: olyan telefonos ügyfélszolgálati tevékenység, amely során az ügyintéző műszaki jellegű kérdésekben nyújt segítséget a felhasználónak. E-számla terelési tevékenység: meghatározott kimenő hívások lebonyolításával annak elérése, hogy AK azon ügyfelei, akik nem elektronikus úton rendezik számláikat, a lehető legnagyobb arányban térjenek át az elektronikus fizetési lehetőségek egyikére. Az e-számla lényege, hogy a Felhasználó nem papíralapú számlát kap, hanem e-mailben vagy az online ügyfélszolgálaton keresztül kapja meg számláját. Az így megküldött számlát több fizetési módon van lehetősége kiegyenlíteni az ügyfélnek pl.: bankkártyás fizetéssel, banki átutalással, csoportos megbízással vagy az AK ügyfélszolgálati irodáiban bankkártyával. Telefonos ügyfélelégedettségi és minőségellenőrzési vizsgálat: AK által előírt telefonos, online és e-mail-es csatornán beérkezett megkeresések tekintetében ügyfél elégedettségi felmérés végzése, ügyfelektől kapott visszajelzések rögzítése ajánlatkérő által kért tartalommal és formában. A felmérés történhet direkt telefonos megkeresés formájában is (nem csak az ügyfél hívását követően).

M.2) Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik 1 fő, min. középfokú végzettséggel (érettségi) rendelkező, minimum 12 hónap időtartamú, közműszolgáltatásokkal kapcsolatos telefonos ügyfélszolgálati vezetői gyakorlattal rendelkező szakemberrel. Ügyfélszolgálati vezetői gyakorlat: ügyfélszolgálati ügyintézők vonatkozásában felügyelői és irányítói jogosultsággal rendelkező munkakörben szerzett tapasztalat.

A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján az előírt alk.-i köv.-nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Kötbér a szerződéstervezetben rögzítettek szerint.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., 6:155. §, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek. alapján történik. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés devizaneme: HUF. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet/projekttársaság létrehozását sem közös AT, sem önálló AT vonatkozásában.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/02/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/02/2022
Local time: 12:00
Place:

ekr.gov.hu

Information about authorised persons and opening procedure:

Az EKRr. 15. § (2) bek. és a Kbt. 68. § alapján. Az EKR a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően 2 órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4) bek. szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve az AT-k részére elérhetővé teszi.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1.) Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani, az EKR használatához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. Mindennemű, az AK és a gazdasági szereplők közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az AK által létrehozott dokumentumokkal kapcsolatban az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.

2.) AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek, Kbt. 35. §(2a) bek, Kbt. 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.

3.) Értékelés: adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetén 0,00-10,00 pont, módszere: 1. ár: fordított arányosítás; 2: arányosítás. A KD tartalmazza az értékelés módszerének részletes leírását.

4.) Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az AT AV-t kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat.

5.) AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.2-3) pont vonatkozásában a Kr. 28. § (3) bek.-hez képest szigorúbban állapítja meg.

6.) AK a IV.2.6) pont esetében 1 hónap alatt 30 napot ért.

7.) Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban valamely dokumentum nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítást elfogadja.

8.) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

9.) Nem köteles AK újabb hiánypótlást elrendelni, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

10.) AT-nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára min. 60 millió Ft/év és min. 60 millió Ft/káresemény mértékű, ügyfélszolgálati tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés meglétét igazolnia kell. E kötelezettség elmulasztása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján.

11.) Szerződéskötési feltétel, hogy nyertes AT rendelkezzen ISO 9001 (ISO 10001:2007 és ISO 10002:2004) független szervezet által kiállított (vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű), ügyfélszolgálati tevékenységre vonatkozó, érvényes tanúsítvánnyal. E kötelezettség elmulasztása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján.

12.) AK a Kbt. 65. § (10) bek. alapján előírja, hogy az ügyfélszolgálati vezetői feladatokat kizárólag az AT végezheti el, azaz a teljesítés során e feladatokat alvállalkozó nem végezheti, illetve e feladatokra vonatkozó, M.2 pont szerinti alkalmassági követelmény igazolásához AT nem támaszkodhat más szervezet kapacitására.

13.) AK a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy abban az esetben is eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha a MEKH nem hagyja jóvá a jelen eljárás alapján megkötendő közbeszerzési szerződés tárgyát képező villamosenergia egyetemes szolgáltatói ügyfélszolgálati tevékenység kiszervezését (feltételes közbeszerzés).

14.) FAKSZ: dr. Pál Attila (00089), dr. Takács Éva (00526).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022