Services - 36535-2022

21/01/2022    S15

Denmark-Nørresundby: Repair and maintenance services

2022/S 015-036535

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Aalborg Service A/S
National registration number: 33164610
Postal address: Stigsborg Brygge 5
Town: Nørresundby
NUTS code: DK05 Nordjylland
Postal code: 9400
Country: Denmark
Contact person: Dan Oxbøl
E-mail: dan.oxboel@aalborgforsyning.dk
Telephone: +45 25317936
Internet address(es):
Main address: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/12d1c529-b100-4404-be41-0198e606a751/homepage
I.1)Name and addresses
Official name: Aalborg Energi Holding A/S
National registration number: 37189170
Postal address: Stigsborg Brygge 5
Town: Nørresundby
NUTS code: DK05 Nordjylland
Postal code: 9400
Country: Denmark
Contact person: Dan Oxbøl
E-mail: dan.oxboel@aalborgforsyning.dk
Telephone: +45 25317936
Internet address(es):
Main address: www.aalborgforsyning.dk
I.1)Name and addresses
Official name: Nordjyllandsværket A/S
National registration number: 37189294
Postal address: Nefovej 50
Town: Vodskov
NUTS code: DK05 Nordjylland
Postal code: 9300
Country: Denmark
E-mail: dan.oxboel@aalborgforsyning.dk
Telephone: +45 25317936
Internet address(es):
Main address: www.aalborgforsyning.dk
I.1)Name and addresses
Official name: Aalborg Energicenter A/S
National registration number: 24453638
Postal address: Nefovej 50
Town: Vodskov
NUTS code: DK05 Nordjylland
Postal code: 9300
Country: Denmark
Contact person: Dan Oxbøl
E-mail: dan.oxboel@aalborgforsyning.dk
Telephone: +45 25317936
Internet address(es):
Main address: www.aalborgforsyning.dk
I.1)Name and addresses
Official name: Aalborg Varme A/S
National registration number: 37271616
Postal address: Nefovej 50
Town: Vodskov
NUTS code: DK05 Nordjylland
Postal code: 9300
Country: Denmark
Contact person: Dan Oxbøl
E-mail: dan.oxboel@aalborgforsyning.dk
Telephone: +45 25317936
Internet address(es):
Main address: www.aalborgforsyning.dk
I.1)Name and addresses
Official name: Aalborg Bygas A/S
National registration number: 38255479
Postal address: Nefovej 50
Town: Vodskov
NUTS code: DK05 Nordjylland
Postal code: 9300
Country: Denmark
Contact person: Dan Oxbøl
E-mail: dan.oxboel@aalborgforsyning.dk
Telephone: +45 25317936
Internet address(es):
Main address: www.aalborgforsyning.dk
I.1)Name and addresses
Official name: Aalborg Dencentrale Værker A/S
National registration number: 37271632
Postal address: Nefovej 50
Town: Vodskov
NUTS code: DK05 Nordjylland
Postal code: 9300
Country: Denmark
Contact person: Dan Oxbøl
E-mail: dan.oxboel@aalborgforsyning.dk
Telephone: +45 25317936
Internet address(es):
Main address: www.aalborgforsyning.dk
I.1)Name and addresses
Official name: Aalborg Fjernkøling A/S
National registration number: 37862940
Postal address: Nefovej 50
Town: Vodskov
NUTS code: DK05 Nordjylland
Postal code: 9300
Country: Denmark
Contact person: Dan Oxbøl
E-mail: dan.oxboel@aalborgforsyning.dk
Telephone: +45 25317936
Internet address(es):
Main address: www.aalborgforsyning.dk
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.6)Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Udbud af smede- og industriteknik - Delaftale 6

II.1.2)Main CPV code
50000000 Repair and maintenance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Udbuddet omfatter én rammeaftale på smede- og industriteknikerydelser, hvor der løbende kan rekvireres opgaver.

Rammeaftalen udgør en del af et Rammeaftalekomplekset, der består af en række Delaftaler, der er defineret ud fra Ordregivers behov for og krav til ydelser inden for smede- og industriteknikerydelser.

Nærværende udbud omfatter alene Rammeaftale for Delaftale 6 - Diverse rør- og smedearbejder, fortrinsvis i bygninger

Ordregiver har valgt at forlænge Delaftalerne med de nuværende leverandører på Rammeaftale 1, 2, 3 og 5, hvorfor de ikke udgør en del af nærnærende udbud.

Opgørelsen af Rammeaftalens anslået værdi i punkt II.1.5) udgør et skøn for hele Rammeaftaleperioden inklusiv option, og er derfor forbundet med en vis usikkerhed.

Der gøres opmærksom på, at Ordregiveren ikke har aftagepligt på Rammeaftalen.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
50500000 Repair and maintenance services for pumps, valves, taps and metal containers and machinery
50510000 Repair and maintenance services of pumps, valves, taps and metal containers
71550000 Blacksmith services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK05 Nordjylland
Main site or place of performance:

Aalborg Kommune

II.2.4)Description of the procurement:

Ordregiver har behov for ydelser i forbindelse med

— Rør- og pladearbejde montage/ demontage,

— Rørkomponenter montage/ demontage,

— Certifikatkrævende svejsning

— Ikke-certifikat krævende svejsning,

— Gallerier, gelænder og bukke med tilhørende teknisk beregning,

— Pladearbejde ved diverse komponenter,

— Div. arbejde på eget værksted, hvor Leverandøren skal kunne svejse, klippe, valse og bukke metaller

— Udføre renoveringsopgaver på eget værksted.

— Udføre opgaver på anlæg i drift.

Svejsetyper: Ilt og gas, CO2, TIG, MIG og MAG, aluminium og rustfri, fugebrænding osv.

Ordregiver har til hensigt at indgå rammeaftale med to leverandører.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Option på forlængelse, jf. punkt II.2.7

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele Rammeaftalen på baggrund af det foreløbige indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger. På samme måde forbeholder Ordregiver for Rammeaftalen sig retten til at afholde en yderligere forhandlingsrunde end den ene forventede runde, hvis dette viser sig nødvendigt eller formålstjenligt.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 204-534400
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Title:

Smede- og industriteknikydelser Delaftale 6

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på den i pkt. I.3) anførte hjemmeside. Afgivelse af ansøgning og efterfølgende tilbud kan kun ske elektronisk via hjemmesiden, der er anført i pkt. I.3).

Alle ansøgere opfordres til at læse hele materialet før ansøgning i form af ESPD laves. Se Ordregivers vejledning samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om udfyldelse af ESPD. Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation, herunder spørgsmål skal ske via Ethics. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger måtte få tekniske problemer ved anvendelsen af udbudshjemmesiden, kan ansøger fra kl. 09 til kl. 15 på arbejdsdage rette telefonisk henvendelse til Ethics Support: på telefonnummeret +45 7022 7007. Såfremt et teknisk problem antages at ville berøre flere ansøgere, vil der blive offentliggjort information herom på udbudshjemmesiden.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de nævnte forhold. Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 og 2, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave, og hvilke ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud. Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under Del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ikke konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen.

Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD Del II.A). Hvis ansøger baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige kapacitet, skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt Del II, afsnit A og B samt del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP Del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes.

Ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, skal ansøgerne sikre, at samme juridisk enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgivers tilbud. I henhold til punkt IV.2.4) skal ansøgning og tilbud, inklusive bilag, afleveres på dansk. Dokumentation, som ikke forefindes på dansk kan afleveres på engelsk.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Internet address: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud (Lov nr. 593 af 2.6.2016) gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud. En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Klager over rammeaftaler skal være modtaget i klagenævnet inden 6 måneder efter, at ordregiver har udsendt underretningsskrivelse om, at ordregiver har indgået rammeaftalen. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor underretningen er blevet offentliggjort.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022