Services - 36539-2022

21/01/2022    S15

Polska-Jaworzno: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2022/S 015-036539

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wodociągi Jaworzno sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul.św.Wojciecha 34
Miejscowość: Jaworzno
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 43-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Jakus
E-mail: zampub@wodociagi.jaworzno.pl
Tel.: +48 323186014
Faks: +48 323186048
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wodociagi.jaworzno.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych metodą R3 i R10 z Oczyszczalni Ścieków Dąb w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o.”

Numer referencyjny: ZZP/ZU/D/37/2021
II.1.2)Główny kod CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest „Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych metodą R3 i R10 z Oczyszczalni Ścieków Dąb w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o.”

Przewidywana ilość osadu ściekowego przeznaczonego do załadunku, wywozu i zagospodarowania w trakcie umowy wynosi 20 000 Mg w tym 12 000 Mg w procesie R10 oraz 8 000 w procesie R3.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 4 378 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jaworzno

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych metodą R3 i R10 z Oczyszczalni Ścieków Dąb w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o.”

1. Celem zadania jest odbiór, transport i bieżące zagospodarowywanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 190805) z Oczyszczalni Ścieków Jeleń-Dąb w Jaworznie. Stacja odwadniania jest przygotowana pod wywóz osadu samochodami samowyładowczymi lub naczepą-wywrotką o pojemności 24 tony. Wykonawca będzie prowadzić przetwarzanie osadów w dopuszczonym przez prawo procesie R10 i R3 unieszkodliwiania /odzysku dla odpadu 19 08 05, pod warunkiem posiadania stosownych zezwoleń w zakresie prowadzonej działalności na cały okres trwania umowy. Należy niezwłocznie informować o zmianach w posiadanych pozwoleniach.

2. Przewidywana ilość osadu ściekowego przeznaczonego do załadunku, wywozu

i zagospodarowania w trakcie umowy wynosi 20 000 Mg w tym 12 000 Mg w procesie R10 oraz 8 000 w procesie R3.

Zamawiający przewiduje, że Wykonawca będzie odbierał 8000 Mg osadów w okresie zimowym uniemożliwiającym rolnicze wykorzystanie lub w pozostałym okresie w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych. Pozostała część zamówienia tj. 12000 Mg osadu będzie podlegać rolniczemu wykorzystaniu zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o odpadach. Podana ilość jest szacunkową ilością maksymalną. Zamawiający nie jest zobowiązany zlecić wywozu całej maksymalnej ilości osadu. Minimalny zakres świadczenia Wykonawczy Zamawiający określa na 16 000 Mg wartości Przedmiotu umowy (11 000 Mg R10 i 5 000 Mg R3). Wykonawca zaakceptuje, że w przypadku wywiezienia mniejszej ilości osadu niż podana w opisie przedmiotu zamówienia maksymalna wielkość, Wykonawcy nie będą przysługiwały w stosunku do Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia, w tym odszkodowawcze.

Zamawiający zastrzega, że wywóz i rolniczy odzysk komunalnych osadów ściekowych będzie odbywał się od marca do listopada, a w miesiącach grudzień – luty Wykonawca jest zobowiązany prowadzić odzysk metodą R3 zgodną z przepisami prawa. W przypadku wystąpienia sprzyjających warunków klimatycznych w miesiącach grudzień - luty (dodatnie temperatury, brak zmarzlin i pokrywy śnieżnej) Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji całego zamówienia w oparciu o proces R10 zgodnie z art.96 ust.1.

W okresie marzec – listopad w przypadkach uniemożliwiających Wykonawcy odzysk osadów w procesie R10 (np. długoterminowe opady deszczu), Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania osadów ściekowych w procesie R3. Należy o tym fakcie pisemnie powiadomić Zamawiającego, który będzie miał prawo do przeprowadzenia oględzin działki wraz z przedstawicielem Wykonawcy.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w części III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, oraz umową, której wzór będzie zawarty w II części SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 199-520460
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

„Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych metodą R3 i R10 z Oczyszczalni Ścieków Dąb w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o.”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/12/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: K.T.M. Sp. z o.o. Lider Konsorcjum
Adres pocztowy: Gorzesław 76, 56-420 Bierutów
Miejscowość: Bierutów
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 56-420
Państwo: Polska
E-mail: ktm@onet.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Igoma Sp. z .o. - Partner I
Adres pocztowy: Gorzesław 76 lok. 2, 56-420 Bierutów
Miejscowość: Bierutów
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 56-420
Państwo: Polska
E-mail: ktm@onet.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Kozera Sp. z o.o. - Partner II
Adres pocztowy: ul. Strzelecka 15
Miejscowość: Domaszowice
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 46-146
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 378 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której

mowa w art. 139 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona

kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw

wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: x
Miejscowość: x
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.wodociagi.jaworzno.pl/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej o których mowa w Dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/01/2022