Dienstleistungen - 365405-2020

04/08/2020    S149

Dänemark-Samsø: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2020/S 149-365405

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Samsø Kommune
Postanschrift: Søtofte 10, Tranebjerg
Ort: Samsø
NUTS-Code: DK DANMARK
Postleitzahl: 8305
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Mette Koksby Hammerich
E-Mail: mehh@cowi.com

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://permalink.mercell.com/134906595.aspx

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://permalink.mercell.com/134906595.aspx
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://permalink.mercell.com/134906595.aspx
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Indsamling af affald og drift af kommunale affaldsanlæg

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Indsamling af dagrenovation og genanvendelige materialer ved husstande og erhverv.

Drift af genbrugsplads, komposteringsanlæg, deponi og opsamlingsplads for haveaffald.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 64 000 000.00 DKK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77120000 Kompostierung
90510000 Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90531000 Verwaltung von Deponien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK04 Midtjylland
Hauptort der Ausführung:

Samsø

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Indsamling af bioaffald, restaffald, emballageaffald, papir, pap, glas, pap, storskrald (inkl. haveaffald) og batterier. Der skal bla. benyttes 2-kammer komprimatorvogne.

Drift af affaldsanlæg:

— AR Tro på Trolleborgvej 13, som rummer dels en genbrugsplads med en bygning med værksted, butik, et undervisningslokale og mandskabsfaciliteter, en omlastehal for det indsamlede dagrenovation samt en bygning til håndtering af pap.

— Affaldscenter Harpesdal på Nørreskiftevej 41, som rummer komposteringsanlæg og deponi; og

— Opsamlingsplads haveaffald, Nordby på Østermarken 2 i Nordby.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Kundeservice / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Erfaring / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Miljø / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Arbejdsmiljø / Gewichtung: 9
Preis - Gewichtung: 51
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 64 000 000.00 DKK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2022
Ende: 31/12/2027
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Udbuddet omfatter en option for ordregiver på forlængelse af kontrakten på uændrede vilkår ad 2 gange hver i op til 1 år. Udnyttes begge perioder fuldt ud løber den pågældende kontrakt således frem til og med den 31. december 2029.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Samsø Kommune vil afgive kontrolbud på opgaven i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 24. juni 2008 med henblik på at vurdere om opgaven eventuelt skal hjemtages af Samsø Kommune. Kontrolbuddet afgives med den angivne tilbudsfrist og vil blive vurderet og evalueret efter samme krav og betingelser som de øvrige tilbud.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1) Resultat over de seneste 3 afsluttede regnskabsår, for hvilke der foreligger godkendte eller endeligt vedtagne årsregnskaber eller soliditetsgrad ved udgangen af det seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt eller endeligt vedtaget årsregnskab.

2) Tilkendegivelse fra bank, andet anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab vedr. sikkerhedsstillelse.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Tilbudsgiver skal:

a) have haft et positivt resultat som gennemsnit over de seneste 3 afsluttede regnskabsår eller

b) have en soliditetsgrad på mindst 10 % ved udgangen af det seneste regnskabsår.

Garant skal tilkendegive:

a) at der inden for rammerne af tilbudsgivers engagement med banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet eller tilbudsgivers eksisterende kreditramme pt. er plads til at stille den i kontraktens pkt. 4 krævede sikkerhedsstillelse, og/eller

b) at denne er indstillet på at stille den i kontraktens krævede sikkerhedsstillelse.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1) Kvalitetsledelsessystem

2) Miljøledelsessystem.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1) Tilbudsgiveren skal have et kvalitetssikringssystem som minimum indeholder oplysninger og procedurebeskrivelser om følgende:

- Virksomhedens organisation og ansvarsfordeling og beskrivelse/oplysninger om relevante procedurer for at sikre højt kvalitetsniveau.

2) Tilbudsgiveren skal have et miljøledelsessystem som minimum indeholder oplysninger om følgende:

- Beskrivelse/oplysninger om relevante driftsprocedurer i forhold til virksomhedens væsentligste miljøforhold.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Kontraktbetingelser fremgår af udkast til kontrakt.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 01/09/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 01/09/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:

Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Tilbudsgiver vil endvidere i henhold til udbudslovens § 137, stk. 1, blive udelukket fra udbuddet, hvis denne er omfattet af § 137, nr. 1-6.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internet-Adresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internet-Adresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/07/2020