Services - 36541-2022

21/01/2022    S15

Poland-Olsztyn: Sludge removal services

2022/S 015-036541

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
National registration number: 739-040-33-23
Postal address: Oficerska 16A
Town: Olsztyn
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 10-218
Country: Poland
Contact person: Luiza Łaganowska
E-mail: laganowskal@pwik.olsztyn.pl
Telephone: +48 503541447
Fax: +48 895327904
Internet address(es):
Main address: www.pwik.olsztyn.pl
I.6)Main activity
Water

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych [kod 19 08 05] z Oczyszczalni Ścieków ŁYNA w Olsztynie

Reference number: PZP.262.37.2021.RGŚ
II.1.2)Main CPV code
90513600 Sludge removal services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnym odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków Łyna w Olsztynie.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Lowest offer: 1 917 000.00 PLN / Highest offer: 2 705 400.00 PLN taken into consideration
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90513700 Sludge transport services
90513800 Sludge treatment services
90513900 Sludge disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL62 Warmińsko-mazurskie
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Miejscem odbioru osadów jest Oczyszczalnia Ścieków Łyna w Olsztynie, ul. Leśna 9.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnym odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków Łyna w Olsztynie.

2. Szacunkowa ilość osadów przeznaczona do odbioru, transportu i przetworzenia wynosi 5 000 Mg.

3. Czas realizacji usługi: sukcesywnie 3 miesiące od daty udzielenia zamówienia.

4. Miejscem odbioru osadów jest Oczyszczalnia Ścieków Łyna w Olsztynie, ul. Leśna 9.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Postępowanie prowadzone będzie w procedurze zgodnie z art. 139 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 202-528774
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych [kod 19 08 05] z Oczyszczalni Ścieków ŁYNA w Olsztynie

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Biotrans Dobrovolscy Sp. z o.o. sp.k.
National registration number: 5922278700
Postal address: Wysoka 53
Town: Bobowo
NUTS code: PL638 Starogardzki
Postal code: 83-212
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.
National registration number: 5922045404
Postal address: Stary Las 9
Town: Starogard Gdański
NUTS code: PL638 Starogardzki
Postal code: 83-200
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Lowest offer: 1 917 000.00 PLN / Highest offer: 2 705 400.00 PLN taken into consideration
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje przesłanki wykluczenia obligatoryjne oraz fakultatywne na podstawie ustawy Pzp:

1) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1 a, b, c, d, e, f, g ust. 2, 3, 4, 5, 6 ustawy Pzp;

2) z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza wykonawcę na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w przypadku, o którym mowa w at.108 ust. 1 pkt 1 lit. h, jeżeli został skazany za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h.

Uwaga: podstawy wykluczenia zostały szczegółowo opisane w rozdziale V SWZ.

3. Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:

1) braku podstaw wykluczenia,

2) spełniania warunków udziału w postępowaniu.

4. Zamawiający żąda również złożenia w celu potwierdzenia:

1) nie podlegania wykluczeniu z postępowania,

2) spełniania warunków udziału w postępowaniu,

aktualnego oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Oświadczenie to wykonawca składa na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zwanego dalej JEDZ. Sposób sporządzenia opisano szczegółowo w rozdziale XIII ust. 14.

5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczenia w wyznaczonym terminie, na podstawie art. 139 ustawy Pzp.

6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na postawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp:

1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

• art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

— sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

b) oświadczenia wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,

Niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

d) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

• art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

• art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

• art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 00-582
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zasady postępowania wykonawcy i zamawiającego dotyczące środków ochrony prawnej w postępowaniu określono w Dziale IX - Środki ochrony prawnej w art. 506 ÷ art. 590 ustawy Pzp

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022