Services - 36545-2022

21/01/2022    S15

Czechia-Prague: Software implementation services

2022/S 015-036545

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: ČEZ, a.s.
National registration number: 45274649
Postal address: Duhová 2/1444
Town: Praha 4
NUTS code: CZ01 Praha
Postal code: 14053
Country: Czechia
Contact person: Ing. Václav Kubata
E-mail: vaclav.kubata@cez.cz
Telephone: +420 211042691
Internet address(es):
Main address: http://www.cez.cz
Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/CEZ
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

DODÁVKA HW A SW NÁSTROJŮ ŘÍZENÍ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI VE SKUPINĚ ČEZ

II.1.2)Main CPV code
72263000 Software implementation services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace nástroje kybernetické bezpečnosti Security Information and Event Management (dále též „SIEM“) do objektů Skupiny ČEZ dle následující logiky:

• Plnění č. 1, které tvoří jasně definovaný soubor dodávek HW a licencí a služeb do 7 lokalit a 2 datových center se základní licencí nastavenou na propustnost 6000 events per second (dále jen „EPS“). Toto plnění bude Zadavatel pořizovat jako první dílčí plnění, bezprostředně po podpisu rámcové dohody o dílo.

• Další plnění, které Zadavatel může poptávat po úspěšné akceptaci Plnění č. 1. Předmětem „Dalšího plnění“ je součinnost Dodavatele při nasazení SIEM v nových lokalitách, integrace SIEM na další systémy, rozšiřování licence SIEM o další EPS pro potřeby rozšíření kapacity systému SIEM o větší příjem dat a případné další rozvojové práce.

• Servis a maintenance na dodaný SIEM na základě rámcové dohody o poskytování servisních služeb.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 53 793 097.00 CZK
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ Česko
II.2.4)Description of the procurement:

viz bod II.1.4)

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Popis požadavků na dodání ICT infrastruktury / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Kvalitativní požadavky na technické řešení / Weighting: 40
Price - Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 174-395686
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 001
Title:

DODÁVKA HW A SW NÁSTROJŮ ŘÍZENÍ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI VE SKUPINĚ ČEZ

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
13/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: S&T CZ s.r.o
National registration number: 44846029
Postal address: Na Strži 1702/65, 14000
Town: Praha 4 - Nusle
NUTS code: CZ01 Praha
Postal code: 14000
Country: Czechia
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Actinet Informační systémy, s.r.o.
National registration number: 25552635
Postal address: U Bulhara 1611/3
Town: Praha 1 - Nové Město
NUTS code: CZ01 Praha
Postal code: 11000
Country: Czechia
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1.00 CZK
Total value of the contract/lot: 5 861 358.00 CZK
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Jedná se o souhrnné oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody o zajištění DODÁVKY HW A SW NÁSTROJŮ ŘÍZENÍ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI VE SKUPINĚ ČEZ a související dodávky a služby za kalendářní čtvrtletí

V Oddílu V) je uveden souhrn dílčích smluv za kalendářní čtvrtletí pro jednoho uvedeného dodavatele.

V Oddíle V.2.1.) je uveden časový údaj k dílčí smlouvě s největším finančním objemem.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022