Services - 36565-2022

21/01/2022    S15

Czechia-Prague: Engineering design services for the construction of civil engineering works

2022/S 015-036565

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Správa železnic, státní organizace
National registration number: 70994234
Postal address: Dlážděná 1003/7
Town: Praha 1 - Nové Město
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 11000
Country: Czechia
Contact person: Ing. Michael Dobrý
E-mail: dobry@spravazeleznic.cz
Telephone: +420 727876075
Internet address(es):
Main address: http://www.spravazeleznic.cz
Address of the buyer profile: https://zakazky.spravazeleznic.cz/
I.6)Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice - Hranice na Moravě; Zpracování dokumentace pro územní řízení

Reference number: S19995/2020-SŽ-SSZ-OVZ
II.1.2)Main CPV code
71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Hlavním předmětem plnění je zhotovení Díla spočívajícího ve zpracování: a) dokumentace stavby "RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice - Hranice na Moravě"v podrobnosti dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy, včetně zajištění potřebných podkladů, průzkumů pro zpracování předprojektové dokumentace a vypracování předběžného inženýrskogeologického průzkumu pro předprojektovou dokumentaci ve stupni pro územní rozhodnutí (DÚR); b) zpracování Záměru projektu „Rekonstrukce ŽST Hranice na Moravě“ v podrobnosti Směrnice MD ČR č. V-2/2012 „Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, Investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu“ v platném znění, včetně příloh; c) dokumentace EIA stavby „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice - Hranice na Moravě" a zpracování žádosti o vydání závazného stanoviska EIA

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 139 500 000.00 CZK
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71335000 Engineering studies
71311230 Railway engineering services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Main site or place of performance:

Praha

II.2.4)Description of the procurement:

Hlavním předmětem plnění je zhotovení Díla spočívajícího ve zpracování: a) dokumentace stavby "RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice - Hranice na Moravě"v podrobnosti dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy, včetně zajištění potřebných podkladů, průzkumů pro zpracování předprojektové dokumentace a vypracování předběžného inženýrskogeologického průzkumu pro předprojektovou dokumentaci ve stupni pro územní rozhodnutí (DÚR); b) zpracování Záměru projektu „Rekonstrukce ŽST Hranice na Moravě“ v podrobnosti Směrnice MD ČR č. V-2/2012 „Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, Investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu“ v platném znění, včetně příloh; c) dokumentace EIA stavby „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice - Hranice na Moravě" a zpracování žádosti o vydání závazného stanoviska EIA

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Odborná úroveň / Weighting: 20%
Quality criterion - Name: Identifikace a řízení rizik / Weighting: 15%
Quality criterion - Name: Přidaná hodnota / Weighting: 10%
Quality criterion - Name: Schopnost vedoucího týmu přispět k naplnění projektových cílů zadavatele / Weighting: 25%
Price - Weighting: 30%
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zadavatel si v souladu s § 66 ZZVZ vyhrazuje opční právo na zadání nových služeb spočívajících v opakování obdobných služeb jako v původní veřejné zakázce a odpovídající původní veřejné zakázce. Předmětem opčního práva

je konkrétně:

a) zajištění procesu EIA a procesu územního řízení, která zahrnují:

i. předložení zadavatelem schválené dokumentace vlivů záměru

na životní prostředí dle čl. 4.2 písm. c) těchto Pokynů orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska EIA; a/nebo

ii. činnosti související s procesem EIA; a/nebo

iii. získání pravomocného kladného stanoviska EIA;

iv. dokončení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy v podrobnosti a v rozsahu dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vč. zajištění dokladů dle podkapitol 1., 3. a 5., případně aktualizace dalších dokladů dle kapitoly Dokladová část této přílohy č. 3 a zapracování případných podmínek a dalších závěrů vyplývajících z projednání s dotčenými orgány a vnitřními organizačními složkami zadavatele; a/nebo

v. aktualizaci celkových investičních nákladů, resp. rozpočtu

a hodnocení ekonomické efektivnosti stavby; a/nebo

vi. zpracování a po odsouhlasení zadavatelem předložení žádosti orgánu příslušnému k vydání územního rozhodnutí o umístění stavby dráhy; a/nebo

vii. činnosti související s územním řízením; a/nebo

viii. samotné získání pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby dráhy.

b) zpracování dokumentace stavby „Rekonstrukce ŽST Hranice na Moravě“ v podrobnosti dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů na stavební zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů;

c) přidaná hodnota - toto dodatečné plnění bude nabídnuté dodavatelem

v rámci dílčího hodnotícího kritéria „Přidaná hodnota (Invence dodavatele)“ dle čl. 16.5 těchto Pokynů za účelem lepšího naplnění projektových cílů zadavatele dle čl. 16.3 těchto Pokynů.

Zadavatel primárně předvídá a předpokládá využití opčního práva, současně však upozorňuje, že využití každé dílčí složky opčního práva nemůže bezvýhradně garantovat. Opční právo může být využito i postupně, nebo jen po jednotlivých částech nebo nemusí být využito vůbec, a to vše dle aktuálních provozních potřeb zadavatele.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 172-416762
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Title:

RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice - Hranice na Moravě; Zpracování dokumentace pro územní řízení

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
20/12/2021
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: AFRY CZ s.r.o.
National registration number: 45306605
Postal address: Magistrů 1275/13
Town: Praha
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 14000
Country: Czechia
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: AF-Infrastructure AB
National registration number: 5561852103
Postal address: Frosundaleden 2,
Town: Stockholm
NUTS code: SE11 Stockholm
Postal code: SE-166 99
Country: Sweden
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: SAGASTA s.r.o.
National registration number: 04598555
Postal address: Novodvorská 1010/14
Town: Praha 4
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 142 00
Country: Czechia
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022