Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 365697-2018

21/08/2018    S159

Duitsland-Stuttgart: Werkzaamheden voor spoorseinen

2018/S 159-365697

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S)
Postadres: Räpplenstraße 17
Plaats: Stuttgart
NUTS-code: DE11 Stuttgart
Postcode: 70191
Land: Duitsland
Contactpersoon: Gerstlauer, Frank
E-mail: einkauf-s21nbs@deutschebahn.com
Fax: +49 6926521939
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.deutschebahn.com/bieterportal
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

PFA 2.5; SpDrS60 Stellwerk Siemens Ulm Hbf

Referentienummer: 18FEI34380
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45234115 Werkzaamheden voor spoorseinen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 1 783 149.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45234115 Werkzaamheden voor spoorseinen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE1 BADEN-WÜRTTEMBERG

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 209-434540

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18FEI34380
Benaming:

PFA 2.5; SpDrS60 Stellwerk Siemens Ulm Hbf

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/08/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Siemens AG
Postadres: Ackerstr. 22
Plaats: Braunschweig
NUTS-code: DE91 Braunschweig
Postcode: 38126
Land: Duitsland
Internetadres: www.siemens.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 783 149.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/08/2018