Leveringen - 365697-2018

21/08/2018    S159

Duitsland-Stuttgart: Werkzaamheden voor spoorseinen

2018/S 159-365697

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S)
Postadres: Räpplenstraße 17
Plaats: Stuttgart
NUTS-code: DE11 Stuttgart
Postcode: 70191
Land: Duitsland
Contactpersoon: Gerstlauer, Frank
E-mail: einkauf-s21nbs@deutschebahn.com
Fax: +49 6926521939
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.deutschebahn.com/bieterportal
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

PFA 2.5; SpDrS60 Stellwerk Siemens Ulm Hbf

Referentienummer: 18FEI34380
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45234115 Werkzaamheden voor spoorseinen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 1 783 149.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45234115 Werkzaamheden voor spoorseinen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE1 BADEN-WÜRTTEMBERG

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 209-434540

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18FEI34380
Benaming:

PFA 2.5; SpDrS60 Stellwerk Siemens Ulm Hbf

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/08/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Siemens AG
Postadres: Ackerstr. 22
Plaats: Braunschweig
NUTS-code: DE91 Braunschweig
Postcode: 38126
Land: Duitsland
Internetadres: www.siemens.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 783 149.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/08/2018