Došlo je do tehničke greške koja utječe na prikaz URL-ova u obavijestima e-obrazaca. Nastojimo što prije riješiti taj problem. U međuvremenu predlažemo da uklonite zarez (ili eventualne druge posebne znakove) na kraju URL-a. Ispričavamo se zbog neugodnosti.

Roba - 365722-2019

02/08/2019    S148

Hrvatska-Zagreb: Oprema za telekomunikacije

2019/S 148-365722

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 13148821633
Poštanska adresa: Kupska 4
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Odjel za nabavu
E-pošta: ri-nabava@hops.hr
Telefon: +385 51710782
Telefaks: +385 271467
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hops.hr
Adresa profila kupca: www.hops.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F5-0031062
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Električna energija

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Zamjena i ugradnja uređaja za prijenos kriterija distantne zaštite s pratećom izvedbenom dokumentacijom

Referentni broj: 3001-V-8/19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
32522000 Oprema za telekomunikacije
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Isporuka i zamjena dotrajalih uređaja za prijenos kriterija distantne zaštite.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 886 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
32522000 Oprema za telekomunikacije
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesta isporuke robe i izvršenja pripadajućih usluga su lokacije Naručitelja prema točki 2.5. DON-a dio A

II.2.4)Opis nabave:

Isporuka i zamjena dotrajalih uređaja za prijenos kriterija distantne zaštite.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10 bodova (10 %)
Cijena - Ponder: 90 bodova (90 %)
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 886 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

3.1.1. Upis u registar

Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Kao preliminarni dokaz iz ove točke, u ponudi se dostavlja ispunjeni:

— e-ESPD obrazac (Dio IV. Kriterij za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: Upis u strukovni registar ili upis u obrtni registar)

Ako Naručitelj prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatraži da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente, prihvatit će kao dovoljan dokaz kojim dokazuje uvjete sposobnosti iz ove točke dijela A. DON-a:

— Izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.6)Tražena jamstva :

7.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude.

7.2.Jamstvo za uredno ispunjenje okvirnog sporazuma.

7.3. Jamstvo za naplatu kazne za nepoštivanje posebnih uvjeta i zahtjeva nabave prema članku 18. Stavak 7. Zotee.

7.4. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Nije predviđeno plaćanje predujma.

Račune će Naručitelj platiti u roku šezdeset 60 dana uplatom na transakcijski račun (IBAN) odabranog ponuditelja, člana zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora koji je on izvršio ako se ugovor sklapa sa zajednicom ponuditelja, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije, odnosno podugovaratelja ako mu je dio ugovora dan u podugovor. Za plaćanje nakon roka od 60 dana, odabrani ponuditelj odnosno podugovaratelj ima pravo obračunati ugovornu stopu zatezne kamate u iznosu od 6 % godišnje za razdoblje od 61. dana..

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

Naručitelj ne zahtijeva od zajednice gospodarskih subjekata određeni pravni oblik u trenutku dostave ponude, ali može zahtijevati da ima određeni pravni oblik nakon sklapanja ugovora u mjeri u kojoj je to nužno za uredno izvršenje tog ugovora.

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Naručitelj će sklopiti okvirni sporazum s odabranim Ponuditeljem nakon što Odluka o odabiru postane izvršna.

Okvirni sporazum stupa na snagu potpisom odabranog Ponuditelja i Naručitelja s datumom kasnijeg potpisa.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 30/08/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 30/08/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Istekom roka za dostavu ponuda održati će se javno otvaranje ponuda na adresi Marinčićeva 3, Poslovna zgrada HOPS, PrP Rijeka, HR-51211 Matulji, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
30/07/2019