Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Diensten - 365776-2022

06/07/2022    S128

Nederland-Zwolle: Gezondheidsdiensten

2022/S 128-365776

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 089-243238)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland
Postadres: Postbus
Plaats: Zwolle
NUTS-code: NL21 Overijssel
Postcode: 8000 GA
Land: Nederland
Contactpersoon: Team Inkoop
E-mail: inkoop@rsj-ijsselland.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.rsj-ijsselland.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inkoop Specialistische Jeugdhulp

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85100000 Gezondheidsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het betreft de inkoop van specialistische jeugdhulp vallend onder de Jeugdwet. Dit betreft:

Ambulante Jeugdhulp

Wonen en verblijf

Ernstige Dyslexie (ED)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/07/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 089-243238

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:

08-07-2022 11:00

Te lezen:

18-07-2022 11:00

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

08-07-2022 11:01

Te lezen:

18-07-2022 11:01

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Geachte gegadigden,

Er is een bezwaar binnen gekomen over de inschrijfdatum van vrijdag 8 juli 2022, zodoende is de inschrijfdatum gewijzigd naar mandag 11 juli :11:00. Tevens worden vandaag de drie aangepaste documenten naar aanleiding van de NvI verstuurd.

- Inkoopdocument Specialistische Jeugdhulp regio IJsselland versie 1.4 20220701 met zichtbare wijzigingen (alleen de wijziging van 11juli 2022 is nog niet in dit document opgenomen)

- Inkoopdocument Specialistische Jeugdhulp regio IJsselland versie 1.5 20220701 (hierin is wel de wijziging naar 11 juli 2022 opgenomen)

- Concept overeenkomst Jeugdhulp v2.1 20220629

Geachte gegadigden,

Er zijn twee nieuwe vragen gesteld, de vragen en bijbehorende antwoorden vindt u terug in de 5e Nota van Inlichtingen. Door de publicatie van de nieuwe NvI is de inschrijfdatum gewijzigd naar maandag 18 juli: 11:00 uur.

Ook worden er vandaag aangepaste documenten naar aanleiding van de NvI gepubliceerd. Deze vervangen de oude documenten en zijn binnen Aanbestedingskalender beschikbaar onder het kopje ‘’Documenten en bijlagen’’.

LET OP!!!

U dient bij uw inschrijving de laatst gepubliceerde documenten en bijlagen te gebruiken.