Roba - 365821-2016

Prikaži smanjeni prikaz

19/10/2016    S202

Hrvatska-Varaždin: Prirodni plin

2016/S 202-365821

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Varaždinska županija
Nacionalni registracijski broj: 15877210917
Poštanska adresa: Franjevački trg 7
Mjesto: Varaždin
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Upravni odjel za proračun i javnu nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): Anita Strniščak
E-pošta: anita.strniscak@vzz.hr
Telefon: +385 42390565
Telefaks: +385 42390543

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+003-0022930

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Lokalne ili regionalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja

Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: da

Službeni naziv: 1. Varaždinska županija, Varaždin, 2. Dom zdravlja Varaždinske županije, 3. Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije, 4. Druga gimnazija Varaždin, 5. Elektrostrojarska škola Varaždin, 6. Glazbena škola Varaždin, 7. Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola, 8. Medicinska škola Varaždin, 9. Prva gimnazija Varaždin, 10. Srednja strukovna škola Varaždin, 11. Srednja škola „Arboretum Opeka”, Marčan, 12. Srednja škola Ivanec, 13. Učenički dom, 14. OŠ Franje Serta Bednja, 15. OŠ Beletinec, 16. OŠ Breznički Hum, 17. OŠ Cestica, 18. OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec, 19. OŠ „Petar Zrinski” Jalžabet, 20. OŠ Ivana Rangera Kamenica, 21. OŠ grofa Janka Draškovića Klenovnik, 22. OŠ Kneginec Gornji, 23. OŠ Ante Starčevića Lepoglava, 24. OŠ Ludbreg, 25. OŠ Ljubešćica, 26. OŠ Martijanec, 27. OŠ „Gustav Krklec” Maruševec, 28. OŠ Novi Marof, 29. OŠ Petrijanec, 30. OŠ „Podrute”, 31. OŠ Metel Ožegović Radovan, 32. OŠ Sračinec, 33. OŠ Sveti Đurđ, 34. OŠ „Vladimir Nazor” Sveti Ilija, 35. OŠ Svibovec, 36. OŠ Šemovec, 37. OŠ Trnovec, 38. OŠ Tužno, 39. OŠ Antuna i Ivana Kukuljevića Varaždinske Toplice, 40. OŠ Veliki Bukovec, 41. OŠ Vidovec, 42. OŠ Vinica
Nacionalni registracijski broj: OIB: 15877210917, OIB: 04489447850, OIB: 01394815148, OIB: 27344762042, OIB: 64081807431, OIB: 53107915745, OIB: 12547919272, OIB: 68558018536, OIB: 41524139511, OIB: 58748387962, OIB: 07662038503, OIB: 42359743872, OIB: 75856042936, OIB: 71132268218, OIB: 60698725264, OIB: 31867995107, OIB: 74662493956, OIB: 16575689564, OIB: 05649816050, OIB: 37757206587, OIB: 43378656254, OIB: 04565072303, OIB: 54431385743, OIB: 82884083985, OIB: 05243609231, OIB: 88619742736, OIB: 75963401960, OIB: 22230823677, OIB: 51083143392, OIB: 88037050779, OIB: 95837279138, OIB: 18914448080, OIB: 14916088468, OIB: 71629247016, OIB: 44003727720, OIB: 48253697494, OIB: 67315800148, OIB: 38968356883, OIB: 93828059048, OIB: 33624881058, OIB: 82627473367, OIB: 96025995770,
Poštanska adresa: Varaždin, Franjevački trg 7, Franje Galinca 4, 42000 Varaždin, Hallerova aleja 6a, 42000 Varaždin, Hallerova aleja 5, 42000 Varaždin, Kapucinski trg 8, 42000 Varaždin, Hallerova aleja 3, 42 000 Varaždin, Vinka Međerala 11, 42000 Varaždin, P. Preradovića 14, 42 000 Varaždin, Božene Plazzeriano 4, 42000 Varaždin, Marčan, Vinička 53, 42207 Vinica, E. Kumičića 17, 42240 Ivanec, Učenički dom, Hallerova aleja 2, 42000 Varaždin, Ljudevita Gaja 15, 42 253 Bednja, Stjepana Radića 4, Beletinec 42214 Sv. Ilija, Breznički Hum 14, 42225 Breznički Hum, Dravska 2, 42208 Cestica, Ulica akademika Ladislava Šabana 17, 42240 Ivanec, Varaždinska 19a, 42203 Jalžabet, Kamenica bb, 42250 Lepoglava, Klenovnik 21, 42244 Klenovnik, Kneginec Gornji, Toplička bb, 42204 Turčin, Hrvatskih pavlina 42, 42250 Lepoglava, A. Kačića Miošića 17, 42230 Ludbreg, Zagrebačka 22, 42222 Ljubešćica, Školska 3, 42232 Martijanec, Čalinec 78, 42243 Maruševec, Zagorska 23, 42220 Novi Marof, Vladimira Nazora 42, 42206 Petrijanec, Donje Makoišće 115, 42220 Novi Marof, Varaždinska 14, 42242 Radovan, Varaždinska 98, 42208 Sračinec, Sveti Đurđ, Cvjetna 4, 42233 Sveti Đurđ, Školska 7, 42214 Sveti Ilija, Braće Radića 4, 42223 Varaždinske Toplice, Plitvička 2, Šemovec, 42202 Trnovec Bartolovečki, Bartolovečka 55, 42202 Trnovec Bartolovečki, Varaždinska 16, Tužno, 42242 Radovan, M. Pušteka 1, 42223 Varaždinske Toplice, Veliki Bukovec, Dravska 42, 42231 Mali Bukovec, Školska 4, 42205 Vidovec, Vinička 10, Marčan, 42207 Vinica
Država: Hrvatska

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave
Središnja nabava prirodnog plina.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Varaždinska županija.

NUTS kod HR014 Varaždinska županija

II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Središnja nabava prirodnog plina.
II.1.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

09123000 Prirodni plin

II.1.6)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.2)Konačna ukupna vrijednost ugovora
II.2.1)Konačna ukupna vrijednost ugovora
Vrijednost: 4 009 043,88 HRK
S PDV-om. Stopa PDV-a (%) 25

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provedena je elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj
02/09-2016/08
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Poziv na nadmetanje

Broj objave u SLEU: 2016/S 115-204803 od 16.6.2016

Odjeljak V.: Sklapanje ugovora

Ugovor br.: 283/2016-AS Grupa br: 1 - Naziv grupe: Središnja nabava prirodnog plina
V.1)Datum sklapanja ugovora :
1.9.2016
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 4
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 4
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Termoplin d. d. Varaždin
Nacionalni registracijski broj: 70140364776
Poštanska adresa: Vjekoslava Špinčića 78
Mjesto: Varaždin
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@termoplin.com
Telefon: +385 42231444
Telefaks: +385 42232636

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 7 721 415,49 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 4 009 043,88 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.2)Dodatni podaci:
Sklopljen je okvirni sporazum za sve sudionike središnje nabave.
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Nacionalni registracijski broj: 95857869241
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.3.2)Podnošenje žalbe
VI.3.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.4)Datum slanja ove objave:
14.10.2016