Services - 36590-2022

21/01/2022    S15

Poland-Gdansk: Software implementation services

2022/S 015-036590

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Pomorska Kolej Metropolitalna S. A.
Postal address: ul. Budowlanych 77
Town: Gdańsk
NUTS code: PL63 Pomorskie
Postal code: 80-298
Country: Poland
Contact person: Sławomir Kłos
E-mail: zamowienia@pkm-sa.pl
Telephone: +48 583501100
Fax: +48 583501101
Internet address(es):
Main address: http://bip.pkm-sa.pl
I.6)Main activity
Other activity: Budowa i zarządzanie drogami kolejowymi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostarczenie i wdrożenie nowego systemu elektronicznego obiegu dokumentów wraz z migracją danych z systemu obecnie używanego przez Zamawiającego, szkolenie oraz świadczenie usług asysty powdrożeniowej

Reference number: PKM/DO/SP/350/8/21
II.1.2)Main CPV code
72263000 Software implementation services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiot zamówienia obejmuje analizę, dostawę i wdrożenie nowego systemu elektronicznego obiegu dokumentów (wraz z świadczeniem usług asysty powdrożeniowej przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia wdrożenia systemu) wraz z migracją danych z systemu obecnie używanego przez Zamawiającego, wraz ze szkoleniami użytkowników i administratorów (dalej jako „Przedmiot zamówienia”).

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 190 000.00 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72268000 Software supply services
72611000 Technical computer support services
80500000 Training services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL63 Pomorskie
II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje analizę, dostawę i wdrożenie nowego systemu elektronicznego obiegu dokumentów (wraz z świadczeniem usług asysty powdrożeniowej przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia wdrożenia systemu) wraz z migracją danych z systemu obecnie używanego przez Zamawiającego, wraz ze szkoleniami użytkowników i administratorów (dalej jako „Przedmiot zamówienia”).

2. Wdrożenie nowego systemu musi zostać poprzedzone wykonaniem analizy przedwykonawczej. Wdrożenie systemu nastąpi po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Analizy przedwdrożeniowej oraz będzie przebiegać zgodnie z harmonogramem prac dostarczonym razem z analizą.

3. Przedmiot zamówienia podzielony został na następujące Fazy:

1) Faza I - Opracowanie i wdrożenie Systemu u Zamawiającego zgodnie z SOPZ:

a) Etap I – wykonanie analizy przedwykonawczej,

b) Etap II – wdrożenie Systemu,

c) Etap III - migracja danych do Systemu,

d) Etap IV - przeprowadzenie szkolenia.

2) Faza II - Świadczenie asysty powdrożeniowej

4. Pozostałe uregulowania dotyczące Przedmiotu zamówienia zostały opisane w SOPZ stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, na zasadach i warunkach, których Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 231-609862
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Title:

Dostarczenie i wdrożenie nowego systemu elektronicznego obiegu dokumentów wraz z migracją danych z systemu obecnie używanego przez Zamawiającego, szkolenie oraz świadczenie usług asysty powdrożeniowej

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/01/2022
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Comarch Polska S.A.
Postal address: Al. Jana Pawła II 39A
Town: Kraków
NUTS code: PL Polska
Postal code: 31-864
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 193 800.00 PLN
Total value of the contract/lot: 190 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie przysługuje Wykonawcom wyłącznie wobec czynności: 1) Wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 2) Opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 3) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 4) Odrzucenia oferty odwołującego. 2. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania ogłoszenia do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oraz umieszczenia tego ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego albo w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli została przesłana faksem lub pocztą elektroniczną, albo w terminie 10 dni - jeżeli została przesłana w inny sposób. 3. Odwołanie uważa się za wniesione z chwilą, gdy zostało dostarczone do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią. 4. Wniesienie odwołania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 5. Zamawiający odrzuca odwołanie wniesione po terminie lub wniesione przez podmiot nieuprawniony. 6. Odwołanie powinno wskazywać oprotestowaną czynność Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające jego wniesienie. 7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania. 8. Pozostałe postanowienia dotyczące odwołania regulują przepisy Działu V Regulaminu.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022